БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Формат фінансової звітності малих підприємств у наказі про облікову політику

Реклама

Тема: buh055913 Учетная политика / buh055914 Облікова політика

Згідно з ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів госпдіяльності (крім зобов’язаних звітуватися за МСФЗ) встановлена спрощена фінансова звітність у складі Балансу та Звіту про фінрезультати (що регулює НПСБО 25 «Спрощена фінансова звітність»).

Для малих підприємств (крім юросіб 3 групи єдиного податку) і представництв нерезидентів цим стандартом встановлена фінансова звітність у складі форм № 1-м, № 2-м. Для мікропідприємств, групи єдиного податку та неприбуткових організацій встановлена фінансова звітність за формами № 1-мс, № 2-мс.

Суб’єктам, які застосовують НПСБО 25, надана можливість вибору.

НПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" в пункті 2 розділу II містить таку можливість:

"Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті)."

Тобто бухстандарт по суті, дозволив цій групі підприємств самостійно вибирати, яким стандартом керуватися ("малим" або "загальним"), за якою формою фінансової звітності (скороченою або повною) звітувати.

Але якщо вирішили звітувати за повною формою, тоді в доведеться в усіх інших питаннях керуватися вимогами НПСБО 1, а не НПСБО 25. Тобто доведеться складати квартальну фінансову звітність у складі двох великих форм, а річну — у складі п’яти форм.

Але, згідно з п 2 Порядку №419 подання фінансової звітності, мікропідприємства, неприбуткові організації та юрособи 3 групи єдиного податку всеж повинні подавати скорочену фінзвітність (за підсумками року). А малі підприємства Порядок №419 не обмежує у виборі.

Тобто малим підприємствам треба в наказі про облікову політику визначитися, чи доцільно для них складати "повну" фінансову звітність за НПСБО 1.

 Заповніть Наказ пpо облікову політику онлайн +  роздрукуйте:

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh055904 Фінансова звітність підприємства / buh055903 Финансовая отчетность

buh055902 Бухгалтерський облік / buh055901 Бухгалтерский учет

buh055906 Баланс підприємства (Форма №1) / buh055905 Баланс предприятия (Форма №1)

buh055914 Звіт про фінансові результати / buh055913 Отчет о финансовых результатах

buh055916 Звіт про рух грошових коштів / buh055915 Отчет о движении денежных средств

buh055918 Звіт про власний капітал / buh055917 Отчет о собственном капитале

buh055920 Фінансовий звіт малого підприємства / buh055919 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh055922 Примітки до фінансової звітності/ buh055921 Примечания к финансовой отчетности

buh055906 Бухгалтерські проводки / buh055905 Бухгалтерские проводки

buh055916 Наказ про облікову політику / buh055915 Приказ об учетной политике

buh055920 План рахунків бухгалтерського обліку / buh055919 План счетов бухгалтерского учета

buh055902 Облік основних засобів / buh055901 Учет основных средств

buh055924 Посадова інструкція бухгалтера / buh055923 Должностная инструкция бухгалтера

buh055962 Календар бухгалтера / buh055961 Календарь бухгалтера