БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Приклад заповнення форми №НА-2: Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Тема: Нематеріальні активи / Нематериальные активы.

Додатково: Бланк форми №НА-2 >>

Примітка. Поки що не заповнено графи 12, 13. Коли цей НМА буде списано, заповніть їх даними щодо акта про вибуття НМА (наприклад: ”01.08.2023 р.” у графі 12, ”9” у графі 13; дивіться Приклад заповнення Акту про вибуття (ліквідацію) за формою №НА-3 >>).

Графу «Відомості про переоцінку об’єкта права інтелектуальної власності» теж поки що не заповнено. Якщо на дату списання НМА ніяких переоцінок не було, зробіть, наприклад, такий запис: “Переоцінка не проводилась”.

Важливі сторінки / Важные страницы:

prikladnma0204 Фінансова звітність підприємства / prikladnma0203 Финансовая отчетность

prikladnma0202 Бухгалтерський облік / prikladnma0201 Бухгалтерский учет

prikladnma0214 Облікова політика / prikladnma0213 Учетная политика

prikladnma0206 Баланс підприємства (Форма №1) / prikladnma0205 Баланс предприятия (Форма №1)

prikladnma0214 Звіт про фінансові результати / prikladnma0213 Отчет о финансовых результатах

prikladnma0216 Звіт про рух грошових коштів / prikladnma0215 Отчет о движении денежных средств

prikladnma0218 Звіт про власний капітал / prikladnma0217 Отчет о собственном капитале

prikladnma0220 Фінансовий звіт малого підприємства / prikladnma0219 Отчет субъекта малого предпринимательства

prikladnma0228 Спрощений фінансовий звіт / prikladnma0227 Упрощенный финансовый отчет

prikladnma0222 Примітки до фінансової звітності/ prikladnma0221 Примечания к финансовой отчетности

prikladnma0232 Бухгалтерські проводки / prikladnma0231 Бухгалтерские проводки

prikladnma0234 Наказ про облікову політику / prikladnma0233 Приказ об учетной политике

prikladnma0235 План рахунків бухгалтерського обліку / prikladnma0236 План счетов бухгалтерского учета

prikladnma0230 Облік основних засобів / prikladnma0229 Учет основных средств

prikladnma0224 Посадова інструкція бухгалтера / prikladnma0223 Должностная инструкция бухгалтера

prikladnma0272 Календар бухгалтера / prikladnma0271 Календарь бухгалтера

prikladnma0208 Облік зарплати / prikladnma0207 Учет зарплаты

prikladnma0210 Облік лікарняних / prikladnma0209 Учет больничных

prikladnma0226 Облік податку на прибуток / prikladnma0225 Учет налога на прибыль

prikladnma0212 Акт звірки / prikladnma0211 Акт сверки

prikladnma0214 Бухгалтерська довідка / prikladnma0213 Бухгалтерская справка

prikladnma0258 Основи бухгалтерського обліку / prikladnma0257 Основы бухгалтерского учета

prikladnma0259 Дебет і кредит рахунку / prikladnma0260 Дебет и кредит счета.

prikladnma0252 Бухгалтерський облік для початківців / prikladnma0251 Бухгалтерский учет для начинающих

prikladnma0261 Подвійний запис / prikladnma0262 Двойная запись.

prikladnma0254 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / prikladnma0253 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

prikladnma0263 Оборотно-сальдова відомість / prikladnma0264 Оборотно-сальдовая ведомость

prikladnma0256 Самовчитель бухгалтерського обліку / prikladnma0255 Самоучитель по бухгалтерскому учету

prikladnma0265 Курс бухгалтерського обліку / prikladnma0266 Курс бухгалтерского учета.

prikladnma0269 Амортизація нематеріальних активів / prikladnma0270 Амортизация нематериальных активов