БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Приклад заповнення Форми №НА-1: Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Тема: Нематеріальні активи / Нематериальные активы.

Додатково: Бланк форми №НА-1 >>

Важливі сторінки / Важные страницы:

prikladnma0104 Фінансова звітність підприємства / prikladnma0103 Финансовая отчетность

prikladnma0102 Бухгалтерський облік / prikladnma0101 Бухгалтерский учет

prikladnma0114 Облікова політика / prikladnma0113 Учетная политика

prikladnma0106 Баланс підприємства (Форма №1) / prikladnma0105 Баланс предприятия (Форма №1)

prikladnma0114 Звіт про фінансові результати / prikladnma0113 Отчет о финансовых результатах

prikladnma0116 Звіт про рух грошових коштів / prikladnma0115 Отчет о движении денежных средств

prikladnma0118 Звіт про власний капітал / prikladnma0117 Отчет о собственном капитале

prikladnma0120 Фінансовий звіт малого підприємства / prikladnma0119 Отчет субъекта малого предпринимательства

prikladnma0128 Спрощений фінансовий звіт / prikladnma0127 Упрощенный финансовый отчет

prikladnma0122 Примітки до фінансової звітності/ prikladnma0121 Примечания к финансовой отчетности

prikladnma0132 Бухгалтерські проводки / prikladnma0131 Бухгалтерские проводки

prikladnma0134 Наказ про облікову політику / prikladnma0133 Приказ об учетной политике

prikladnma0135 План рахунків бухгалтерського обліку / prikladnma0136 План счетов бухгалтерского учета

prikladnma0130 Облік основних засобів / prikladnma0129 Учет основных средств

prikladnma0124 Посадова інструкція бухгалтера / prikladnma0123 Должностная инструкция бухгалтера

prikladnma0172 Календар бухгалтера / prikladnma0171 Календарь бухгалтера

prikladnma0108 Облік зарплати / prikladnma0107 Учет зарплаты

prikladnma0110 Облік лікарняних / prikladnma0109 Учет больничных

prikladnma0126 Облік податку на прибуток / prikladnma0125 Учет налога на прибыль

prikladnma0112 Акт звірки / prikladnma0111 Акт сверки

prikladnma0114 Бухгалтерська довідка / prikladnma0113 Бухгалтерская справка

prikladnma0158 Основи бухгалтерського обліку / prikladnma0157 Основы бухгалтерского учета

prikladnma0159 Дебет і кредит рахунку / prikladnma0160 Дебет и кредит счета.

prikladnma0152 Бухгалтерський облік для початківців / prikladnma0151 Бухгалтерский учет для начинающих

prikladnma0161 Подвійний запис / prikladnma0162 Двойная запись.

prikladnma0154 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / prikladnma0153 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

prikladnma0163 Оборотно-сальдова відомість / prikladnma0164 Оборотно-сальдовая ведомость

prikladnma0156 Самовчитель бухгалтерського обліку / prikladnma0155 Самоучитель по бухгалтерскому учету

prikladnma0165 Курс бухгалтерського обліку / prikladnma0166 Курс бухгалтерского учета.

prikladnma0169 Амортизація нематеріальних активів / prikladnma0170 Амортизация нематериальных активов