БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Чому визначати в обліковій політиці підходи до віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта ОЗ - застаріла вимога?

Реклама

Тема: buh056116 Наказ про облікову політику / buh056115 Приказ об учетной политике

У підпункті 2.1 Методрекомендацій №635 є вимога, що розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає

"підходи до віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта основних засобів, до первісної вартості або витрат звітного періоду".

Ця вимога Методрекомендацій зараз є застарілою. Роглянемо, чому так сталося.

На момент затвердження Методрекомендацій (тобто 27.06.2013) була така редакція ПСБО 7 "Основні засоби":

"14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством."

Як бачите, пункт 14 містить два підходи до віднесення витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів:

• перший виділено жовтим кольором,

• другий - зеленим.

До речі, за цією адресою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00/ed20150101 ви знайдете редакцію ПСБО станом на 01.01.2015 р.

Але наказом Мінфіну №573 18.06.2015 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0789-15 ) до ПСБО 7 було внесено зміну:

"3. Третє речення пункту 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (із змінами), виключити."


Зараз цей пунт має таку редакцію:

"14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів."


Як бачите, зараз немає ніякого вибору. Варіант у цьому пункті тільки один.

Один з основних принципів використання облікової політики: методи оцінки, обліку або процедур, що мають лише один варіант, недоцільно включати в наказ.

Тому в наказі про облікову політику, де традиційно треба визначатися з одним з двох або декількох варіантів якихось аспектів бухобліку немає чого обирати стосовно цієї теми: адже "вибір" з одного варіанту - це лише цитування частини нормативного акту.

Можна в наказі про облікову політику взагалі не розглядати цей аспект бухобліку.

Але, якщо на вашому підприємстві досить часто відбуваються ремонт та поліпшення основних засобів, можете використати цю вимогу Мінфіна на свою користь, дивіться як це зробити >>.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh056104 Фінансова звітність підприємства / buh056103 Финансовая отчетность

buh056102 Бухгалтерський облік / buh056101 Бухгалтерский учет

buh056114 Облікова політика / buh056113 Учетная политика

buh056106 Баланс підприємства (Форма №1) / buh056105 Баланс предприятия (Форма №1)

buh056114 Звіт про фінансові результати / buh056113 Отчет о финансовых результатах

buh056116 Звіт про рух грошових коштів / buh056115 Отчет о движении денежных средств

buh056118 Звіт про власний капітал / buh056117 Отчет о собственном капитале

buh056120 Фінансовий звіт малого підприємства / buh056119 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh056122 Примітки до фінансової звітності/ buh056121 Примечания к финансовой отчетности

buh056106 Бухгалтерські проводки / buh056105 Бухгалтерские проводки

buh056120 План рахунків бухгалтерського обліку / buh056119 План счетов бухгалтерского учета

buh056102 Облік основних засобів / buh056101 Учет основных средств

buh056124 Посадова інструкція бухгалтера / buh056123 Должностная инструкция бухгалтера

buh056162 Календар бухгалтера / buh056161 Календарь бухгалтера