БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Бухгалтерський облік вибуття нематеріального активу (ліквідації НМА), проводки

Реклама

Тема: Нематеріальні активи (НМА) / Нематериальные активы (НМА).

Об'ект НМА списують з балансу при його вибутті в разі неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання (згідно з п. 34 ПБУ-8 і п. 6.1 Методрекомендаций №1327). Ця операція відображається записами:

• на суму залишкової вартості об'єкту: Дт 976 «Списання необоротних активів» Кт 12 «Нематеріальні активи»;

• на суму нарахованої амортизації: Дт 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів» Кт 12.

Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу (згідно з п. 30 ПБУ-8).

Слід зазначити: якщо списаний НМА раніше переоцінювався, і сума дооцінок вище ніж сума уцінок, то потрібно зменшити суму раніше відображеного капіталу в дооцінках (згідно з п. 24 ПБУ-8 і п. 3.6 Методрекомендацій №1327). Робиться це проводкою Дт 412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів» Кт 441 «Прибуток нерозподілений».

Якщо НМА повністю замортізіровано (його залишкова вартість дорівнює нулю), то це не є підставою для обов'язкової ліквідації (списання). При цьому підприємство може здійснити його переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу, але за умови, що відносно такого об'єкту існує активний ринок (згідно з п. 19 ПБУ-8). Визначення терміну "Активний ринок" наведено в п. 4 ПБУ-8.

Важливі сторінки / Важные страницы:

nuh069304 Фінансова звітність підприємства / nuh069303 Финансовая отчетность

nuh069302 Бухгалтерський облік / nuh069301 Бухгалтерский учет

nuh069314 Облікова політика / nuh069313 Учетная политика

nuh069306 Баланс підприємства (Форма №1) / nuh069305 Баланс предприятия (Форма №1)

nuh069314 Звіт про фінансові результати / nuh069313 Отчет о финансовых результатах

nuh069316 Звіт про рух грошових коштів / nuh069315 Отчет о движении денежных средств

nuh069318 Звіт про власний капітал / nuh069317 Отчет о собственном капитале

nuh069320 Фінансовий звіт малого підприємства / nuh069319 Отчет субъекта малого предпринимательства

nuh069328 Спрощений фінансовий звіт / nuh069327 Упрощенный финансовый отчет

nuh069322 Примітки до фінансової звітності/ nuh069321 Примечания к финансовой отчетности

nuh069332 Бухгалтерські проводки / nuh069331 Бухгалтерские проводки

nuh069334 Наказ про облікову політику / nuh069333 Приказ об учетной политике

nuh069335 План рахунків бухгалтерського обліку / nuh069336 План счетов бухгалтерского учета

nuh069330 Облік основних засобів / nuh069329 Учет основных средств

nuh069324 Посадова інструкція бухгалтера / nuh069323 Должностная инструкция бухгалтера

nuh069372 Календар бухгалтера / nuh069371 Календарь бухгалтера

nuh069308 Облік зарплати / nuh069307 Учет зарплаты

nuh069310 Облік лікарняних / nuh069309 Учет больничных

nuh069326 Облік податку на прибуток / nuh069325 Учет налога на прибыль

nuh069312 Акт звірки / nuh069311 Акт сверки

nuh069314 Бухгалтерська довідка / nuh069313 Бухгалтерская справка

nuh069358 Основи бухгалтерського обліку / nuh069357 Основы бухгалтерского учета

nuh069359 Дебет і кредит рахунку / nuh069360 Дебет и кредит счета.

nuh069352 Бухгалтерський облік для початківців / nuh069351 Бухгалтерский учет для начинающих

nuh069361 Подвійний запис / nuh069362 Двойная запись.

nuh069354 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / nuh069353 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

nuh069363 Оборотно-сальдова відомість / nuh069364 Оборотно-сальдовая ведомость

nuh069356 Самовчитель бухгалтерського обліку / nuh069355 Самоучитель по бухгалтерскому учету

nuh069365 Курс бухгалтерського обліку / nuh069366 Курс бухгалтерского учета.

nuh069367 Нематеріальні активи (НМА) / nuh069368 Нематериальные активы (НМА)

buh069369 Амортизація нематеріальних активів / buh069370 Амортизация нематериальных активов