БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Таблиця. Порядок заповнення кожного рядка Інформації за сегментами (форма №6)

Реклама

Таблиця. Порядок заповнення кожного рядка Інформації за сегментами (форма №6)

Найменування показника

Код рядка

Графи 3-18

І. Показники пріоритетних звітних сегментів

1. Доходи звітних сегментів:

Доходи від операційної діяльності звітних сегментів

010

Рядок 011 + рядок 012 + рядок 013

з них:

доходи від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг):

— зовнішнім покупцям

011

Аналітичні дані щодо сегментів за кореспонденцією:

Дт 36 Кт 70 за вирахуванням ПДВ, акцизного збору, інших зборів і вирахувань із доходу (збори, знижки, повернення товарів тощо).

Графи 17 та 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 2000 граф 3, 4 Звіту про фінансові ре­зультати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

— іншим звітним сегментам

012

Аналітичні дані щодо сегментів за кореспонденцією:

Дт 682 Кт 70 за мінусом ПДВ, акцизного збору, інших зборів і вирахувань із доходу

Інші операційні доходи

013

Аналітичні дані щодо сегментів за Кт 71 за мінусом ПДВ, акцизного збору, інших зборів і вирахувань із доходу.

Рядок 013 плюс рядок 051 графи 17, 18 цього звіту мають дорівнювати рядку 2120 граф З, 4 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

Фінансові доходи звітних сегментів

020

Рядок 021 + рядок 022

Фінансові доходи звітних сегментів наводяться, якщо отримання фінансових доходів є осно­вною діяльністю підприємства (п. 20 П(С)БО 29).

Сума рядків 020 і 052 графи 17, 18 цього звіту має дорівнювати сумі рядків 2200 і 2220 графи 3 і 4 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

з них:

— доходи від участі в ка­піталі, які безпосередньо стосуються звітного сег­мента

021

Аналітичні дані щодо сегментів за Кт 72 за мінусом ПДВ, акцизного збору, інших зборів і вирахувань із доходу.

Сума рядків 021, 022,052, графи 17,18 цього звіту має дорівнювати сумі рядків 2200, 2220, графи 3,4 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476).

— інші фінансові доходи

022

Аналітичні дані щодо сегментів за Кт 73 за мінусом ПДВ, акцизного збору, інших зборів і вирахувань із доходу.

Сума рядків 021, 022,052, графи 17,18 цього звіту має дорівнювати сумі рядків 2200, 2220, графи 3,4 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476).

— інші доходи

030

Аналітичні дані щодо сегментів за Кт 74, 76 за мінусом вирахувань із доходу Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 2240, графи 3, 4 Звіту про фінансо­ві результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) або різницю між цими рядками слід включити до рядка 050 цієї форми (Методрекомендації № 476)

Усього доходів звітних сегментів

040

Рядок 010 + рядок 020 + рядок 030

Нерозподілені доходи

050

Рядок 051 + рядок 052 + рядок 053

з них:

— доходи від операційної діяльності

051

Доходи, відображені за Кт 70 та Кт 71, які неможливо віднести до конкретних звітних сег­ментів

— фінансові доходи

052

Для підприємств, у яких отримання фінансових доходів є основною діяльністю — доходи за Кт 72 та Кт 73, які неможливо розподілити між звітними сегментами.

Для решти підприємств — доходи за Кт 72 та Кт 73

Сума рядків 020 і 052 графи 17, 18 цього звіту має дорівнювати сумі рядків 2200 і 2220 графи 3 і 4 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476).

Сума рядків 021, 022,052, графи 17,18 цього звіту має дорівнювати сумі рядків 2200, 2220, графи 3,4 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476).

Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам

060

Сума доходу від реалізації іншим звітним сегментам (аналітичні дані за Кт 70).

Графи 3-18 такого рядка повинні дорівнювати графам 3-18 рядка 012 цієї форми (Методре- комендацїї № 476)

Усього доходів підприємства

070

Рядок 040 + рядок 050 - рядок 060 (Методрекомендації № 476)

2. Витрати звітних сегментів:

Витрати операційної діяльності

080

Рядок 081 + рядок 082

з них:

собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):

— зовнішнім покупцям

081

Аналітичні дані за Дт 90 у частині собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), які реалі­зовані зовнішнім покупцям.

Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 2050, графи 3, 4 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

— іншим звітним сегментам

082

Аналітичні дані за Дт 90 у частині собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), що реалі­зовані іншим звітним сегментам

Адміністративні витрати

090

Аналітичні дані за Дт 92, що можуть бути віднесені до звітного сегмента.

Ірафи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 2130, графи 3, 4 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

Витрати на збут

100

Аналітичні дані за Дт 93 по сегментах.

Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 2150, графи 3, 4 Звіту про фінансові ре­зультати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

Інші операційні витрати

110

Аналітичні дані за Дт 94, що можуть бути віднесені до звітного сегмента.

Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 2180, графи 3, 4 Звіту про фінансові ре­зультати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

Фінансові витрати звітних сегментів

120

Наводять інформацію, якщо отримання фінансових доходів е основною діяльністю підприємства (п. 20 П(С)БО 29).

Аналітичні дані за Дт 95, що можуть бути віднесені до звітного сегмента.

Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати сумі рядків 2250, 2255, графи 3, 4 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

з них:

— втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента

121

Для підприємств, у яких отримання фінансових доходів є основною діяльністю, — аналітич­ні дані щодо сегмента за Дт 96.

Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 2255, графи 3, 4 Звіту про фінансові ре­зультати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

122

Аналітичні дані щодо сегментів за Дт 95 (для підприємств, у яких отримання фінансових доходів є основною діяльністю)

Інші витрати

130

Оборот за Дт 97 за сегментом.

Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 2270, графи 3, 4 Звіту про фінансові ре­зультати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

Усього витрат звітних сегментів

140

Рядок 080 + рядок 090 + рядок 100 + рядок 110 + рядок 120 + рядок 130

Нерозподілені витрати

150

Рядок 151 + рядок 152 + рядок 153 + рядок 154

з них:

— адміністративні, збутові й інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти

151

Дані за Дт 92, 93, 94 щодо витрат, які не можна віднести до конкретних звітних сегментів

— фінансові витрати

152

Для підприємств, у яких отримання фінансових доходів є основною діяльністю, — витрати за Дт 95 та Дт 96, які неможливо розподілити між звітними сегментами.

Для решти підприємств — витрати за Дт 95 та Дт 96

— податок на прибуток

154

Аналітичні дані за Дт 98

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам

160

Аналітичні дані за Дт 90 (у частині собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), реалізова­них іншим звітним сегментам).

Графи 3-18 такого рядка повинні дорівнювати графам 3-18 рядка 082 цієї форми (Методре­комендації № 476)

Усього витрат підприємства

170

Рядок 140 + рядок 150 - рядок 160

3. Фінансовий результат діяльності сегмента

180

Рядок 040 - рядок 140

4. Фінансовий результат діяльності підприємства

190

Рядок 070 - рядок 170.

Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 2350 або 2355, графи 3, 4 Звіту про фінан­сові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) (Методрекомендації № 476)

5. Активи звітних сегментів

200

Сума рядків 201, 202, 203, 204, 205

з них:

201

202

203

204

205

Відокремлена вартість активів звітного сегмента — аналітичні дані по дебетових залишках на рахунках активів

Нерозподілені активи

220

Сума рядків 221, 222, 223, 224

з них:

221

222

223

224

Залишки за Дт 17,14, 35 та 373 для підприємств, у яких фінансова діяльність не є основною; 641/Податок на прибуток; по рахунках інших оборотних активів, що пов’язані з діяльністю підприємства в цілому та не стосуються окремих сегментів

Усього активів підприємства

230

Рядок 200 + рядок 220.

Графи 17,18 цього рядка мають дорівнювати рядку 1300, графи 3, 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) (Методрекомендації № 476)

6. Зобов’язання звітних

240

Сума рядків 241, 242, 243, 244

сегментів

3 них:

241

242

243

244

Аналітичні дані за Кт 55, 60, 61, 62, 63, 64 (крім податку на прибуток), 65, 66, 68 (стосовно зобов язань сегментів). А також аналітичні дані за Кт 50, 51, 52, 53 для підприємств, у яких отримання фінансових доходів є основною діяльністю (п. ЗО П(С)БО 29)

Нерозподілені

260

Сума рядків 261, 262, 263, 264

зобов’язання

з них:

261

262

263

264

Залишки за Кт 47, 48, якщо вони стосуються діяльності підприємства в цілому; 50, 51, 52 та 53, коли отримання фінансових доходів не є основною діяльністю звітного сегмента; 54, 65, які не можна розподілити між звітними сегментами; 67, 64

Усього зобов’язань підприємства

270

Рядок 240 + рядок 260.

Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати сумі рядків 1595, 1695, 1700 і 1800, графи 3, 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) (Методрекомендації № 476)

7. Капітальні інвестиції

280

Аналітичні дані по сегментах за Дт 15.

Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 340, графи 3 (за звітний і попередній рік) Приміток до річної фінзвітності (форма № 5)

8. Амортизація необоротних активів

290

Дані за Кт 13.

Графи 17, 18 цього рядка мають дорівнювати рядку 1300 (за звітний і попередній рік) При­міток до річної фінзвітності (форма № 5)

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям

300

Дані по сегментах за Дт 36 і Кт 70 за мінусом ПДВ, акцизного збору, інших зборів і вираху­вань із доходу.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано господарський сегмент, тоді за кожним допо­міжним звітним географічним збутовим сегментом тут наводять дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям. Якщо ж пріоритетним видом сегмента обрано географічний виробничий або географічний збутовий сегмент, тоді за кожним допоміжним звітним господарським сегментом — дохід від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зо­внішнім покупцям (пп.пп. 22.1, 22.2 П(С)БО 29)

Графи 17-18 такого рядка повинні дорівнювати графам 17-18 рядка 011 цієї форми (Метод- рекомендації № 476)

Балансова вартість активів звітних сегментів

310

Підсумок балансу окремих звітних сегментів.

Графи 17-18 такого рядка мають дорівнювати графам 17-18 рядка 230 цієї форми (Методре­комендації № 476)

Капітальні інвестиції

320

Аналітичні дані по сегментах за Дт 15.

Графи 17-18 такого рядка мають дорівнювати графам 17-18 рядка 280 цієї форми (Методре­комендації № 476)

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами

Доходи від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям

350

Дані по сегментах за Дт 36 і Кт 70 за мінусом ПДВ, акцизного збору, інших зборів і вираху­вань із доходу.

Якщо пріоритетним видом сегмента обрано географічний виробничий сегмент і місце розта­шування покупців відрізняється від місця розташування активів підприємства, то за кожним допоміжним звітним географічним збутовим сегментом наводиться дохід від продажу про­дукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям (пп. 22.3 П(С)БО 29).

Графи 17-18 такого рядка мають дорівнювати графам 17-18 рядка 300 цієї форми (Методре­комендації № 476)

Балансова вартість активів звітних сегментів

360

Підсумок балансу окремих звітних сегментів.

Графи 17-18 такого рядка мають дорівнювати графам 17-18 рядка 310 цієї форми (Методре­комендації № 476)

Капітальні інвестиції

370

Аналітичні дані по сегментах за Дт 15.

Графи 17-18 такого рядка мають дорівнювати графам 17-18 рядка 320 цієї форми (Методре­комендації № 476)

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh023203 Финансовая отчетность / buh023204 Фінансова звітність підприємства

buh023203 Бухгалтерский учет / buh023204 Бухгалтерський облік

buh023213 Учетная политика / buh023214 Облікова політика

buh023205 Баланс предприятия (Форма №1) / buh023206 Баланс підприємства (Форма №1)

buh023213 Отчет о финансовых результатах / buh023214 Звіт про фінансові результати

buh023215 Отчет о движении денежных средств / buh023216 Звіт про рух грошових коштів

buh023217 Отчет о собственном капитале / buh023218 Звіт про власний капітал

buh023219 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh023220 Фінансовий звіт малого підприємства

buh023221 Примечания к финансовой отчетности / buh023222 Примітки до фінансової звітності

buh023205 Бухгалтерские проводки / buh023206 Бухгалтерські проводки

buh023215 Приказ об учетной политике / buh023216 Наказ про облікову політику

buh023219 План счетов бухгалтерского учета / buh023220 План рахунків бухгалтерського обліку

buh023201 Учет основных средств / buh023202 Облік основних засобів

buh023223 Должностная инструкция бухгалтера / buh023224 Посадова інструкція бухгалтера

buh023261 Календарь бухгалтера / buh023262 Календар бухгалтера.