БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Правила заповнення кожного розділу Приміток до річної фінансової звітності (Форми №5)

Реклама

Правила заповнення кожного розділу Приміток до річної фінансової звітності (Форми №5)

Форма № 5 складається з 15 розділів. Відповідно до Методрекомендацій № 476, для перевірки правильності її складання показники цього звіту слід порівнювати між собою, а також із даними форм №№ 1, 2, 3 та Декларації з податку на прибуток підприємства.

Розглянемо базові постулати заповнення форми № 5, що викладені в таблиці.

Таблиця. Правила заповнення Приміток до річної фінансової звітності (Форма 5)

Розділи форми № 5

Зміст

Коментарі

1

2

3

4

1

І. Нема­теріальні активи

Розшифровується інформація про нематеріальні активи, наведені в 1000, 1001, 1002 та 1050* ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

[примітка: у таблиці зірочками «*» позначені додаткові статті форм фінзвітності]

У розділі І, окрім, власне, інформації про нематеріальні активи, додатково наводяться дані про гудвіл (рядок 090), хоча останній за своєю сутністю до нематеріальних активів не належить.

Тут також розкривається інформація про нематеріальні активи з особливим статусом:

— нематактиви, щодо яких існує обмеження права власності (рядок 081);

— нематактиви, оформлені в заставу (рядок 082);

— самостійно створені нематактиви (рядок 083);

— нематеріальні активи, отримані за рахунок цільових асигнувань (рядок 084)

2

II. Основні засоби

Розшифровуються показники рядків 1010, 1011, 1012,1015, 1016*, 1017* ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Наводиться інформація про стан і склад основних засобів за їх групами та змі­ни, які сталися за рік. Із залишку на кінець року розкривається інформація про первісну (переоцінену) вартість і знос основних засобів, одержаних за фінан­совою орендою та переданих в оперативну оренду.

Окрім іншої довідкової інформації, у рядку 269 передбачено додаткове наве­дення вартісних показників інвестиційної нерухомості, оціненої за справедли­вою вартістю. Адже, як вбачається з листа Мінфіну України від 21.03.2008 р. № 31-34000-20/23-2699/2103 (додаток 4), інвестиційна нерухомість може об­ліковуватися за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої аморти­зації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення, лише до дати балансу, на яку підприємством здійснено заходи з визначення їі справедливої вартості. Тобто сам факт здійснення підприємством таких захо­дів вимагає від нього зміни моделі обліку інвестиційної нерухомості

3

III. Капітальні інвестиції

Розкривається інформація про капітальні інвестиції в нео­боротні активи за звітний рік, відображені в рядку 1005 ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Рядки цього розділу розділено відповідно до субрахунків рахунка 15. Інформа­ція наводиться станом на кінець року (сальдо по Дт 151, 152, 153, 154, 155 на 31.12.2013 р.) та за рік (відображаються обороти по Дт 151, 152,153,154, 155). Крім того, у Примітках наводять також інформацію про:

— капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (рядок 341 - аналітичні дані по рахунках 151,152);

— фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (рядок 342 - оборот за Дт 15 з Кт 95).

Водночас розділом III Приміток не врегульовано питання відображення капітальних інвестицій у необоротні активи, зарахованих надалі до складу активів, утримуваних для продажу.

Якщо подібні необоротні активи визнано утримуваними для продажу після їх уведення в експлуатацію, то капітальні інвестиції на їх створення в розділі III відображають у загальному порядку. Якщо ж переведення до утримуваних для продажу відбудеться раніше, виникає запитання: як відображати? Деякі спеціалісти в такій ситуації пропонують доповнювати Примітки вписуваним рядком, у якому й наводити означені суми. Авторський колектив схиляється до того, аби взагалі не враховувати в розділі III Приміток інвестиції за такими активами. Адже за таких обставин підприємство вже має справу не з необоротними активами, а із запасами

4

IV. Фінансові інвестиції

Розшифровується інформація про рух за звітний період довгострокових і поточних фінансових інвестицій (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) з наведенням їх балансової вартості на кінець року (рядки 1030, 1035,1160 ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»)

Фінансові інвестиції відображають у розрізі:

— фінансових інвестицій за методом участі в капіталі: в асоційовані (рядок 350), дочірні підприємства (рядок 360), спільну діяльність (рядок 370).

Аналітичні дані по Дт 141 із Кт ЗО, 31, 46, 72 тощо (у частині відповідної фінін-

вестиції);

— інші фінансові інвестиції: частки та паї в статутному капіталі інших підприємств (рядок 380), акції (рядок 390), облігації (рядок 400), інші (рядок 410) Аналітичні дані рахунків 142-143 (довгострокові фінінвестиції), 352 (поточні)

5

V. Доходи і витрати

Розшифровуються доходи й витрати, наведені у ф. 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід»

Тут деталізується інформація про доходи й витрати, наведені в рядках 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 Звіту про фінансові результати.

Так, у графі 3 (Доходи) відображаються обороти за Дт рахунків доходів у кореспонденції з Кт 79. У графі 4 (Витрати) — обороти за Кт рахунків витрат у кореспонденції з Дт 79.

Однак не завжди показники ф. № 2 та ф. № 5 будуть тотожними. Наприклад, величина фінансових витрат, наведених у Примітках (рядках 540, 550, 560), перевищуватиме однойменні затрати з рядка 2250 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) на суму витрат, включених у собівартість кваліфікаційних активів за П(С)БО 31.

Нагадаємо: останні мають наводитися в довідкових рядках ф. № 5:

— рядок 342 р. III «Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій» (оборот по Дт 15 Кт 95);

— рядок 633 р. V «Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності» (оборот по Дт 23 Кт 95).

Крім того, у цьому розділі в довідкових рядках наводиться інформація про:

— товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (рядок 631 - оборот по Дт 70 Кт 79);

— частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (рядок 632 ). Такий показник визначається за формулою:

Частка = (Оборот за Дт 70 Кт 79 / дані рядка 631) х 100%

6

VI. Грошові кошти

Розкривається інформація про залишки грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві на кінець року (розшиф- ровка рядків 1165, 1166*, 1167* та 1090 ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»)

Тут розшифровуються дані з Дт ЗО, 31 (у розрізі субрахунків), 333,334,335,351. Листом від 14.04.2009 р. № 31-34000-10-10/10577 (додаток 5) Мінфін України зазначив, що грошові кошти перераховані філією на поточний рахунок компанії, але на звітну дату не зараховані на нього, мають відображатися як грошові кошти в дорозі (у рядку 670 ф. № 5).

Крім того, не варто забувати про інформаційний рядок 691, у якому деталізуються дані рядка 1090 ф. № 1 та наводиться сума грошових коштів, використання яких обмежено (наприклад, тих же залишків коштів на депозитних рахунках, розміщених за довгостроковими договорами банківського вкладу)

7

VII. Забезпечення і резерви

Наводяться дані про нарахування, використання та залишки забезпечень майбутніх витрат та резерву сумнівних боргів (деталізація рядків 1520,1521*, 1660 ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»)

У цьому розділі узагальнюється інформація про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів (їх нарахування з одночасним включенням у витрати поточного періоду або первісну вартість основних засобів і використання на зарезервовані цілі), а також щодо резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. Тобто використовуються аналітичні дані рахунків 47 та 38.

У зв'язку з необхідністю перегляду на кожну дату балансу залишків забезпечень і резервів останні підлягають коригуванню. У свою чергу, зменшення таких залишків, незалежно від облікових процедур (сторнування чи списання в кореспонденції з рахунками обліку доходів), наводяться в графі 7 розділу VII Приміток «Сторновано невикористану суму у звітному році».

Крім того, автори Методичних рекомендацій № 476 наголошують на ув'язці графи 4 «Нараховано (створено)» рядка 775 «Резерв сумнівних боргів» розділу VII Приміток із даними рядка 491 «У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів» розділу V Приміток

8

VIII. Запаси

Розшифровується інформація про балансову вартість на звітну дату та результати переоцінки протягом року оборотних активів підприємства, наведених у рядку 1100, 1101*, 1102*, 1103*, 1104*, 1110 ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»

Графа 3 цього розділу заповнюється доволі просто. Оскільки найменування показників цілком відповідають найменуванням синтетичних рахунків (субрахунків), на яких обліковуються відповідні оборотні активи, необхідно просто перенести залишки із цих рахунків (субрахунків) на 31.12.2013 р. до відповідних рядків табличної частини розділу VIII Приміток.

Щодо граф 4-5, то їх доведеться заповнювати лише в разі, якщо протягом року підприємство вдавалося до переоцінки запасів за приписами п.п. 24-28 П(С)БО 9 (з метою відображення запасів за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації).

Слід зауважити: у табличній частині цього розділу не передбачено відображення інформації про необоротні активи та г^упи вибуття, утримувані для продажу. Проте вартість таких активів на кінець звітного року все-таки слід наводити у вит носному рядку 926

9

IX. Дебіторська заборгованість

Розкривається інформація про дебіторську заборгованість за строками її виникнення

У рядку 940 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» деталізується інформація з рядка 1125 ф. 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» — про це йдеться в п. 151 Методичних рекомендацій № 476. Так, якщо при заповненні рядка 940 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» питань виникнути не повинно (тут відображаються сальдо по Дт 36), то з рядком 950 «Інша поточна дебіторська заборгованість» можуть бути проблеми. Адже законодавчо не визначено, що саме має відображатись у цьому рядку. Отож, при заповненні рядка 950 варто керуватись аналітичними даними по Дт 372, 374, 375, 377, 685 та інших субрахунків, на яких обліковується поточна дебіторська заборгованість.

10

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Наводиться інформація про виявлені протягом року нестачі цінностей, результати щодо виявлення їх винуватців та стягнення зазнаних збитків Під час заповнення розділу X Приміток слід керуватися приписами п. 27 П(С)БО 9 та рекомендаціями Інструкції № 291 щодо застосування позабалансового рахунка 07 «Списані активи».

Окремо наводяться дані за виявленими (списаними) у звітному році нестачами й втратами (рядок 960 - річний оборот по Дт 947 із Кт рахунків обліку запасів, ЗО, 31, 33), визнаною заборгованістю винних осіб (рядок 970 — річний оборот по Дт 375 Кт 716) та сумою нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (рядок 980 — відображаються суми, які обліковуються на позабалансовому рахунку 072 (за Дт))

11

XI. Будівельні

контракти

Розкривається інформація про доходи й витрати, валову заборгованість замовників і замовникам за будівельними контрактами Цей розділ заповнюється лише підрядними організаціями з урахуванням норм ГІ(С)БО 18.

12

XII. Податок

на прибуток

Наводиться інформація про витрати, доходи, активи й зобов'язання з податку на прибуток (деталізація рядків 1045, 1500 та 1621 ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)») Цей розділ заповнюється із застосуванням норм П(С)БО 17.

У рядку 1210 наводиться сума податку на прибуток, визначена відповідно до ПКУ та наведена в Декларації з податку на прибуток підприємства. Рядки 1220, 1225, 1230, 1235 заповнюються як сальдо на початок та кінець звітного року за рахунками 17 «Відстрочені податкові активи» та 54 «Відстрочені податкові зобов'язання».

У рядку 1240 наводиться сума податку на прибуток, відображена за Дт рахунка 98 «Податок на прибуток», а також у рядку 2300 ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

Рядок 1250 заповнюється, якщо в підприємства протягом звітного року внаслідок операцій, відображених на рахунках власного капіталу, виникла різниця між оцінкою активу (зобов'язання) за даними бухгалтерського та податкового обліку. Така різниця може утворитися через безоплатне отримання необоротних активів або ж проведення їх дооцінки

13

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Наводиться сума нарахованої амортизації та її використання за напрямами Заповнюється на підставі аналітичних даних про обороти на позабалансовому рахунку 09 та рахунку 15.

Аби коректно заповнити показники цього розділу, варто звернутися до давнішнього листа Мінфіну України від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570 (додаток 6). Отже, їх обчислюють виходячи з вартості капітальних інвестицій, відображених на рахунку 15, з урахуванням залишку на субрахунку 205 вартості не переданого в монтаж придбаного устаткування, будівельних матеріалів і конструкцій, призначених забудовником для будівництва об'єктів основних засобів.

Водночас вартість основних засобів та нематеріальних активів, унесених до статутного (пайового) капіталу підприємства, вартість безоплатно одержаних основних засобів і нематеріальних активів, а також сума переоцінки необоротних активів до складу капітальних інвестицій не включаються і на рахунку 15 не відображаються. У цьому розділі також не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів і внесків до статутного (пайового) капіталу підприємства.

Також зауважте: сума в рядку 1310 не повинна перевищувати значення рядка 1300

14

XIV. Біологічні активи

Розшифровуються показники рядків 1020, 1021*, 1022*, 1110 ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» Розділ XIV Приміток заповнюється лише підприємствами, які провадять сільськогосподарську діяльність, з дотриманням вимог П(С)БО 30
15 XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів Фіксується вартість сільськогосподарської продукції під час первісного визнання, витрати, результати, виручка від її реалізації, собівартість реалізованої продукції та фінансові результати від реалізації Розділ XV Приміток, як і попередній, заповнюється лише підприємствами, які провадять сільськогосподарську діяльність, із дотриманням вимог П(С)БО ЗО. Водночас слід обов’язково зважати на співставність показників доходів і витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності, що наводяться в графах 5-6 рядка 1540 розділу XV Приміток та вписуваних рядків 2122,2182 ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh023003 Финансовая отчетность / buh023004 Фінансова звітність підприємства

buh023003 Бухгалтерский учет / buh023004 Бухгалтерський облік

buh023013 Учетная политика / buh023014 Облікова політика

buh023005 Баланс предприятия (Форма №1) / buh023006 Баланс підприємства (Форма №1)

buh023013 Отчет о финансовых результатах / buh023014 Звіт про фінансові результати

buh023015 Отчет о движении денежных средств / buh023016 Звіт про рух грошових коштів

buh023017 Отчет о собственном капитале / buh023018 Звіт про власний капітал

buh023019 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh023020 Фінансовий звіт малого підприємства

buh023021 Примечания к финансовой отчетности / buh023022 Примітки до фінансової звітності

buh023005 Бухгалтерские проводки / buh023006 Бухгалтерські проводки

buh023015 Приказ об учетной политике / buh023016 Наказ про облікову політику

buh023019 План счетов бухгалтерского учета / buh023020 План рахунків бухгалтерського обліку

buh023001 Учет основных средств / buh023002 Облік основних засобів

buh023023 Должностная инструкция бухгалтера / buh023024 Посадова інструкція бухгалтера

buh023061 Календарь бухгалтера / buh023062 Календар бухгалтера.