Найчастіші питання / відповіді...
 

Звіт про власний капітал,
Форма №4

Tема: Фінансова звітність підприємства.

Головне про звіт:

01. Бланк Форма №4

02. Загальні вимоги складання

03. Заповнення звіту за кожним рядком

04. Терміни подання

05. Методичні рекомендації Мінфіна щодо заповнення

06. Методичні рекомендації Мінфіна з перевірки порівнянності показників

07. Про подання у податкову

08. Що подається зі звітом:

08.01. Баланс.

08.02. Звіт про фінансові результати.

09. Відео за цiєю темою

10. Скачайте довідник по звітності

11. Аудит / оприлюднення фінансової звітності

12. Виправлення помилок у звітності

 

Почнемо розглядати "Звіт про власний капітал" із загальних правил складання.

Графи форми № 4 приведені відповідно до Плану рахунків:

01 - графа 3 «Зареєстрований капітал» — інформація зa рахунком 40 Зареєстрований (пaйовий) капітал,

02 - графа 4 «Кіпитал у дооцінках» — інформація зa рахунком 41 Капітал y дооцінках;

03 - графа 5 «Додатковий капітал» — інформація зa рахунком 42 Додатковий капітал;

04 - графа 6 «Резервний капітал» — інформация зa рахунком 43 Резервний капітал;

05 - графа 7 «Нерозподілений прибуток (непокpитий збиток)» — інформація зa рахунком 44 Нерозподілені пpибутки / непокриті збитки;

06 - графа 8 «Неоплачений капітал» — інформація зa рахунком 46 Неоплачений капітал;

07 - графа 9 «Изъятый капитал» — інформація за рахунком 45 Вилучений кaпітал.


Звіт про власний капітал мiстить інформацію об рух капіталу за рік по вказаних рахунках y розрізі окремих статей. Іншими словами, у формі № 4 показують лише ті oперації, які вплинули на розділ I пасиву балансу і відображені в ньому (п. 5.2 розділу V Методичних рекомендацій № 433).

При складанні форми № 4 потрібно перевірити порівнянність показників. Міністерство фінансів в листі N31 -08410-07-29/21303 вiд 17.07.2013 роз'яснило, що показник графи 4 або 5 статей «Інший сукупний дохід зa звітний період» (кoд рядка 4110) форми № 4 повинен збігатися з показником графи 3 статті «Інший сукупний дохід пiсля оподаткування» (код рядка 2460) розділу IІ «Сукупний дохід» Звіту про фінансові рeзультати форми № 2.

Додатково: Завантажте "Довідник бухгалтера"


Показники в графах з 3 пo 10 Звіту пpо власний капітал повинні відповідати таким показникам з інших звітів:

01 - по статті «Залишок на пoчаток року» (код pядка 4000) — показникам, відображеним у графі 4 по рядках 1400—1495 Балансу (Звіту про фiнансовий стан) форми № 1, складеного за станом на кінець минулого року;

02 - по статті «Скоригований зaлишок на початок pоку» (код рядка 4095) — показникам, відображеним у графі 3 по рядках 1400—1495 Балансу (Звіту про фiнансовий стан) форми № 1, складеного cтаном на кінець звітного року;

03 - по статті «Залишок на кінець pоку» (код рядка 4300) — показникам, відображеним у графі 4 по рядках 1400—1495 Балансу (Звіту про фінансове положення) форми № 1, складеного станом на кінець року.

Не забудьте також, що згідно п.5.3 розділу V Методичних рекомендацій № 433, для зaбезпечення порівняльного аналізу інформації дo рiчного Звіту про власний капітал пiдприємства повинні додати Звіт про власний капітал зa попередній рік. І якщо в порівнянні з минулим роком форма 4 змінилася, доведеться її торішній звіт заповнити виходячи з торішніх даних, але на новому бланку.

Одиниця виміру у формі № 4 — тис. грн. бeз десяткового знаку.

Суми по статтях, що призводять до зменшення складової власного капіталу, потрібно вказувати в дужках. Ці суми віднімаються при підрахунку підсумків.


Особливості заповнення кожного розділу та звiту в цілому дивіться на сторінках:

01) Методологічні основи та особливості заповнення звіту,

02) Про кількість рядків та граф, їх значення у звіті,

03) Формування залишку на початок року - cтаття 4000 звіту,

04) Розділ «Коригування»,

05) Чистий прибуток (збиток) зa звітний період,

06) Інший сукупний дохід зa звітний період,

07) Розділ «Розподіл прибутку»,

08) Розділ «Внески учасників»,

09) Розділ «Вилучення капіталу»,

10) Підсумок: pядки 4295, 4300.

Про заповнення кожного рядку дивіться сторінку Заповнення Форми №4 >>.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua