БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Визначення звітних сегментів

Реклама

Визначення звітних сегментів

Відповідно до п. 8 П(С)БО 29, необхідно формувати звітні сегменти на підставі виділених господарських і географічних сегментів і шляхом об'єднання декількох подібних сегментів одного виду в окремий звітний сегмент.

Подібними сегментами визнають ті, які одночасно:

01) мають протягом декількох звітних періодів однакові (наближені) значення прибутку;

02) відповідають більшості критеріїв визначення господарського й географічного сегментів.

Під час об'єднання господарських сегментів аналізують: особливості й призначення продукції (товарів, робіт, послуг), характер виробничого процесу, категорію покупців, способи отримання доходу (способи розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг) тощо; ураховують особливості регіональних економічних і геополітичних умов.

Господарський сегмент або географічний сегмент визнають звітним, якщо більша частина його доходу створюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям й одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких критеріїв (п. 9 П(С)БО 29):

01) дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками становить не менше ніж 10% загального доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх сегментів певного виду (господарського чи географічного відповідно);

02) фінансовий результат такого сегмента становить не менше ніж 10% сумарного фінрезультату всіх сегментів певного виду. Водночас якщо підприємство за різними сегментами у звітному періоді має одночасно різні фінансові результати (прибутки та збитки), то звітним визначають сегмент, фінрезультат якого становить не менш ніж 10 % більшої з двох абсолютних величин — сумарного прибутку чи сумарного збитку всіх сегментів цього виду;

03) балансова вартість активів такого сегмента становить не менш ніж 10% сукупної балансової вартості активів усіх сегментів певного виду.


Якщо показники сформованих сегментів не відповідають критеріям, визначеним вище, їх не можна визнати звітними, а тому слід провести подальше об'єднання двох або декількох подібних сегментів (п. 10 П(С)БО 29). Як виняток звітним може стати сегмент, який не відповідає визначеним критеріям, якщо він має важливе значення для підприємства загалом (забезпечує діяльність інших сегментів тощо), та інформація про нього є суттєвою.

На обрані за будь-якими з наведених вище критеріїв звітні сегменти має припадати не менше 75% загального доходу підприємства від реалізації за операціями із зовнішніми покупцями. Якщо загальний дохід визнаних звітних сегментів буде все ж таки менший, тоді треба виділяти додаткові сегменти з метою досягнення зазначеного рівня доходів, навіть коли такі додаткові сегменти не відповідатимуть трьом згаданим вище критеріям.

Сегменти, які не відповідають критеріям із п. 9 П(С)БО 29 та котрі не можна включити до складу будь- якого звітного сегмента, вважаються неподібними сегментами. Показники за ними у формі № 6 включають до складу нерозподіленої статті, з використанням яких узгоджуватимуться відповідні показники діяльності звітних сегментів і підприємства в цілому за статтями Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2).

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh023503 Финансовая отчетность / buh023504 Фінансова звітність підприємства

buh023503 Бухгалтерский учет / buh023504 Бухгалтерський облік

buh023513 Учетная политика / buh023514 Облікова політика

buh023505 Баланс предприятия (Форма №1) / buh023506 Баланс підприємства (Форма №1)

buh023513 Отчет о финансовых результатах / buh023514 Звіт про фінансові результати

buh023515 Отчет о движении денежных средств / buh023516 Звіт про рух грошових коштів

buh023517 Отчет о собственном капитале / buh023518 Звіт про власний капітал

buh023519 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh023520 Фінансовий звіт малого підприємства

buh023521 Примечания к финансовой отчетности / buh023522 Примітки до фінансової звітності

buh023505 Бухгалтерские проводки / buh023506 Бухгалтерські проводки

buh023515 Приказ об учетной политике / buh023516 Наказ про облікову політику

buh023519 План счетов бухгалтерского учета / buh023520 План рахунків бухгалтерського обліку

buh023501 Учет основных средств / buh023502 Облік основних засобів

buh023523 Должностная инструкция бухгалтера / buh023524 Посадова інструкція бухгалтера

buh023561 Календарь бухгалтера / buh023562 Календар бухгалтера.