БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Онлайн-формування Наказу про облікову політику підприємства

Реклама

Тут можете сформувати наказ про облікову політику для підприємств, що застосовують національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (не МСФО).

Як працює цей онлайн-сервіс, дивіться у відео Як скласти наказ про облікову політику, де на умовному прикладі складається наказ, розглядається кожний його пункт.

розділ "Запаси"

1 Оберіть метод оцінки вибуття запасів, згідно з пунктом 16 ПСБО 9 "Запаси".

[довідково дивіться Методи оцінки вибуття запасів]

Застосовувати такі методи оцінки вибуття запасів:

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

нормативних затрат;

ціни продажу.

[Комплексний вибір] для різних груп запасів різні методи (читайте Примітку нижче та змініть текст у наступному полі):


Примітка.
Теоретично можна використовувати різні методи оцінки вибуття для різних груп запасів. Але, оскільки більшість програм бухгалтерського обліку (наприклад, "1С-Бухгалтерія") містять в налаштуваннях лише один метод, радимо обмежитися одним методом, щоб не збільшувати трудомісткість вашої роботи.

ПСБО 9 "Запаси" має такі обмеження:

1) наприкінці пункту 16 - "Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів."

2) у пункті 17 - "Запаси, які відпускаються, та послуги, що виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запаси, які не замінюють одне одного, оцінюються за ідентифікованою собівартістю."

Тобто можете вручну розширити цей пункт.


Якщо в попередньому пункті ви обрали підпункт "середньозваженої собівартості", або підпункт "[Комплексний вибір]..." та в ньому для якогось виду запасів встановили метод середньозваженої собівартості, тоді оберіть періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів та поставте "галочку" у клітиночці "Включити цей підпункт до Наказу".

за звітний місяць;

на дату операції;

Включити цей підпункт до Наказу

Ці варіанти передбачені пунктами 18 та 19 ПСБО 9. Процитуємо ці пункти:

"18. Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

19. Оцінка кожної операції з вибуття запасів може здійснюватись за середньозваженою собівартістю діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції."

 


 

2 Оберіть порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат:

включати безпосередньо до первісної вартості придбаних запасів (спосіб прямого обліку);

обліковувати загалом (на окремому субрахунку) зі списанням при вибутті запасів із застосуванням середнього відсотка;

Примітка. Доцільність кожного з цих двох методів описана в підпунктах 5.5 та 5.6 Методичних рекомендацій №2. Дивіться Транспортно-заготівельні витрати.

Опис розподілу суми транспортно-заготівельних витрат міститься в пункті 9 ПСБО 9, приклади розподілу - в додатку до ПСБО 9.

 


 

3 Оберіть принцип призначення одиниці обліку запасів з варіантів, передбачених пунктом 7 ПСБО 9.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх:

найменування;

однорідна група (вид);

Примітка. У випадку досить великої номенклатури можете в додатку до наказу про облікову політику навести класифікацію (перелік груп і підгруп) виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів, що використовуються підприємством, а також типову номенклатуру запасів, характерну для вашого підприємства, щоб забезпечити єдиний методологічний підхід при веденні їх аналітичного і синтетичного обліку (особливо це актуально, якщо облік ведуть декілька працівників).

Не забудьте, що існують статистичні звіти, наприклад форма 1-опт, зі своїми одиницями виміру. Призначення в своєму бухобліку для окремих груп запасів одиниць виміру, що відрізняються від загальноприйнятих у звітах, призведе до зайвих витрат часу.

 


 

4 Визначте метод оцінки додаткових біологічних активів при первісному визнанні згідно з п. 9 ПCБО 30 "Біологічні активи".

Додаткові біологічні активи при первісному визнанні оцінюються:

за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу;

за виробничою собівартістю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

5 Визначте метод оцінки сільськогосподарської продукції при первісному визнанні згідно з п. 12 ПCБО 30 "Біологічні активи".

Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється:

за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу;

за виробничою собівартістю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

розділ "Необоротні активи"

6 Оберіть метод амортизації основних засобів із передбачених пунктом 26 ПСБО 7, а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первісною вартістю.

прямолінійний;

зменшення залишкової вартості;

прискореного зменшення залишкової вартості;

кумулятивний;

виробничий;

комплексний вибір (в такому випадку читайте Примітки нижче та змініть текст у наступному полі):

Опис кожного з цих методів читайте тут: Методи амортизації / Методы амортизации.

Примітка.

У підпункті 2.1 Методрекомендацій №635 є рядок стосовно того, що в наказі про облікову політику треба визначити методи амортизації основних засобів. Але це не означає, що для всіх об'єктів основних засобів ви зобов'язані застосовувати один метод амортизації. В пункті 28 ПСБО 7 вказано, що "Метод амортизації об'єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання".

Можна застосовувати одночасно декілька методів нарахування амортизації. Підприємство обирає їх залежно від способу отримання вигод від використання конкретного об’єкта необоротних активів. Дивіться в якості прикладу Наказ про введення в експлуатацію основних засобів, де вказано, серед іншого, метод амотризації основного засобу.

 


 

7 Оберіть метод амортизації інших необоротних активів із передбачених пунктом 27 ПСБО 7.

Для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів:

у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, та решта 50% вартості у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом;

в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості;

прямолінійний;

виробничий;

Для інших необоротних матеріальних активів:

прямолінійний;

виробничий;

комплексний вибір (в такому випадку змініть текст у наступному полі):

Примітка.

Методрекомендації № 635 вимагають, що треба визначити методи амортизації не тільки основних засобів, а ще й інших необоротних матеріальних активів. Але на практиці є така неузгодженість:

1) маємо рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи",

2) а в ньому серед інших субрахунків маємо ще й субрахунок 117 з такою ж назвою "рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

Можна прописати в цьому Наказі методи амортизації для кожного виду інших необоротних матеріальних активів, для яких передбачено окремі субрахунки:

1) 111 "Бібліотечні фонди",

2) 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи",

3) 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди",

4) 114 "Природні ресурси,"

5) 115 "Інвентарна тара" [для неї 2 варіанти нарахування амортизації описані в темі Облік зворотної тари / Учет возвратной тары],

6) 116 "Предмети прокату",

7) 117 "Інші необоротні матеріальні активи".

Звісно немає сенсу прописувати амортизацію тих активів, які ніяк не стосуються діяльності вашого підприємства. Адже предмети прокату, природні ресурси, тимчасові (нетитульні) споруди є в обліку дуже обмеженого кола підприємств.

 


 

8 Оберіть метод амортизації нематеріальних активів із передбачених пунктом 27 ПСБО 8.

прямолінійний;

зменшення залишкової вартості;

прискореного зменшення залишкової вартості;

кумулятивний;

виробничий;

комплексний вибір (в такому випадку читайте Примітки нижче та змініть текст у наступному полі):

Примітка. Як і в попередньому випадку з основними засобами, немає вимоги законодавства, що для всіх об'єктів нематеріальних активів ви зобов'язані застосовувати один метод амортизації. Можна застосовувати одночасно декілька методів нарахування амортизації для різних видів НМА. Підприємство обирає їх залежно від способу отримання вигод від використання конкретного об’єкта нематеріальних активів.

 


 

9 Встановіть вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, згідно з пп. 5.2 ПСБО 7: гривень.

Примітка. Податковий кодекс у підпунктах 14.1.138 та 138.3.3 містить обмеження у розмірі 20000,00 гривень. Тож рекомендуємо саме цей розмір узяти до Наказу. Детальніше читайте Починаючи з якої суми актив вважають основним засобом? >>.

Зауважте, що вартісний критерій встановлюють виключно для МНМА, тобто для об’єктів, що обліковуються на однойменному субрахунку 112. Він не використовується для бібліотечних фондів, тимчасових нетитульних споруд, інвентарної тари, предметів прокату тощо.

 


 

10 Визначте підходи до переоцінки необоротних активів та підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку.

Переоцінка проводиться за самостійним рішенням підприємства. Питання переоцінки регуються пунктом 16 ПСБО 7 "Основні засоби" та пунктом 19 ПСБО 8 "Нематеріальні активи"

Згідно с пунктом 7 ПСБО 25 мікропідприємства, підприємства на єдиному податку та непідприємницькі товариства можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості (увага: малих підприємств це не стосується, їм доведеться мати справи з переоцінкою). Якщо хочете скористатися цією можливістю, треба відобразити це в Наказі про облікову політику.

До речі, дивіться Як відрізнити мікропідприємство від інших >>

Отже спочатку визначте, чи будете ви проводити дооцінку (виходячи з положень, згаданих у попередніх двох абзацах):

підприємство обліковує необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;

підприємство буде проводити переоцінку необоротних активів;

Якщо обрали другий варіант (тобто будете проводити дооцінки), то згідно з пунктом 21 ПСБО 7 та пунктом 24 ПСБО 8 визначте підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку.

При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів:

одразу включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках;

щомісяця у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках;

щокварталу у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках;

раз на рік у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках;

Можете додати ще якісь умови переоцінки, які можуть спростити вам роботу.

Дивіться 2 приклади таких умов >>. Але [!!!] майте на увазі, що обидва варіанти містять кількість відсотків, на яку залишкова вартість таких об'єктів відрізняється від їх справедливої вартості), тому перевірте, щоб ця кількість відсотків співпадала з цим же показником у пункті 20 з ознаками суттєвості (там у полі введення цих ознак вже запропонована типова фраза: "• для проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів і нематеріальних активів — 10 % справедливої вартості об'єктів основних засобів і нематеріальних активів;").

Тож, якщо треба введіть у полі нижче додаткові умови проведення / непроведення переоцінки:

 


 

11 Визначте дату первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу згідно з п. 3 р. II ПCБO 27:

на дату, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови, наведені в пункті 1 р. II ПСБО 27;

на дату оприбуткування активів, придбаних з метою продажу;

Примітка. Якщо не знаєте про що тут іде мова, дивіться Продаж основних засобів / Продажа основных средств, Продажа объекта капитальных инвестиций.

 


 

12 Визначте критерії розмежування об'єктів операційної нерухомості та інвестиційної нерухомості як того вимагає п. 6 ПСБО 32:

Примітка. Нормативними актами не встановлено таких критеріїв або ознак щодо розмежування об'єктів основних засобів. На практиці застосовуються два критерії: натуральний або вартісний. Можете скласти свій варіант критеріїв або скопіювати один з таких двох варіантів:

1) "За наявності ознак, за яких об'єкт основних засобів може бути віднесеним і до операційної нерухомості, і до інвестиційної нерухомості, підприємство використовує натуральний критерій. Якщо більша частина (понад 50%) площі використовується як інвестиційна нерухомість, то такий об'єкт основних засобів обліковується як інвестиційна нерухомість. Якщо результат розрахунку становить менше або дорівнює 50%, такий об'єкт основних засобів обліковуємо як операційну нерухомість."

2) "За наявності ознак, за яких об'єкт основних засобів може бути віднесеним і до операційної нерухомості, і до інвестиційної нерухомості, підприємство використовує вартісний критерій. Якщо частина нерухомості, що надається в оренду, має більшу вартість (понад 50%), то весь об'єкт основних засобів потрібно обліковувати як інвестиційну нерухомість. Якщо за вартісним критерієм маємо інший результат розрахунку, така нерухомість є операційною."

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

13 Визначте підходи до віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта основних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду.

Цей пункт є у Методрекомендаціях №635. Вимога визначати це є застарілою, та що відстала від діючої нормативної бази (дивіться на цій сторінці детальний аналіз, чому це так >>).

Але деякі підприємства можуть скористатися існуванням такої вимоги від Мінфіна, дивіться, як це зробити >>.

Якщо вирішили включити цей пункт до Наказу, відредагуйте його зміст у полі нижче:

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам (особливо, якщо не будете складати списки витрат на поліпшення та ремонт ОЗ). Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

розділ "Резерви і забезпечення"

14 Визначтеся з методом обчислення резерву сумнівних боргів.

Згідно с пунктом 7 розділу I ПСБО 25 мікропідприємства, підприємства на єдиному податку та непідприємницькі товариства можуть не нараховувати резерв сумнівних боргів (увага: малих підприємств це не стосується, їм доведеться нараховувати резерв). Якщо хочете скористатися цією можливістю, треба відобразити це в Наказі про облікову політику.

Отже спочатку визначте, чи будете ви нараховувати резерв сумнівних боргів:

підприємство НЕ нараховує резерв сумнівних боргів;

підприємство нараховує резерв сумнівних боргів;

Якщо обрали другий варіант (тобто будете використовувати резерв сумнівних боргів), то згідно з пунктом 8 ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість" визначте підходи до визначення величини резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається одним з таких методів:

застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості (прямий метод);

застосування коефіцієнта сумнівності (розрахунковий метод).

Якщо обрали другий варіант (тобто "застосування коефіцієнта сумнівності"), то коефіцієнт сумнівності може розраховуватися шляхом (оберіть свій варіант):

визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;

класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення;

визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості в сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3 роки.

визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості в сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 4 роки.

визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості в сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 5 років.

 


 

15 Визначте перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів (згідно з ПСБО 11).

Згідно с пунктом 7 розділу I ПСБО 25 мікропідприємства, підприємства на єдиному податку та непідприємницькі товариства можуть не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення (увага: малих підприємств це не стосується, їм доведеться нараховувати ці резерви). Якщо хочете скористатися цією можливістю, треба відобразити це в Наказі про облікову політику.

Всі інші підприємства створюють резерв відпусток (резерв отпусков) обов'язково (згідно з пунктом 7 ПCБО 26).

Щодо інших забезпечень підприємству потрібно прийняти рішення, які з них створювати, та зазначити, як визначатиметься їх величина.

Визначте нижче, чи будете ви створювати конкретні забезпечення майбутніх витрат і платежів.


Підприємство створює забезпечення на оплату відпусток працівникам підприємства?

НЕ створює;

створює.


Підприємство створює забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань?

НЕ створює;

створює.

Якщо створюєте це забезпечення, зазначте, як визначатиметься його величина:


Підприємство створює забезпечення на реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності?

НЕ створює;

створює.

Якщо створюєте це забезпечення, зазначте, як визначатиметься його величина:


Підприємство створює забезпечення на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів?

НЕ створює;

створює.

Якщо створюєте це забезпечення, зазначте, як визначатиметься його величина:


Підприємство створює забезпечення на передбачену законодавством рекультивацію (відновлення) порушених земель (згідно з п. 8 ПСБО 7)?

НЕ створює;

створює.

Якщо створюєте це забезпечення, зазначте, як визначатиметься його величина:

 


 

розділ "Доходи і витрати"

16 Визначте порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг згідно з п. 11 ПСБО 15 "Дохід".

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться шляхом:

вивчення виконаної роботи;

визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

визначення питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат.

 


 

17 Визначтеся щодо використання рахунків 8 та 9 класу:

використовувати тільки рахунки класу 9 "Витрати діяльності";

одночасно використовувати рахунки 8 класу "Витрати за елементами" та 9 класу "Витрати діяльності";

Примітка. Згідно з п 2.8 Методрекомендацій №635 та Загальних положень Інструкції №291, рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

 


 

18 Визначте порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом згідно з п. 4 ПCБO 18 - "Будівельні контракти".

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом визнається таким методом:

вимірювання й оцінка виконаної роботи;

співвідношення обсягу завершеної частини робіт і їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі;

співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу й очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом.

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

19 Визначте Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу згідно з п. 16 ПСБO 16 "Витрати".

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат стандартом не регламентовані. Вони встановлюються підприємством самостійно:

Примітка. Приклади таких переліків, які б на 100% підійшли вашому підприємству, ви навряд чи знайдете, бо кожне виробництво має свої особливості. А знайти приклади саме змінних загальновиробничих витрат - проблематично (іноді хтось наводить приклади "умовно-змінних" та "умовно-постійних" загальновиробничих витрат, але знайти приклади змінних малоймовірно). Можете викласти цей пункт Наказу, обравши з таких простих варіантів:

1) "Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат згідно з додатком №2 до цього наказу" [але тоді складіть цей Додаток до наказу, дивіться приклад такого Додатку >> (звісно, не важливо щоб у нього був саме №2)];

2) "Вважати всі загальновиробничі витрати постійними".


Загальновиробничі витрати розподіляють з використанням бази розподілу, якою можуть бути: години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо. Вкажіть базу розподілу, яку ви обрали (змініть текст у полі нижче):

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

20 Визначте перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) згідно з п. 11 ПСБO 16 "Витрати".

Для декількох найбільш важливих галузей економіки є методрекомендації з формування собівартості (складу витрат), де ви знайдете типову номенклатуру статей калькулювання собівартості, з якої можете відкинути зайве; дивіться список Методрекомендацій >>.

Перелік статей калькулювання стандартом не регламентовано. Вони встановлюються підприємством самостійно:

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

розділ "Інші положення"

21 Вкажіть кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності згідно з п. 3 розд. І НПСБО 1 - "Загальні вимоги дo фінансової звітності".

Визначення суттєвості та Таблицю "Рекомендовані межі суттєвості" дивіться у пункті "06. Про суттєвість інформації" теми Фінансова звітність підприємства / Финансовая отчетность предприятия.

Встановити такі кількісні критерії суттєвості інформації (змініть інформацію в полі редагування нижче):

Примітка. Якщо ваше підприємство мале (або мікро-), подає скорочену фінансову звітність і не буде проводити переоцінки основних засобів, то список критеріїв буде меншим. Можете використати такий варіант (скопіювавши його в поле редагування вище):

• для інформації про господарські операції та події, пов'язані із змінами у складі (рухом) активів, зобов'язань, власного капіталу — у розмірі до 3% вартості всіх активів, усіх зобов'язань і власного капіталу відповідно;
• для окремих видів доходів і витрат — 2% чистого прибутку (збитку) підприємства;
• для визначення подібності активів — 5 % справедливої вартості об'єктів обміну;
• для статей Балансу — 5 % суми підсумку Балансу;
• для статей Звіту про фінансові результати — 5 % суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 


 

22 Визначте підходи до класифікації пов'язаних сторін згідно з п. 3 ПCБO 23 "Розкриття інформації щoдo пов'язаних сторін".

Перелік пов'язаних сторін визначається підприємством враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму (превалювання сутності над формою).

Оцінка активів або зобов'язань в операціях пов'язаних сторін здійснюється методом:

порівнюваної неконтрольованої ціни;

ціни перепродажу;

"витрати плюс";

балансової вартості.

 


 

23 Установіть періодичність та об'єкти проведення інвентаризації.

Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.

Примітка. Зараз діє Положення про інвентаризацію №879.

 


 

24 Визначте формат фінансової звітності, якщо ваше підприємство віднесено до малих підприємств.

Суб’єктам, які застосовують НПСБО 25, надана можливість вибору формату звітності згідно з пункті 2 розділу II НПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Детальніше читайте тут >>.

Тобто малим підприємствам треба в наказі визначитися, чи будуть складати "повну" фінансову звітність за НПСБО 1:

Підприємство подає пакет звітності, передбачений Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність";

Підприємство подає пакет звітності, передбачений Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

25 Вкажіть дату визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів згідно з п. 15 ПСБO 13 "Фінансові інструменти".

Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнають:

на дату укладення контракту;

на дату виконання контракту.

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

26 Оберіть базу розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу згідно з п. 27 ПСБO 13 - "Фінансові інструменти".

Витрати, пов’язані з декількома операціями з інструментами власного капіталу, розподіляють із застосуванням обґрунтованої бази, якою є:

кількість акцій;

сума операції;

інше.

Якщо обрали "інше", вкажіть цей варіант обґрунтованої бази:

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

27 Оберіть періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань згідно з п. 15 ПСБO 17 "Податок на прибуток".

Читайте щодо цього питання Облік податку на прибуток / Учет налога на прибыль.

Звісно цей вибір не актуальний, якщо зараз ваше підприємство звільнено від розрахунку відстрочених податків, бо керується вимогами ПСБО 25 як мале або мікропідприємство. Але з часом це може змінитися (підприємство стане середнім або великим). А змінювати наказ про облікому політику при цьому не обов'язково. Можна обрати зараз один з варіантів та залишити у Наказі обмовку відносно не обов'язковості / необов'язковості застосування.

Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання (у тих звітних періодах, коли підприємство обов'язано їх застосовувати в бухгалтерському обліку) наводяться в балансі в сумі, що визначається:

щоквартально на дату проміжної фінансової звітності;

один раз на рік на дату річної фінансової звітності.

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

28 Визначте порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку (для державних і комунальних підприємств).

Використовуйте Положення №1213. У наказі прописують використання чистого прибутку на створення таких резервних фондів: на розвиток виробництва, на матеріальне заохочення та інші.

Відредагуйте зміст цього пункту наказу у полі нижче:

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

29 Визначте сегменти діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках.

Інформацію в бухобліку формують за господарськими і географічними сегментами, які визначаються підприємством на основі його організаційної структури. При цьому підприємство визначає пріоритетний вид сегменту (господарський, географічний виробничий або географічний збутовий) і основи ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках пп. 5, 14 та 17 ПСБО 29.

Вносити до облікової політики цю інформацію повинні тільки підприємства:

• які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність (читайте Аудит та оприлюднення фінансової звітності);

• що займають монопольне (домінуюче) положення на ринку продукції (товарів, робіт, послуг);

• з державним регулюванням цін на їх продукцію (включаючи підприємства, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення).

Наприклад, можете написати "Види сегментів діяльності, їх пріоритетність для підприємства та засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках визначено в Додатку 5 до цього Наказу", а потім скласти Додаток (перевірте, який номер має цей Додаток у вашому випадку).

Відредагуйте зміст цього пункту наказу у полі нижче:

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

30 Визначте дату включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу, згідно з ПСБО 24 - "Прибуток нa акцію".

Дивно, але вибору пункт 6 ПСБО 24 не надає. Він лише перелічує 8 різних ситуацій та регламентує, як діяти у кожній ситуації.

Але Методрекомендації №635 містять вимогу, що розпорядчий документ про облікову політику підприємства має містити такий пункт.

Звісно, якщо ваше підприємство не є акціонерним товариством, можете нижче відмітити "НЕ включати цей підпункт до Наказу"

Датою включення простих акцій до зазначеного розрахунку вважається:

• дата виникнення дебіторської заборгованості — якщо оплата випуску здійснюватиметься грошовими коштами;

• дата визнання активу товариством — якщо оплата здійснюватиметься відмінними від грошових коштів активами;

• дата надання послуг — якщо оплата здійснюватиметься наданням послуг товариству;

• дата виконання зобов’язань з виплати дивідендів акціонерам — якщо акції призначені для виплати дивідендів;

• дата припинення нарахування відсотків або (у разі відсутності відсотків) дата погашення фінансового зобов’язання — якщо акції призначені для конвертації фінансового зобов’язання або для сплати відсотків за цим фінансовим зобов’язанням;

• дата погашення зобов’язання — якщо акції призначені для погашення зобов’язання товариства;

• дата придбання — якщо акції призначені для часткової оплати придбання іншого підприємства;

• дата виконання необхідних умов — якщо випуск акцій залежить від виконання певних умов (акції з відкладеним розміщенням.

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

31 Визначтеся щодо складання окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства.

Якщо нормативно-правовими актами не визначено у вашому випадку складати окремий баланс, то оберіть потрібний варіант:

складають окремий баланс;

НЕ складають окремий баланс.

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

32 Визначте спосіб складання звіту про рух грошових коштів згідно з п. 9 розд. ІІ НПСБО 1.

Звіт про рух грошових коштів може бути складений:

прямим методом (за формою № 3);

непрямим методом (за формою № 3-н).

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

33 Оберіть порядок визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті на дату здійснення господарської операції згідно з п. 8 ПСБO 21 "Вплив змін валютних курсiв".

Курсові різниці на дату здійснення господарської операції визначають за одним з методів:

у межах здійсненої операції;

за всією монетарною статтею.

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

34 Оберіть порядок перерахунку у валюту звітності доходів, витрат і руху грошових коштів у фінансовій звітності господарської одиниці, розташованої за межами України згідно з п. 10.2 ПСБO 21 "Вплив змін валютних курсiв".

При включенні до фінзвітності підприємства показників фінансової звітності господарської одиниці, розташованої за межами України, для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів може застосовуватися:

валютний курс на кінець дня дати здійснення операції (крім країн з з гіперінфляцією);

середньозважений валютний курс за відповідний місяць.

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

35 Оберіть порядок відображення у валюті звітності операцій з безготівкових розрахунків в іноземній валюті згідно з п. 5 ПСБO 21 "Вплив змін валютних курсiв".

Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності:

із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат);

у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

36 Визначтеся щодо відображення у Звіті про управління нефінансової інформації згідно з ч. 7 ст. 11 Закону про бухоблік.

Цю інформацію зазначають в обліковій політиці тільки середні підприємства. Великі підприємства вносять нефінансову інформацію до Звіту про управління обов’язково, а малі та мікропідприємства цей Звіт не складають.

НЕ відображати у звіті про управління нефінансову інформацію;

відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

37 Визначте принципи дисконтування довгострокової дебіторскої заборгованості згідно з ПCБO 10 "Дебіторська заборгованість".

Про особливості складання цього пункта наказу та аналогічного пункта про довгострокову кредиторську заборгованість читайте на сторінці Дисконтування довгострокових заборгованостей >>.

Оберіть варіант дисконтування.

Розраховувати теперішню вартість довгострокової дебіторскої заборгованості за формулою: PV = FV : (1+i)n (де PV - теперішня (продисконтована) вартість; FV - майбутня вартість грошей (сума майбутнього погашення); і - ставка дисконтування; n — кількість періодів до дати погашення).

Застосовувати для дисконтування

ставку відсотка за депозитами на аналогічний строк за аналогічних умов;

середню річну облікову ставку рефінансування НБУ;

свій варіант.

Якщо обрали "свій варіант" вкажіть, за якою ставкою дисконтувати довгострокову дебіторську заборгованість:

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

38 Визначте принципи дисконтування довгострокової кредиторскої заборгованості згідно з ПCБO 11 "Зобов'язання".

Оберіть варіант дисконтування.

Розраховувати теперішню вартість довгострокової кредиторскої заборгованості за формулою: PV = FV : (1+i)n (де PV - теперішня (продисконтована) вартість; FV - майбутня вартість грошей (сума майбутнього погашення); і - ставка дисконтування; n — кількість періодів до дати погашення).

Застосовувати для дисконтування

ставку відсотка, за якою підприємство може отримати у позику кошти на аналогічний строк за аналогічних умов;

середню річну облікову ставку рефінансування НБУ;

свій варіант.

Якщо обрали "свій варіант" вкажіть, за якою ставкою дисконтувати довгострокову кредиторську заборгованість:

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

39 Визначте період віднесення на витрати деяких сум ПДВ.

Для платників ПДВ доцільно визначити деякі моменти, оскільки Інструкція з обліку ПДВ, за якою такі операції обліковувались, втратила чинність. Детальніше читайте тут: Питання стосовно обліку ПДВ, які доцільно відобразити в наказі про облікову політику >>.

Тож краще включити до наказу такі положення:

Включати до складу витрат у день настання події:

• суми ПДВ, не підтверджені зареєстрованими постачальниками податковими накладними, після спливу 1095 днів з дати складання податкової накладної;

• компенсуючі податкові зобов'язання з ПДВ за товарами / послугами, первісно придбаними для оподатковуваних операцій, при подальшому використанні в негосподарській/пільговій діяльності.

У цьому пункті, на відміну від попередніх, немає альтернативних варіантів. Якщо ваше підприємство не є платником ПДВ, можете нижче поставити відмітку, щоб не включати цей пункт до Наказу. Якщо підприємство стане колись платником ПДВ, то варто наказ змінити, додавши до нього пункт такого змісту.

Цей вибір може не знадобитися всім підприємствам. Можете не влючати його до наказу.

НЕ включати цей підпункт до Наказу

 


 

Залишається ввести реквізити підприємства, номер та інші формальні реквізити Наказу та роздрукувати його.

Важливі сторінки / Важные страницы:

CalkOblikPolit1Kr02 Бухгалтерський облік / CalkOblikPolit1Kr01 Бухгалтерский учет

CalkOblikPolit1Kr14 Облікова політика / CalkOblikPolit1Kr13 Учетная политика

CalkOblikPolit1Kr06 Баланс підприємства (Форма №1) / CalkOblikPolit1Kr05 Баланс предприятия (Форма №1)

CalkOblikPolit1Kr14 Звіт про фінансові результати / CalkOblikPolit1Kr13 Отчет о финансовых результатах

CalkOblikPolit1Kr16 Звіт про рух грошових кошті / CalkOblikPolit1Kr15 Отчет о движении денежных средств

CalkOblikPolit1Kr18 Звіт про власний капітал / CalkOblikPolit1Kr17 Отчет о собственном капитале

CalkOblikPolit1Kr20 Фінансовий звіт малого підприємства / CalkOblikPolit1Kr19 Отчет субъекта малого предпринимательства

CalkOblikPolit1Kr22 Примітки до фінансової звітності/ CalkOblikPolit1Kr21 Примечания к финансовой отчетности

CalkOblikPolit1Kr06 Бухгалтерські проводки / CalkOblikPolit1Kr05 Бухгалтерские проводки

CalkOblikPolit1Kr16 Наказ про облікову політику / CalkOblikPolit1Kr15 Приказ об учетной политике

CalkOblikPolit1Kr20 План рахунків бухгалтерського обліку / CalkOblikPolit1Kr19 План счетов бухгалтерского учета

CalkOblikPolit1Kr02 Облік основних засобів / CalkOblikPolit1Kr01 Учет основных средств

CalkOblikPolit1Kr24 Посадова інструкція бухгалтера / CalkOblikPolit1Kr23 Должностная инструкция бухгалтера

CalkOblikPolit1Kr62 Календар бухгалтера / CalkOblikPolit1Kr61 Календарь бухгалтера