Найчастіші питання / відповіді...
 

Питання, що часто ставляться про податок на прибуток

Реклама

? Загальні питання про податок на прибуток

? Питання про сплату податку на прибуток

? Питання про окремі види витрат / доходів та інші складові

? Питання про податкові різниці та коригування

? Питання про декларацію з податку на прибуток

? Питання про трансфертне ціноутворення


Загальні питання про податок на прибуток

Які діють ставки податку на прибуток?

Які є послаблення для підприємств з доходом не більше 40 мільйонів гривень?

Які додаткові обов'язки в підприємств з доходом більше 40 мільйонів гривень?

Як точно порахувати дохід, щоб преконатися, чи не перевищує він 40 млн.грн. для оподаткування прибутку?

<Як визначати відповідність доходу ліміту 40 млн.грн. при отриманні доходів комісіонером? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Як оподатковуються "перехідні доходи", якщо суми дебіторської заборгованості, що виникла при спрощеній системі погашаються після переходу підприємства на загальну систему? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Як ведеться облік податку на прибуток? Які проводки?

Як робиться виправлення помилок з податку на прибуток?

 

Питання про сплату податку на прибуток

Які реквізити для сплати податку?

Як сплачуються авансові внески при виплаті дивідендів?

Як сплачують авансові внески букмекери, організатори лотерей, азартных ігор?

 

Питання про окремі види витрат/доходів, інші складові

В яку групу основних засобів віднести поліпшення орендованих основних засобів? Читайте текст листа з відповіддю >>

Чи враховується пpи визначенні фінансового результату дo оподаткування недоамортизована чaстина ремонту орендованого основного засобу пiсля закінчення дiї договору оперативної оренди? Читайте текст роз'яснення >>

Чи мoжна зменшити фінансовий pезультат до оподаткування, який бyло визначено y фінансовій звітності пiдприємства, на cуму зменшення резерву сумнівних боргів? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Як обліковувати для оподаткування штрафи, пені, інфляційні втрати? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Як враховувати для оподаткування курсові різниці? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Чи відбувається коригування фінансового результату нa різниці з продажу корпоративних прав? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Як визначається фінансовий результат при нарахуванні резерву сумнівних боргів та при списанні безнадійної заборгованості, що перевищує резерв сумнівних боргів? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Як вести податковий облік продажу цінних бумаг? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначаємо з урахуванням або без урахування переоцінки? Читайте лист із відповіддю >>

Чим підтверджуються витрати на розрахунково-касове обслуговування? Дтвіться текст листа з відповіддю >>

Як оподатковуються "перехідні доходи", якщо суми дебіторської заборгованості, що виникла при спрощеній системі погашаються після переходу підприємства на загальну систему?

 

Питання про податкові різниці та коригування

Чи може підприємство обирати - проводити коригування, чи ні?

Які є податкові різниці?

Як враховувати для оподаткування курсові різниці? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Чи відбувається коригування фінансового результату нa різниці з продажу корпоративних прав? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Чи призводять курсові різниці до коригування фінансового результата?

Чи треба на знос малоцінних необоротних мaтеріальних активів проводити коригування фінансового результата? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Чи виникають податкові різниці на суму штрафу, пені та знижки? Читайте лист із відповіддю >>

!!! Ще декілька десятків роз'яснень стосовно різних ситуацій наведені на сторінці Податкові різниці > > >.

 

Питання про декларацію з податку на прибуток

Як відобразити у декларації аванси за дивідендами? [Додатково: Скачайте довідник "Дивіденди"]

Як робиться виправлення помилок у декларації з податку на прибуток?

Як відображати «закордонні» податки у додатку ЗП до декларації?

БОНУС: Скачайте довідник по звітності


Питання про трансфертне ціноутворення

Що є контрольованими операціями? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Чи враховуються при визначеннi вартiсного критерiю обсягу рiчного доходу платника податкiв для цiлей застосування трансфертного цiноутворення (п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу) iншi доходи, зокрема доходи вiд операцiйної (неоперацiйної) курсової рiзницi?

Якi показники рiчної фiнансової звiтностi мають враховуватись для визначення обсягу рiчного доходу вiд будь якої дiяльностi платника податкiв для цiлей застосування трансфертного цiноутворення?

У п.п. 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 Кодексу зазначено, що для розрахунку рiчного доходу платника податкiв та обсягу контрольованих операцiй з кожним контрагентом не враховуються непрямi податки. Якi саме податки вважаються непрямими?

Чи враховується кредит-нота при визначеннi вартiсного критерiю контрольованих операцiй?

Чи пiдпадають операцiї мiж пов'язаними особами — резидентами пiд визначення контрольованих операцiй?

Чи вважаються контрольованими операцiї, що здiйснюються мiж резидентом i постiйним представництвом нерезидента — пов'язаної з таким резидентом особи?

Як здiйснити самостiйне виправлення помилок, допущених у Звiтi про контрольованi операцiї за минулi звiтнi (податкові) перiоди та чи застосовуються при цьому штрафнi санкцiї, передбаченi п. 120.3 ст. 120 Кодексу?

Чи розповсюджується строк позовної давностi, визначений п. 102.1 ст. 102 Кодексу у разi проведення перевiрок контрольованих операцiї вiдповiдно до ст. 39 Кодексу на перiод 2013-2014 рокiв?

Як здiйснити самостiйне коригування цiни контрольованої операцiї та суми податкових зобов'язань, якщо цiна операцiї при реалiзацiї товару менше розрахованого дiапазону цiн зiставних операцiй?

Частиною 3 п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Кодексу встановлено що не є предметом документальної планової перевiрки питання трансфертного цiноутворення, визначенi ст. 39 Кодексу. Чи можуть контролюючi органи пiд час проведення документальної планової перевiрки перевiряти дотримання платником податкiв вимог п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу щодо обов'язку подання звiту про контрольованi операцiї?

Важливі сторінки:

r277107 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r277108 ЕСВ (единый социальный взнос),

r277109 План рахунків бухгалтерського обліку / r277110 План счетов бухгалтерского учета,

r277125 Розрахунок лікарняних / r277126 Расчет больничного,

r277127 Розрахунок відпустки за неповний рік / r277128 Расчет отпускных,

r277129 Лікарняні (лікарняний лист) / r277130 Больничные (больничный лист),

r277131 Класифікатор професій / r277132 Классификатор профессий,

r277145 Декларація про доходи / r277146 Декларация о доходах,

r277147 Складання графіку відпусток / r277148 График отпусков, образец,

r277159 Особливості окремих видів трудових договорів / r277150 Трудовой договор, виды,

r277151 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r277152 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r277103 Неоподаткований мінімум / r277104 Необлагаемый минимум, Украина,

r277153 Єдиний податок - 3 група / r277154 Единый налог - 3 группа,

r277155 ФОП на 2 групі - з ким може працювати / r277156 Единый налог - 2 группа,

r277157 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО

r277173 Наказ про відпустку, приклад / r277175 Заява на відпустку, приклад

r277177 Особова картка працівника, приклад

r277179 Декларація платника єдиного податку

r277183 Бланк 20 опп, r277184 ЄСВ ФОП,

r277185 Наказ про прийняття на роботу

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua