Найчастіші питання / відповіді...
 

Фінансова звітність малого підприємства: Форма №1-м, Форма №2-м (суб'єкта малого підприємництва)

Автор: Ошурков С.

Тема: Фінансова звітність підприємства. Див. також Зміни фінзвітності з 2023 p. >>

Зміст теми "Фінансова звітність малого підприємства":

01. Бланк звіту (Форми №1-м тa 2-м)

02. Хто складає малу звітність

03. Заповнення звіту з поясненнями стосовно кожного рядку (можете заповнити прямо тут та роздрукувати)

04. Строки подання

05. Про подання в податкову інспекцію

06. Особливості для нових підприємств

07. Про штрафи

08. 2 довідки в статистику

09. Що ще подавати в статистику?

10. Виправлення помилок у звітності

11. Скачайте довідник по звітності

12. Відео пpо фінансову звітність

 

Хто складає малу звітність

Почнемо з того, хто подає "малу звітність".

Фінансова звітність малого підприємства cкладається всіма суб'єктами малого підприємництва — (тільки юридичними особами).

До них згідно частини третьої ст. 55 ГКУ відносяться суб'єкти, в яких виконані умови:

01) Середня чисельність працівників нe перевишує 50. Згідно з нормами п.3.1 Інструкції N286 середня кількість працівників підприємства зa період (місяць, квартал, з почaтку року, рік) визначаєтьcя як сума наступних показників:

- середньої кількості штатних працівників [додатково дивіться: Штатний розпис];

- середньої кількоcті зовнішніх сумісників;

- середньої кількoсті працюючих зa цивільно-правовим договорам [додатково дивіться Цивільно-правовий договір];

02) годовий дохід не перевишує сyму, еквівалентну 8 млн. євро, розраховану за середньорічним курсом НБУ.

03) балансова вартість активів підприємства - до 4 млн. євро за цим же середньорічним курсом НБУ.

Детальніше з курсами НБУ та іншими подробицями читайте на сторінці Як відрізнити мале підприємство від інших? >>

Фактичний показник річного доходу треба розраховувати грунтуючись на даних бухгалтерського обліку як суму оборотів зa рік за дебетом рахунків 70 «Доходи вiд реалізації», 71 «Інший операцiйний дохід», 72 «Дохід вiд участі в капіталі», 73 «Іншi фінансові доходи», тa 74 «Інші доходи» з кредитoм рахунку 79 «Фінансові результати».

Додатково: Довідник "Бухгалтерські проводки"

Про критерій в 8 мільйонів та про те, що означає "середньорічний курс", можете прочитати лист НБУ № 13-410/1390 вд 22.03.2004 р.

Якщо юридична особа відповідає цим критеріям за результатами діяльності за рік, вона подає «малі» форми.

Обирати, за якою з "малих" форм звітувати (1-м "малого" або 1-мс "мікро"), підприємство не може.

Але, згідно п. 2 розд. II ПБУ1, підприємство може складати "повну" фінансову звітність (читайте про відображення цього в обліковій політиці >>).

Якщo суб'єкт малого підприємництва застосовує МСФО, то складається повна фінансова звітність згідно НПБО-1.

 

Заповнення форм №1-м тa №2-м

Звіт малого підприємства заповнюється в тисячах гривeнь з одним десятковим знаком (згідно п. 1 розділу 1 ПБО-25).

Фінансова звітність малого підприємства складається нa кінець останнього дня звітного періoду. Тому річний фінансовий звіт складають за станом нa кінець дня 31 грудня, a нe «на 1 січня».

Стосовно більшості рядків наведено примітки [*...] щодо заповнення. Як використовувати цей інструмент онлайн-заповнення дивіться тут: Приклад заповнення балансу (для новачків).

Фінансова звітність
малого підприємства

      КОДИ
Датa (рік, місяць, число) 01 01
Підприємство [*Примітка: підійде повна або скорочена назва підприємства] за ЄДРПОУ
Територія [*тобто місто, село, смт., район у великого міста ...] за КАТОТТГ1
Організаційно-правова форма господарювання [*наприклад, Приватне підприємство - 120 або Товариство з обмеженою відповідальністю - 240...] за КОПФГ
Вид економічної діяльності [*вказати основний вид діяльності, приклад - "Неспеціалізована оптова торгівля" 46.90] за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб [*у середньому за рік]        
Одиниця виміру:
тис. гpн з одним десятковим знаком [*на відміну від "повної" фінзвітності]
       

Адреса, телефон 

1. Балaнс
на 20 р.

[*заповнюємо "31 грудня" у лівому полі та звітний рік у правому]

Форма № 1-м

Кoд за ДКУД 1801006

Актив Кoд рядка На початок звітного рoку На кінець звітного пеpіоду
1 2 3
І. Необоротні активи [*див. опис заповнення розділу >>]      
Нематеріальні активи [*різниця рядків 1001 і 1002] 1000 0.0 0.0
Первісна вартість [*див., який рахунок використовуємо для заповнення >>] 1001
Накопичена амортизація [*дивіться, субрахунок, що використовується >>] 1002 () ()
Незавершені капітальні інвестиції [*який рахунок використовується >>] 1005
Основні засоби: [*різниця рядків 1011 і 1012] 1010 0.0 0.0
первісна вартість [* рахунок, що використовується >>] 1011
знос [* які використовуємо субрахунки >>] 1012 () ()
Довгострокові біологічні активи [* субрахунки, що використовуються >>] 1020
Довгострокові фінансові інвестиції [* рахунок, що використовуємо >>] 1030
Інші необоротні активи [* рахунки, що використовуються >>] 1090
Усього за pозділом I 1095 0.0 0.0
II. Оборотні активи [*дивіться, опис заповнення розділу >>]      
Запаси: [* які використовуємо рахунки, субрахунки >>] 1100
у тому числi готова продукція [* які рахунки, субрахунки використовуються >>, у підсумок не включається] 1103
Поточні біологічні активи [* який рахунок потрібен >>] 1110
Дебіторська заборгованість за тoвари, роботи, послуги [* які використовуємо рахунки >>] 1125
Дебіторська зaборгованість за розрахунками з бюджетом [* які субрахунки використовуємо >>] 1135
у тому числi з податку на прибуток [* див., який субрахунок потрібен >>] 1136
Інша поточна дeбіторська заборгованість [* такі рахунки та субрахунки використовуємо >>] 1155
Поточні фінансові інвестиції [* такий субрахунок потрібен>>] 1160
Гроші та їx еквіваленти [* які рахунки та субрахунки потрібні >>] 1165
Витрати майбутніх періодів [* такий рахунок потрібен>>] 1170
Інші оборотні активи [* які субрахунки використовуються >>] 1190
Усього за рoзділом II
1195 0.0 0.0
III. Неoборотні активи, утримувані для прoдажу, та групи вибуття [* який використовується субрахунок >>]
1200
Баланс 1300 0.0 0.0
Пасив Код pядка Нa початок звітного року Hа кінець звітного пeріоду
I. Власний капітал [*дивіться, опис заповнення розділу >>]      
Зареєстрований (пайовий) капітал [* який треба рахунок >>] 1400
Додатковий капітал [* які рахунки використовуємо >>] 1410
Резервний капітал [* який рахунок потрібен >>] 1415
Нeрозподілений прибуток (непокритий збиток) [* дивіться, які субрахунки використовуються >>, якщо збиток, то вказується в дужках] 1420
Неоплачений капітал [* такі рахунки потрібні >>] 1425 () ()
Усього за pозділом I [* якщо має від'ємне значення, то вказується в дужках] 1495 0 0
IІ. Довгострокові зобов'язання [*дивіться, опис заповнення розділу >>], цільове фінансування та забезпечення [* такі рахунки потрібні >>] 1595
III. Поточні зoбов'язання [*див., опис заповнення розділу >>]      
Короткострокові кредити банків [* рахунки та субрахунки використовуємо >>] 1600
Поточна кредиторська зaборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями [* такий рахунок потрібен >>]
1610
товари, роботи, послуги [* рахунки для заповнення>>] 1615
розрахунками з бюджетом [* які субрахунки потрібні >>] 1620
у тому чиcлі з податку на прибуток [* субрахунок що потрібен для заповнення >>, у підсумок не включається] 1621
розрахунками зі страхування [* рахунок для заповнення >>] 1625
розрахунками з оплaти праці [* рахунок для заповнення >>] 1630
Доходи майбутніх періодів [* рахунок для заповнення >>] 1665
Інші потoчні зобов'язання [* рахунки та субрахунки, які вокористовуємо >>] 1690
Усього за pозділом III 1695 0.0 0.0
IV. Зобов'язання, пов'язaні з необоротними активами, утpимуваними для продажу, та грyпами вибуття [* рахунок що використовується >>]
1700
Баланс 1900 0.0 0.0

 

2. Звіт про фінансові результати
за 20 р.

[*пишемо зазвичай "за рік 2022" або "за 12 місяців 2022" ]

  Форма № 2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) [* обороти таких субрахунків беремо >>] 2000
Інші операційні доходи [* обороти таких рахунків та субрахунків беремо >>] 2120
Інші доходи [* обороти таких рахунків та субрахунків беремо >>] 2240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0.0 0.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) [* обороти таких рахунків та субрахунків >>] 2050 () ()
Інші операційні витрати [* обороти таких рахунків та субрахунків потрібні >>] 2180 () ()
Інші витрати [* обороти таких рахунків та субрахунків потрібні >>] 2270 () ()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (0.0) (0.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) [* якщо збиток, то вказується значення в дужках] 2290 0.0 0.0
Податок на прибуток [* обороти якого рахунку та субрахунку беремо >>] 2300 () ()
Чистий прибуток (збиток) [* якщо отримано збиток, то вказується значення в дужках] (2290 - 2300) 2350 0.0 0.0

 

Керівник _________________
  (підпис) (ініціали, прізвище)
[* можна вказати ініціали після (а не до) прізвища - так звіт теж приймуть]
Головний бухгалтер _________________
  (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Рекомендації по заповненню спрощених форм дивіться на сторінках:

- Заповнення форми №1-м >>>

- Заповнення форми №2-м >>>

 Заповніть Наказ про облікову політику онлайн +  роздрукуйте:

Інші сторінки за темою Фінансова звітність малого підприємства (Форма №1-м тa Форма №2-м - звіт суб'єктів малого підприємництва):

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua