БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Методичні рекомендації з формування собівартості (складу витрат)

Реклама

Це список норматичних документів, що стосуються формування собівартості (або складу витрат).

Деякі з них втратили чинність, але після цього ніякими аналогічними нормативними актами не були замінені. Тому, якщо не вистачає досвіду, можете не вигадувати нічого нового, а користатися старими недійсними методрекомендаціями.


1. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №573 від 31.12.2010. Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт

Офіційна редакція - http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v0573738-10


2. Наказ Міністерства транспорту №65 від 05.02.2001 Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті.

Офіційна редакція - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0065361-01 .


3. Наказ Міністерства промислової політики № 373 від 09.07.2007 Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості.

Офіційна редакція - http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07 . Але, "сюрприз-сюрприз", ви там не знайдете текст методичних рекомендацій. Замість них - лише таємнича фраза "{ Методичні рекомендації не наводяться }".

Переведений текст методрекомендацій російською мовою можете знайти тут -  http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=72838 .


4. Наказ Міністерстав економіки та з питань європейської інтеграції України №145 від 22.05.2002 Про затвердження Методичних рекомендацій з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності
Офіційна редакція - http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v0145569-02

 

Втратили чинність (але можете використовувати на свій розсуд, бо це лише рекомендації для певної гадузі):

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. №452 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств" (офіційна редакція - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/452-96-%D0%BF ).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. №244 "Про затвердження Положення про особливості планування, обліку та калькулювання собівартості геологорозвідувальних робіт" (офіційна редакція - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-99-%D0%BF ).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. №473 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості" (офіційна редакція - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-96-%D0%BF , а тут - додаток до цього положення: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473%D0%B0-96-%D0%BF).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1996 р. №186 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт" (офіційна редакція - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/186-96-%D0%BF ).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 1996 р. №334 "Про затвердження Типового положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торговельній діяльності" (офіційна редакція - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-96-%D0%BF ).

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh056504 Фінансова звітність підприємства / buh056503 Финансовая отчетность

buh056502 Бухгалтерський облік / buh056501 Бухгалтерский учет

buh056514 Облікова політика / buh056513 Учетная политика

buh056506 Баланс підприємства (Форма №1) / buh056505 Баланс предприятия (Форма №1)

buh056514 Звіт про фінансові результати / buh056513 Отчет о финансовых результатах

buh056516 Звіт про рух грошових коштів / buh056515 Отчет о движении денежных средств

buh056518 Звіт про власний капітал / buh056517 Отчет о собственном капитале

buh056520 Фінансовий звіт малого підприємства / buh056519 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh056522 Примітки до фінансової звітності/ buh056521 Примечания к финансовой отчетности

buh056506 Бухгалтерські проводки / buh056505 Бухгалтерские проводки

buh056516 Наказ про облікову політику / buh056515 Приказ об учетной политике

buh056520 План рахунків бухгалтерського обліку / buh056519 План счетов бухгалтерского учета

buh056502 Облік основних засобів / buh056501 Учет основных средств

buh056524 Посадова інструкція бухгалтера / buh056523 Должностная инструкция бухгалтера

buh056562 Календар бухгалтера / buh056561 Календарь бухгалтера