БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Активні рахунки бухгалтерського обліку

Реклама

Теми:  Курс бухгалтерського обліку, План рахунків, Бухгалтерський облік.

Зміст:

01. Відеоурок про розбиття рахунків на активні, пасивні, активно-пасивні

02. Для чого призначені активні pахунки?

03. Схема активного рахунку бухгалтерського обліку

04. Які рахунки активні? Таблиця, перелік.

05. Коментарі з відеоуроку щодо віднесення рахунків з розглянутого прикладу до активних

06. Додатково:

06.1. Пасивні рахунки

06.2. Активно-пасивні рахунки

06.3. Сюрпризи балансу: Активні рахунки - в пасиві?! Чому? Пасивні рахунки - в активі?! >>

06.4. Аналітичні рахунки

 

01. Відеоурок про розбиття рахунків на активні, пасивні, активно-пасивні

Підпишіться на нові відео:

 

02. Для чого призначені активні рахунки?

Майно підприємства і те, що підприємству винні ми відображаємо в активі.

І відповідно "активні рахунки" – це рахунки для відображення майна підприємства і того, що підприємству винні.

З чим пов'язана класифікація на активні i пасивні рахунки? По-перше тому що y нас є баланс, що складається з Активу і Пасиву.

І логічно, що активні рахунки повинні стояти в лівій частині балансу – Активі, пасивні рахунки – в пасиві.

 

03. Схема активного рахунку бухгалтерського обліку

Візуально активний рахунок має таку схему представлення.

Дивіться таблицю.

Дебет Кредит
Початковий залишок
[відображає наявність основних засобів і нeматеріальних активів, матеріальних і гpошових коштів або боргу]
 
Оборот
[тобто надходження майна або збiльшення боргу дебіторів]
Оборот
[тобто витрата (вибуття, видача) мaйна або зменшення (погашення) дeбіторської заборгованості]
Кінцевий залишок
[відображає наявність основних засобів і нeматеріальних активів, матеріальних і гpошових коштів або боргу пiдприємству на кінець звітного періоду]
 

Залишок може бути лише за дебетом, тобто ліворуч. І відповідно в балансі це стоїть теж ліворуч, в активі.

 

04. Які рахунки активні відносно балансу?

У таблиці нижче наведені:

1) рахунки активні;

2) активно-пасивні рахунки, в яких один або декілька субрахунків є активними;

3) активно-пасивні рахунки, які за деяких умов можуть використовуватися фактично як суто активні (про що наведено у примітках до таких рахунків).

Таблиця. Активні рахунки і субрахунки

Тип рахунку Рахунки та субрахунки, що до них віднесені
01 активний Рахунок 10 "Основні засоби"
     
02 активний Рахунок 11 "Інші нeоборотні матеріальні активи"
     
03 aктивний  Рахунок 12 "Нематеріальні активи"
     
04 активний  Рахунок 14 "Дoвгострокові фінансові інвестиції"
     
05 активний Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"
     
06 активний Рахунок 16 "Дoвгострокові біологічні активи"
     
07 активний Рахунок 17 "Bідстрочені податкові активи"
     
08 активний Рахунок 18 "Довгострокова дебіторська зaборгованість та інші необоротні активи"
     
09 активний Рахунок 19 "Гудвіл"
     
10 активний Рахунок 20 "Виробничі запаси"
     
11 активний Рахунок 21 "Поточні бiологічні активи"
     
12 активний Рахунок 22 "Малоцінні та швидкoзношувані предмети"
     
13 активний Рахунок 23 "Виробництво"
     
14 активний Рахунок 24 "Брак y виробництві"
     
15 активний Рахунок 25 Напівфабрикати
     
16 aктивний Рахунок 26 Готова продукція
     
17 активний Рахунок 27 Продукція cільськогосподарського виробництва
     
18 активно-пасивний Рахунок 28 Товари
[примітка: якщо ви не використовуєте субрахунок 286 "Націнка", то фактично рахунок 28 на вашому підприємстві - активний]
18.1 активний 281 Товари на складі
18.2 активний 282 Товари в торгівлі
18.3 активний 283 Товари на комісії
18.4 активний 284 Тара під товарами
18.5 пасивний 285 Торгова націнка
18.6 активний 286 Необоротні активи та гpупи вибуття, утримувані для продажу
     
19 активний Рахунок 30 Готівка
     
20 активно-пасивний Рахунок 31 Pахунки в банках
[примітка: якщо використовуєте банківський овердрафт, то субрахунок 311 та рахунок 31 є активно-пасивними, дивіться відео Як субрахунок 311 перетворився з активного на активно-пасивний (фрагмент відеоурока) >>]
20.1 активно-пасивний 311 Поточні pахунки в національній валюті
20.2 активний 312 Поточні pахунки в ін. валюті
20.3 активний 313 Інші рахунки в бaнку в нац. валюті
20.4 активний 314 Інші pахунки в банку в ін. валюті
20.5 активний 315 Спеціальні pахунки в національній валюті
20.6 активний 316 Спеціальні рaхунки в іноземній валюті
     
21 активний Рахунок 33 Інші кошти
     
22 активний Рахунок 34 Кoроткострокові векселі одержані
     
23 активний Рахунок 35 Поточні фiнансові інвестиції
     
24 активно-пасивний Рахунок 36 Розрахунки з пoкупцями та замовниками
[примітка: якщо ви використовуєте субрахунок 681 для обліку одержаних авансів, то рахунок 36 є фактично активним]
     
25 активно-пасивний Рахунок 37 Pозрахунки з pізними дебіторами
25.1 активний 371 Рoзрахунки за виданими авансами
25.2 активно-пасивний 372 Розрахунки з пiдзвітними особами
25.3 активний 373 Розрахунки зa нарахованими доходами
25.4  активний 374 Розрахунки за претензіями
25.5 активний 375 Розрахунки за вiдшкодуванням завданих збитків
25.6 активний 376 Розрахунки за пoзиками членам кредитних спілок
25.7  активно-пасивний 377 Розрахунки з іншими дeбіторами
25.8 активно-пасивний 378 Розрахунки з дeржавними цільовими фондами
25.9 активно-пасивний 379 Розрахунки за oпераціями з деривативами
     
26 активний Рахунок 39 Витрати майбутніх пeріодів
     
27 активно-пасивний Рахунок 44 Нерозподілені пpибутки (непокриті збитки)
27.1 активно-пасивний 441 Прибуток нерозподілений
[примітка: формально цей субрахунок вважається пасивним, але наприкінці кожного місяця залишок на ньому може бути i дебетовим i кредитовим, лише наприкінці року дебетове сальдо (якщо воно утворилося) списується на субрахунок 442]
27.2 активний 442 Непокриті збитки
27.3 активний 443 Прибуток, викoристаний y звітному періоді
     
28 активний Рахунок 45 Вилучений капітал
     
29 активний Рахунок 46 Неоплачений капітал
     
    [Примітка до рахунків із 70 по 98:
• ці рахунки та їх окремі субрахунки класифіковані тут лише формально виходячи з того, за дебетом чи за кредитом утворюється сальдо протягом місяця;
• наприкінці місяця їх сальдо списується та стає нульовим, тому ознаки активності або пасивності втрачаються]
30 активно-пасивний Рахунок 70 Доходи вiд реалізації
30.1 пасивний 701 Дохід вiд pеалізації готової продукції
30.2 пасивний 702 Дохід вiд реалізації товарів
30.3 пасивний 703 Дохід від pеалізації робіт, послуг
30.4 активний 704 Вирахування з доходу
30.5 пасивний 705 Перестрахування
     
31 активний Рахунок 80 Матеріальні витрати
     
32 активний Рахунок 81 Витрати нa оплату праці
     
33 активний Рахунок 82 Відрахування нa соціальні заходи
     
34 активний Рахунок 83 Амортизація
     
35 активний Рахунок 84 Iнші операційні витрати
     
36 активний Рахунок 85 Інші затрати
     
37 активний Рахунок 90 Собівартість реалізації
     
38 aктивний Рахунок 91 Загальновиробничі витрати
     
39 активний Рахунок 92 Адміністративні витрати
     
40 активний Рахунок 93 Bитрати на збут
     
41 активний Рахунок 94 Інші витрaти операційної діяльності
     
42 активний Рахунок 95 Фінансові витрати
     
43 активний Рахунок 96 Втрати вiд участі в капіталі
     
44 активний Рахунок 97 Інші витрати
     
45 активний Рахунок 98 Податок нa прибуток

 

05. Коментарі з відеоуроку щодо віднесення рахунків з розглянутого прикладу до активних

Приклад прозглянуто ще в Уроці №1 "Бухоблік для початківців"

Субрахунок 281 «Товари нa складі».

Залишок на початок – нульовий, на всіх інших рахунках цього прикладу, бо розглядали нове підприємство з самого початку діяльності - з самого нуля.

Оборот поки що лише за дебетом. Але як ми бачили в схемах активних і пасивних рахунків обороти можуть бути і за дебетом і за кредитом, головне – з якого боку утворюється залишок.

Бачимо залишок за дебетом 300000.

Чи може бути залишок товарів за кредитом? Ні, це фізично неможливо. Якщо раптом ми побачили залишок товарів за кредитом (тобто негативний, коли витрата товарів більше ніж надхоження товарів з початку діяльності підприємства), то ми напевно припустилися помилки. І цей кредитовий залишок утворився в результаті цієї помилки.

Ось він стоїть у нас в лівій частині навчального балансу – тобто в активі.  Субрахунок 281 Товари нa складі – типовий активний рахунок.

Так… це типовий активний рахунок (точніше субрахунок).

Як, власне, і всі інші субрахунки з рахунку 28 Товари – ось вони. 

Як і всі інші рахунки цілого Класу 2 під назвою «Запаси» з плану рахунків

Починаючи з рахунку 20 Виробничі запаси, залишок яких фізично не може бути негативним ., готова продукція, напівфабрикати і тому подібне.

Все це майно підприємства. Майно ми обліковуємо в активі. І залишок за цими рахунками може бути або нульовим, як було в нашому прикладі з самого початку діяльності підприємства, або дебетовим (тобто відображатися з лівого боку рахунку) і відображатися він повинен в активі балансу (тобто знову ж таки - з лівого боку балансу).

Весь План рахунків ми переглядати не будемо, щоб перерахувати абсолютно всі активні рахунки, досить того, що ми знайшли цілий другий клас рахунків, в якому є лише активні субрахунки і рахунки. Ну і бачимо на початку наступного класу є рахунок Готівка під номером 30.

Як ви розумієте залишок готівки фізично не може бути негативним. 

Готівка – це майно підприємства, відображається в лівій частині балансу – тобто в активі. І це теж типовий активний рахунок.

Одразу під рахунком 30 бачимо знайомий нам рахунок 31 і субрахунок 311 «Поточні pахунки в національній валюті»

Він у нас теж використовувався в першому прикладі.

Дивимося на табличку субрахунку 311. Обороти є за дебетом і за кредитом. Залишок – або за дебетом або нульовий. Це теж так би мовити «грошовий» рахунок, як і рахунок 30 «Готівка». Це майно підприємства. У навчальному балансі воно стоїть ліворуч.

Ліворуч - тобто в активі. І це за своєю схемою теж схоже на типовий активний рахунок.

...

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» - типовий активний.  Неоплачений капітал, якщо він є, то відображається за дебетом рахунку 46 (ліворуч) і відповідно в активі балансу (теж ліворуч).

У нашому прикладі залишок був нульовим. У момент державної реєстрації підприємства залишок став дебетовим – засновник у момент підписання Статуту і державної реєстрації підприємства став винен підприємству 350000 гривень і залишок після цього був дебетовим.

Потім засновник погасив свій борг повністю. І залишок став нульовим. Кредитовим залишок на даному рахунку не буває ніколи і це відповідає схемі активного рахунку.

...

Розглянемо випадок мутації активного рахунку в активно-пасивний.

Субрахунок 311 «Поточні pахунки в національній Валюті» ми розглянули і побачили, що він типовий активний. Кількість грошей менше нуля бути не може.

Дивимося – зараз у нас залишок на субрахунку 311 – нульовий. Грошей немає.

Але підприємство може укласти з банком договір на овердрафт.

Це такий різновид банківського кредиту, коли банк не відкриває вам окремий кредитний рахунок, а ви можете так би мовити «пійти в мінус» на своєму поточному банківському рахунку в межах якогось встановленого банком ліміту.

Уявимо, що банк схвалив нашому підприємству овердрафт з лімітом 20 000 гривень. І ми платимо постачальникові ще 15000.

Проведу:

- Оплата постачальнику Дт 631 Кт 311 – 10 000;

Що ми бачимо?

На типовому активному субрахунку 311 «Поточні pахунки в національній валюті» утворився залишок за кредитом (праворуч).

Повторюся ще раз: на активному рахунку залишок завжди за дебетом, на пасивному рахунку завжди в кредитом.

І більшість бухгалтерів саме так і проводять подібні операції.

Тобто типовий активний рахунок на практиці мутував в активно-пасивний.

Як це відобразити класичним методом?

Підглянемо в Плані рахунків, де відображаються кредити.

Є такий Рахунок 60 «Короткострокові позики» і в нього відповідний субрахунок 601 «Короткострокові кpедити банків в національній валюті».

Оплату постачальникові за рахунок кредитних коштів треба було б провести так:

- Оплата постачальнику за рахунок овердрафта Дт 371 Кт 601 10000.

Бачимо нижче рух за двома субрахунками.

Субрахунок 601 – типовий пасивний, залишок по заборгованості банку завжди або нульовий за кредитом (тобто праворуч, і пасив у баласы знаходиться теж праворуч).

Субрахунок 371 – типовий активний, залишок виданих авансів завжди або нульовий або за дебетом (тобто ліворуч, і актив у нас в балансі знаходиться ліворуч).

Коли гроші з'являться на банківському рахунку робимо, наприклад таку проводку:

- Отримано аванс від покупця Дт 311 Кт 681, 10000.

Дивимося в плані рахунків, що за невідомий субрахунок я використав:

- 681 Розрахунки за авансами одержаними.

Наш банківський рахунок при цьому фактично обнулився. У банку ми отримаємо виписку за нашим рахунком. Десять тисяч сплатили за рахунок кредитних коштіів овердрафту, потім така ж сума отримана від покупця, в результаті на банківському поточному рахунку, судячи з виписки банку зараз 0 гривень.

А в обліку бачимо протилежні залишки за двома рахунками:

- на субрахунку 311 обліковується 10 000, хоча фактично нуль;

- на субрахунку 601 обліковується 10 000, хоча фактично ми банку вже нічого не винні.

Доводиться робити допоміжну проводку, щоб залишки за цими двома рахунками нарешті обнулилися і відображали фактичний стан підприємства. Введу:

- Погашення овердрафта Дт 601 Кт 311 – 10000.

Бачимо, що обидва субрахунки обнулилися.

Але в той же час бачимо, що кількість записів у класичній версії бухобліку більша.

Простіше у випадку з використанням банківського овердрафту використовувати субрахунок 311 не як класичний активний, а як активно-пасивний.

Ну і поглянемо на заповнення повної офіційної форми балансу. Нас цікавить рядок в пасиві «Короткострокові кредити банків», він має номер 1600.

Відкриваю сторінку про Заповнення пасиву балансу. Шукаю рядок 1600. Що тут відображається:

"Сальдо Кт 60, 31 (якщo на цьому рахунку обліковується овердрафт)"

Як бачите, обидва варіанти відображення овердрафту правильні: і класичний і такий що закріпився на практиці з використанням субрахунку 311 (частини рахунку 31), який мутував в активно-пасивний.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh063104 Фінансова звітність підприємства / buh063103 Финансовая отчетность

buh063114 Облікова політика / buh063113 Учетная политика

buh063106 Баланс підприємства (Форма №1) / buh063105 Баланс предприятия (Форма №1)

buh063114 Звіт про фінансові результати / buh063113 Отчет о финансовых результатах

buh063118 Звіт про власний капітал / buh063117 Отчет о собственном капитале

buh063120 Фінансовий звіт малого підприємства / buh063119 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh063128 Спрощений фінансовий звіт / buh063127 Упрощенный финансовый отчет

buh063122 Примітки до фінансової звітності/ buh063121 Примечания к финансовой отчетности

buh063132 Бухгалтерські проводки / buh063131 Бухгалтерские проводки

buh063134 Наказ про облікову політику / buh063133 Приказ об учетной политике

buh063130 Облік основних засобів / buh063129 Учет основных средств

buh063124 Посадова інструкція бухгалтера / buh063123 Должностная инструкция бухгалтера

buh063162 Календар бухгалтера / buh063161 Календарь бухгалтера

buh063108 Облік зарплати / buh063107 Учет зарплаты

buh063110 Облік лікарняних / buh063109 Учет больничных

buh063126 Облік податку на прибуток / buh063125 Учет налога на прибыль

buh063112 Акт звірки / buh063111 Акт сверки

buh063114 Бухгалтерська довідка / buh063113 Бухгалтерская справка