Найчастіші питання / відповіді...
 

Заповнення пасива балансу (форма №1)

Тема: Баланс підприємства, Форма №1 (Баланс предприятия Форма №1), Фінансова звітність підприємства (Финансовая отчетность предприятия).

На окремій сторінці було розглянуто Заповнення актива балансу.

В таблиці нижче розглянуто заповнення кожного рядка пасива балансу.

Крім наведеної нижче таблиці, детальніше заповнення пасиву розібрано на сторінках:

01) Розділ І пасива баланса - "Власний капітал",

02) Розділ ІІ пасива баланса - "Довгострокові зобов’язання і забезпечення",

03) Розділ ІІІ пасива баланса - "Поточні зобов’язання і забезпечення",

04) Розділ ІV пасива баланса - "Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття".


Використовуйте також Методичні рекомендації Мінфіна щодо заповнення та Методичні рекомендації Мінфіна з перевірки пoрівнянності показників.

БОНУС: Скачайте довідник по звітності.

 

Таблиця 02. Заповнення пасива баланса (Форма №1)

Назва рядка

Код рядка

Нa початок звітного періоду, нa кінець звітного періoду (*для довідок дивіться План рахунків)

І. Власний капітал

Зареєстро­ваний (пайовий) капітал

1400

Сальдо Кт 40

Наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства

Внески до незареестрованого статутного капіталу

1401*

Додаткова стаття Балансу Сальдо Кт 404

Інформація про внески, які надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення та до реєстрації відповідних змін до установчих документів

Капітал у дооцінках

1405

Сальдо Кт 41

У статті наводять суму дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів

Додатковий капітал

1410

У статті знаходять своє місце:

1) емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість); Сальдо Кт 421

2) сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал;

Сальдо Кт 422

3) вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, накопичені курсові різниці, які відповідно до П(С)БО 21 відображають у складі власного капіталу;

4) інші складові додаткового капіталу.

Сальдо Кт 423,424, 425

Якщо показник цього рядка розшифровують у додаткових рядках 1411 та 1412, то такий рядок має бути біль­шим або дорівнювати сумі рядків 1411 та 1412

Емісійний дохід

1411*

Додаткова стаття Балансу Сальдо Кт 421

У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається в та­кому рядку.

Цей рядок включають до загальної суми додаткового капіталу, відображеної в рядку 1410, і не включається до підсумку балансу

Накопичені курсові різниці

7472*

Додаткова стаття Балансу

Сальдо Кт 425 (у частині суми курсових різниць, віднесених на збільшення власного капіталу)

Інформація про розмір накопичених курсових різниць.

Цей рядок включають до загальної суми додаткового капіталу, відображеної в рядку 1410, і не включається до підсумку балансу

Резервний капітал

1415

Сальдо Кт 43

У статті наводять суми резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподіле­ний прибуток (непокритий збиток)

1420

Сальдо Кт 441, Дт 442

У статті відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується під час визначення підсумку власного капіталу.

[Для новачків: дівіться  Особливості відображення рахунків 44, 45, 46  у балансі >>]

Неоплачений капітал 1425

Сальдо Кт 46

Сума за цією статтею наводиться в дужках і підлягає вирахуванню під час визначення підсумку власного капіталу.

А сам показник має бути меншим або дорівнювати рядку 1400}

Вилучений капітал

1430

Сальдо Кт 45

У статті господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, вику­плених товариством у його учасників. Сума за цією статтею наводиться в дужках і підлягає вирахуванню під час визначення підсумку власного капіталу.

А сам показник має бути меншим або дорівнювати рядку 1400}

Інші резерви

1435*

Додаткова стаття Балансу

У зазначеному додатковому рядку страховики наводять інші компоненти власного капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу.

Сума інших резервів включається до підсумку балансу

Усього за розділом І

1495

Показник цього рядка розраховують як суму рядків 1400, 1405, 1410, 1415, 1435 «плюс» або «мінус» рядок 1420 «мінус» рядки 1425, 1430

Додатково: Довідник "Бухгалтерські проводки"

II. Довгострокові зобов’язання та забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Сальдо Кт 54

У статті наводиться сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах і визначається за П(С)БО 17

[додатково читайте Облік податку на прибуток / Учет налога на прибыль]

Пенсійні зобов’язання

2505*

Додаткова стаття Балансу

Сальдо Кт 472 (у частині зазначених пенсійних зобов’язань)

У цьому рядку наводять довгострокові зобов'язання, пов’язані з виплатами по закінченні трудової діяльності. Сума пенсійних зобов’язань включається до підсумку балансу

Довгостро­кові кредити банків

1510

Сальдо Кт 501, 502, 503, 504

У статті відображають заборгованість підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточ­ним зобов’язанням

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Сальдо Кт 51, 52, 53, 55 (505, 506 у частині відсоткових позик)

Стаття відображає довгострокову заборгованість підприємства, що не включена до інших статей, у яких роз­кривається інформація про довгострокові зобов’язання, зокрема зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки

Довгостро­кові забезпечення

1520

Сальдо Кг 47

У статті відображають нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбут­ніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), розмір яких на дату складання Балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок.

Якщо підприємство додатково заповнює рядок 1521, то сума, наведена в рядку 1520, повинна бути більшою або дорівнювати рядку 1521

Довгостроко­ві забезпечен­ня витрат персоналу

1521*

Додаткова стаття Балансу

Сальдо Кт 471, 472, 477 (у частині довгострокових забезпечень витрат персоналу)

Якщо довгострокова виплата персоналу може бути визнана суттєвою статтею балансу, то її наводять у цій додатковій статті.

Такий рядок лише розшифровує рядок 1520, і його не включають до підсумку балансу

Цільове фінансування

[дивіться тему Цільове фінансування]

1525

Сальдо Кт 48

Наводиться залишок коштів цільового фінансування та цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших джерел (у т.ч. кошти, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг із податку на прибуток підприємств).

Якщо показник цільового фінансування конкретизують у додатковому рядку 1526, то рядок 1525 повинен бути більшим або дорівнювати йому

Благодійна допомога

1526*

Додаткова стаття Балансу Сальдо Кт 483

У цій додатковій статті відображають залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до пп. 197.1.15 ПКУ звільняються від обкладення ПДВ.

До підсумку балансу цей рядок включається в складі рядка 1525

Страхові резерви у тому числі:

1530*

Додаткові статті Балансу Сальдо Кт 49

У додаткових рядках 1530-1534 статті страховики наводять і розшифровують суму резерву незароблених премій, резерву збитків або резерву належних виплат, резерву довгострокових зобов’язань та інших страхо­

— резерв дов­гострокових зобов’язань

1531*

вих резервів.

До підсумку балансу йде загальна сума страхових резервів, тобто рядок 1530. Тому він має бути більшим або дорівнювати сумі рядків 1531, 1532, 1533, 1534

— резерв збитків або резерв належних виплат

1532*

 

— резерв незароблених премій

1533*

 

— інші страхові резерви

1534*

 

Інвестиційні контракти

І535*

Додаткова стаття Балансу

У цій статті страховики наводять суму за контрактами, які створюють фінансові активи чи фінансові зобов’язання та мають юридичну форму договору страхування, але які не передбачають передання страховику значного страхового ризику, отже, не відповідають визначенню страхового контракту Сума за інвестиційними контрактами включається до підсумку балансу

Призовий фонд

1540*

Додаткова стаття Балансу Сальдо Кт 475

Підприємства, які провадять діяльність із випуску та проведення лотерей на території України, наводять за­лишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення.

Сума призового фонду включається до підсумку балансу

Резерв на виплату джек-поту

1545*

Додаткова стаття Балансу Сальдо Кт 476

Підприємства, які провадять діяльність із випуску та проведення лотерей на території України, наводять за­лишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї.

Інформація щодо зазначеної суми включається до підсумку балансу

Усього за розділом II

1595

Показник цього рядка розраховують як суму рядків 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545

III. Поточні зобов’язання та забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо Кт 60, 31 (якщо на цьому рахунку обліковується овердрафт)

Стаття призначена для відображення поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами [читайте додатково Облік кредитів / Учет кредитов]

Векселі видані

1605*

Додаткова стаття Балансу Сальдо Кт 62

Сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачаль­ників, підрядників та інших кредиторів [читайте додатково тему Учет расчетов векселями (полученные, выданные; простые, переводные)]. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу

Поточна кредиторська заборгованість за:

— довгостроковими зобов’язан­нями

1610

Сальдо Кт 61

У статті відображається сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців із дати балансу

Додатково: Скачайте "Довідник бухгалтера"

— товари, роботи, послуги

1615

Сальдо Кт 63

У статті відображають суму заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо вона наводиться в статті рядка 1605). Якщо ж заборгованість, забезпечена векселями, не відображається в рядку 1605, то її слід наводити в такому рядку (сальдо Кт 62)

— розрахун­ками з бюдже­том

1620

Сальдо Кт 641, 642

Ця стаття відображає заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства [додатково читайте Облік податків / Учет налогов]). Оскільки в рядку 1621 додатково показують заборгованість за податком на при­буток, то показник такого рядка повинен бути більшим або дорівнювати йому/

— у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо Кт 641 (субрахунок податку на прибуток)

В окремому рядку зазначають поточну кредиторську заборгованість із податку на прибуток. Цей рядок урахо­вують у підсумку балансу в складі рядка 1620

[дивіться збірник Податок на прибуток / Налог на прибыль]

— розрахунка­ми зі страху­вання

1625

Сальдо Кт 65

У статті відображається сума заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства й індивідуальне страхування його працівників

— розрахун­ками з оплати праці

1630

Сальдо Кт 66

У статті наводять заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату [дивіться додатково Облік зарплати / Учет зарплаты]

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635*

Додаткова стаття Балансу Сальдо Кт 681

Сума авансів, одержаних від інших осіб. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу. Зверніть увагу! Якщо підприємство не використовує авансового субрахунку 681 (а показує такі аванси на­пряму через 361 субрахунок), то порядок відображення кредиторської заборгованості за одержаними авансами дещо зміниться.

Тоді залишок на рахунку 361 відображатиметься розгорнуто: у такому рядку (1635) — сальдо Кт 361, а в рядку 1125 — сальдо Дт 361

Поточна кре­диторська заборгова­ність за розрахунками з учасниками

1640*

Додаткова стаття Балансу Сальдо Кт 67

Заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди [Додатково: Скачайте довідник "Дивіденди"] тощо) і капіталу. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу

Поточна кре­диторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645*

Додаткова стаття Балансу

Сальдо Кт 682, 683 та 63 (у частині зобов’язань перед пов’язаними особами)

Такий рядок призначений для відображення заборгованості підприємства пов’язаним сторонам і кредитор­ської заборгованості з внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо.

Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.

Поточна кре­диторська заборгованість за страховою діяльністю

1650*

Додаткова стаття Балансу

У цій статті страховики відображають суму кредиторської заборгованості за страховими виплатами, страхо­вими преміями, отриманими авансами, суму кредиторської заборгованості перед страховими агентами, броке­рами та посередниками й премій до сплати перестраховикам, іншу кредиторську заборгованість за страховою діяльністю. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу

Поточні забез­печення

1660

Сальдо Кт 471, 473, 474 (у частині поточних забезпечень)

Тут наводять суму забезпечень, які планується використати протягом 12 місяців із дати балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено

Доходи май­бутніх періодів

1665

Сальдо Кт 69

У цій статті наводять доходи, отримані протягом поточного чи попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670*

Додаткова стаття Балансу

У цій статті страховики наводять неамортизований залишок комісійних винагород, отримуваних від перестра- ховиків, які були віднесені на майбутні періоди для їх відповідності преміям, переданим у перестрахування. Інформація щодо відстрочених комісійних доходів від перестраховиків включається до підсумку балансу

Інші поточні зобов’язання

1690

У статті фіксують суми зобов’язань, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або які не можуть бути включеними в інші статті, наведені в розділі III

Усього за роз­ділом III

1695

Показник цього рядка розраховують як суму рядків 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1660, 1665, 1670, 1690

IV. Зобо­в’язання, пов’язані з необоротни­ми активами, утримува­ними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо Кт 680

Для розділу IV відведено лише один рядок, де відображають власне зобов’язання, що визначаються відповідно до П(С)БО 27

V. Чиста вар­тість активів недержавно­го пенсійного фонду

1800*

У додатковому розділі V, для якого теж відведено лише один рядок, недержавні пенсійні фонди відображають різницю між вартістю активів пенсійного фонду на звітну дату та сумою зобов’язань пенсійного фонду, що під­лягають виконанню на звітну дату.

Показник цього рядка включають до підсумку балансу

Баланс

1900

Баланс утворюється із суми рядків 1495, 1595, 1695, 1700, 1800 та дорівнює рядку 1300

Інші сторінки за темою Заповнення балансу:

Звіт про фінансові результати / Отчет о финансовых результатах,

Звіт про власний капітал / Отчет о собственном капитале,

Звіт про рух грошових коштів / Отчет о движении денежных средств,

Примітки до фінансової звітності / Отчет субъекта малого предпринимательства,

Фінансовий звіт малого підприємства / Отчет субъекта малого предпринимательства,

Спрощений фінансовий звіт / Упрощенный финансовый отчет.

• Структура балансу.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua