БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Облікові вимірники (вимірники в бухгалтерському обліку)

Реклама

В обліку застосовують різноманітні вимірники для відображення господарських засобів і процесів, що відбуваються на підприємстві, їх кількісних та якісних характеристик.

Облікові вимірники поділяють на натуральні, трудові та грошові.

01. Натуральні вимірники застосовують для отримання інформації про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні (через масу, об'єм, площу). їх застосовують для обліку тільки однорідних об'єктів.

02. Трудові вимірники використовують для визначення кількості витраченої праці в одиницях робочого часу (хвилинах, годинах, днях, місяцях, роках). За допомогою трудових вимірників можна узагальнювати й порівнювати різнорідні величини.

03. Грошові вимірники застосовують для узагальненого відображення наявності та руху засобів підприємства, джерел їх формування, господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошовому вираженні (з метою планування та обліку процесів виробництва і обігу, визначення фінансових результатів підприємства).

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh067904 Фінансова звітність підприємства / buh067903 Финансовая отчетность

buh067902 Бухгалтерський облік / buh067901 Бухгалтерский учет

buh067914 Облікова політика / buh067913 Учетная политика

buh067906 Баланс підприємства (Форма №1) / buh067905 Баланс предприятия (Форма №1)

buh067914 Звіт про фінансові результати / buh067913 Отчет о финансовых результатах

buh067916 Звіт про рух грошових коштів / buh067915 Отчет о движении денежных средств

buh067918 Звіт про власний капітал / buh067917 Отчет о собственном капитале

buh067920 Фінансовий звіт малого підприємства / buh067919 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh067928 Спрощений фінансовий звіт / buh067927 Упрощенный финансовый отчет

buh067922 Примітки до фінансової звітності/ buh067921 Примечания к финансовой отчетности

buh067932 Бухгалтерські проводки / buh067931 Бухгалтерские проводки

buh067934 Наказ про облікову політику / buh067933 Приказ об учетной политике

buh067935 План рахунків бухгалтерського обліку / buh067936 План счетов бухгалтерского учета

buh067930 Облік основних засобів / buh067929 Учет основных средств

buh067924 Посадова інструкція бухгалтера / buh067923 Должностная инструкция бухгалтера

buh067972 Календар бухгалтера / buh067971 Календарь бухгалтера

buh067908 Облік зарплати / buh067907 Учет зарплаты

buh067910 Облік лікарняних / buh067909 Учет больничных

buh067926 Облік податку на прибуток / buh067925 Учет налога на прибыль

buh067912 Акт звірки / buh067911 Акт сверки

buh067914 Бухгалтерська довідка / buh067913 Бухгалтерская справка

buh067958 Основи бухгалтерського обліку / buh067957 Основы бухгалтерского учета

buh067959 Дебет і кредит рахунку / buh067960 Дебет и кредит счета.

buh067952 Бухгалтерський облік для початківців / buh067951 Бухгалтерский учет для начинающих

buh067961 Подвійний запис / buh067962 Двойная запись.

buh067954 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh067953 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh067963 Оборотно-сальдова відомість / buh067964 Оборотно-сальдовая ведомость

buh067956 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh067955 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh067965 Курс бухгалтерського обліку / buh067966 Курс бухгалтерского учета.