БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Варіанти визначення підходів до переоцінки необоротних активів у наказі про облікову політику

Реклама

Тема: buh056014 Облікова політика / buh056013 Учетная политика.

Як вже було сказано на сторінці онлайн-формування Наказу про облікову політику, згідно з пунктом 7 ПСБО 25 мікропідприємства, підприємства на єдиному податку та непідприємницькі товариства можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості.

Якщо ж ваше підприємство буде проводити дооцінки, то дивіться два варіанти, за аналогією з якими ви зможете сформулювати відповідний пункт наказу про облікову політику.


Варіант 1.

"Проводити переоцінку об'єктів основних засобів і нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок, якщо залишкова вартість таких об'єктів відрізняється від їх справедливої вартості на дату балансу більш ніж на 10 %.


Варіант 2.

"• Об'єкт основних засобів належить переоцінити, якщо його залишкова вартість на 9% і більше відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

Переоцінка об'єктів основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі проводиться 1 раз на рік, якщо їх залишкова вартість на дату балансу відрізняється на 9% та вище від справедливої вартості.

• Переоцінка об'єкта нематеріальних активів не проводиться, оскільки за ними відсутній активний ринок."

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh056004 Фінансова звітність підприємства / buh056003 Финансовая отчетность

buh056002 Бухгалтерський облік / buh056001 Бухгалтерский учет

buh056006 Баланс підприємства (Форма №1) / buh056005 Баланс предприятия (Форма №1)

buh056014 Звіт про фінансові результати / buh056013 Отчет о финансовых результатах

buh056016 Звіт про рух грошових коштів / buh056015 Отчет о движении денежных средств

buh056018 Звіт про власний капітал / buh056017 Отчет о собственном капитале

buh056020 Фінансовий звіт малого підприємства / buh056019 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh056022 Примітки до фінансової звітності/ buh056021 Примечания к финансовой отчетности

buh056006 Бухгалтерські проводки / buh056005 Бухгалтерские проводки

buh056016 Наказ про облікову політику / buh056015 Приказ об учетной политике

buh056020 План рахунків бухгалтерського обліку / buh056019 План счетов бухгалтерского учета

buh056002 Облік основних засобів / buh056001 Учет основных средств

buh056024 Посадова інструкція бухгалтера / buh056023 Должностная инструкция бухгалтера

buh056062 Календар бухгалтера / buh056061 Календарь бухгалтера