БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

До якої категорії віднести ваше підприємство - велике, середнє, мале або мікро- підприємство?

Реклама

Для складання фінансової звітності треба визначити, до якої категорії належить ваше підприємство. До великих, середніх, малих підприємств або мікропідприємств?

Класифікація згідно ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік наведена у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Категорії підприємств

Показники за рік, що передує звітному

Балансова вартість активів, євро

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), євро

Середня кількість працівників, осіб

Мікропідприємства

До 350 тис.

До 700 тис.

До 10

Малі

До 4 млн

До 8 млн

До 50

Середні

До 20 млн

До 40 млн

До 250

Великі

Понад 20 млн

Понад 40 млн

Понад 250

Примітки до Таблиці 1:

01) курс євро для звітності за 2020 рік беремо на рівні 32,1429 грн./евро (тобто середній курс за 2018 рік, джерело - www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls), а для підприємств, створених у 2019 році - на рівні 28,9518 (тобто середній за 2019 рік);

02) середню чисельність працівників розраховуємо згідно Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату №286 від 28.09.2005 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05).

Таблиця 2. Середньорічні курси НБУ

Роки, що передують звітному Середньорічні курси євро,, грн/€
2017 30,0042
2018 32,1429
2019 28,9518
2020 30,79


Щоб віднести ваше підприємства до конкретної категорії достатньо, щоб перелічені показники за попередній рік відповідали одночасно як мінімум двом критеріям з трьох.

Якщо за трьома критеріями підприємство відноситься одразу до трьох різних категорій?

Тоді доведеться обрати середню з цих категорій. Наприклад, за одним критерієм це мікропідприємство, за другим критерієм — мале підприємство, а за третім критерієм — велике або середне. Вважаемо підприємство з цього прикладу малим, відкинувши найбільшу та найменшу можливі категорії.

Якщо у підприємства змінилися показники, то щоб змінити категорію підприємств, до якої воно зараз відноситься, підприємство повинно не менше 2 років підряд відповідати критеріям нової категорії підприємств.

Наприклад, статус малого підприємства, визначений за підсумками 2017 року, закріплюється за підприємством щонайменше на два роки (тобто на 2018 та 2019).

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh054104 Фінансова звітність підприємства / buh054103 Финансовая отчетность

buh054102 Бухгалтерський облік / buh054101 Бухгалтерский учет

buh054114 Облікова політика / buh054113 Учетная политика

buh054106 Баланс підприємства (Форма №1) / buh054105 Баланс предприятия (Форма №1)

buh054114 Звіт про фінансові результати / buh054113 Отчет о финансовых результатах

buh054116 Звіт про рух грошових коштів / buh054115 Отчет о движении денежных средств

buh054118 Звіт про власний капітал / buh054117 Отчет о собственном капитале

buh054120 Фінансовий звіт малого підприємства / buh054119 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh054122 Примітки до фінансової звітності/ buh054121 Примечания к финансовой отчетности

buh054106 Бухгалтерські проводки / buh054105 Бухгалтерские проводки

buh054116 Наказ про облікову політику / buh054115 Приказ об учетной политике

buh054120 План рахунків бухгалтерського обліку / buh054119 План счетов бухгалтерского учета

buh054102 Облік основних засобів / buh054101 Учет основных средств

buh054124 Посадова інструкція бухгалтера / buh054123 Должностная инструкция бухгалтера

buh054162 Календар бухгалтера / buh054161 Календарь бухгалтера