БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Чотири статті стосовно ідентифікації нематеріальних активів

Тема: Нематеріальні активи / Нематериальные активы.

Стаття №1

Джерело: https://economics.opu.ua/files/archive/2012/No2/98-104.pdf

Стаття №2

Джерело: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/29.pdf

Стаття №3

Джерело: file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/113-Текст статті-488-3-10-20190703.pdf

Стаття №4

Джерело: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6202/1/13.pdf

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp092104 Фінансова звітність підприємства / rp092103 Финансовая отчетность

rp092102 Бухгалтерський облік / rp092101 Бухгалтерский учет

rp092114 Облікова політика / rp092113 Учетная политика

rp092106 Баланс підприємства (Форма №1) / rp092105 Баланс предприятия (Форма №1)

rp092114 Звіт про фінансові результати / rp092113 Отчет о финансовых результатах

rp092116 Звіт про рух грошових коштів / rp092115 Отчет о движении денежных средств

rp092118 Звіт про власний капітал / rp092117 Отчет о собственном капитале

rp092120 Фінансовий звіт малого підприємства / rp092119 Отчет субъекта малого предпринимательства

rp092128 Спрощений фінансовий звіт / rp092127 Упрощенный финансовый отчет

rp092122 Примітки до фінансової звітності/ rp092121 Примечания к финансовой отчетности

rp092132 Бухгалтерські проводки / rp092131 Бухгалтерские проводки

rp092134 Наказ про облікову політику / rp092133 Приказ об учетной политике

rp092135 План рахунків бухгалтерського обліку / rp092136 План счетов бухгалтерского учета

rp092130 Облік основних засобів / rp092129 Учет основных средств

rp092124 Посадова інструкція бухгалтера / rp092123 Должностная инструкция бухгалтера

rp092172 Календар бухгалтера / rp092171 Календарь бухгалтера

rp092108 Облік зарплати / rp092107 Учет зарплаты

rp092110 Облік лікарняних / rp092109 Учет больничных

rp092126 Облік податку на прибуток / rp092125 Учет налога на прибыль

rp092112 Акт звірки / rp092111 Акт сверки

rp092114 Бухгалтерська довідка / rp092113 Бухгалтерская справка

rp092158 Основи бухгалтерського обліку / rp092157 Основы бухгалтерского учета

rp092159 Дебет і кредит рахунку / rp092160 Дебет и кредит счета.

rp092152 Бухгалтерський облік для початківців / rp092151 Бухгалтерский учет для начинающих

rp092161 Подвійний запис / rp092162 Двойная запись.

rp092154 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / rp092153 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

rp092163 Оборотно-сальдова відомість / rp092164 Оборотно-сальдовая ведомость

rp092156 Самовчитель бухгалтерського обліку / rp092155 Самоучитель по бухгалтерскому учету

rp092165 Курс бухгалтерського обліку / rp092166 Курс бухгалтерского учета.

rp092169 Амортизація нематеріальних активів / rp092170 Амортизация нематериальных активов