Найчастіші питання / відповіді...
 

Питання, що часто ставляться про податок на прибуток

? Загальні питання про податок на прибуток

? Питання про сплату податку на прибуток

? Питання про окремі види витрат / доходів та інші складові

? Питання про податкові різниці та коригування

? Питання про декларацію з податку на прибуток

? Питання про трансфертне ціноутворення

Відео про податок на прибуток


Загальні питання про податок на прибуток

Які діють ставки податку на прибуток?

Які є послаблення для підприємств з доходом не більше 20 мільйонів гривень?

Які додаткові обов'язки в підприємств з доходом більше 20 мільйонів гривень?

Як точно порахувати дохід, щоб преконатися, чи не перевищує він 20 млн.грн. для оподаткування прибутку?

Як визначати відповідність доходу ліміту 20 млн.грн. при отриманні доходів комісіонером?

Чи можна врахувати в податковій звітності операції, не підтверджені документами?

Які особливості оподаткування спільної діяльності з 2015 року?

Як оподатковуються "перехідні доходи", якщо суми дебіторської заборгованості, що виникла при спрощеній системі погашаються після переходу підприємства на загальну систему?

Як ведеться облік податку на прибуток? Які проводки?

Як робиться виправлення помилок з податку на прибуток?

 

Питання про сплату податку на прибуток

Які реквізити для сплати податку?

Як сплачуються авансові внески при виплаті дивідендів?

Як сплачують авансові внески букмекери, організатори лотерей, азартных ігор?

Який звітний період після переходу сільгоспвиробника зі сплати єдиного податку 4 групи на загальну систему?

 

Питання про окремі види витрат/доходів, інші складові

З 2015 року податок на прибуток визначаємо за даними бухгалтерського обліку. Тобто так званих негосподарських витрат уже немає. Підприємство придбаває бутильовану питну воду для загального користування (співробітники п'ють цю воду в робочий час). Чи є ці витрати підприємства "господарськими" для цілей обкладення ПДВ?

Підприємство придбаває ПММ для службового легкового автомобіля. Чи треба зараз при списанні ПММ за нормами витрат доводити "господарність" маршруту згідно з дорожнім листом? Як у 2015 році відображати перевищення витрати палива над лінійною нормою згідно з дорожнім листом службового автомобіля? [БОНУС: Довідник "Автомобіль на підприємстві"]

Як із 2015 року враховується для оподаткування поворотна фінансова допомога, отримана від засновника до 2015 року?

В яку групу основних засобів віднести поліпшення орендованих основних засобів?

Чи враховується пpи визначенні фінансового результату дo оподаткування недоамортизована чaстина ремонту орендованого основного засобу пiсля закінчення дiї договору оперативної оренди?

Чи мoжна зменшити фінансовий pезультат до оподаткування, який бyло визначено y фінансовій звітності пiдприємства, на cуму зменшення резерву сумнівних боргів?

Як обліковувати для оподаткування штрафи, пені, інфляційні втрати?

Як враховувати для оподаткування курсові різниці?

Чи відбувається коригування фінансового результату нa різниці з продажу корпоративних прав?

Як визначається фінансовий результат при нарахуванні резерву сумнівних боргів та при списанні безнадійної заборгованості, що перевищує резерв сумнівних боргів?

Як визначається фінансовий результат дo оподаткування при продажу основних засобів aбо нематеріальних активів?

Як вести податковий облік продажу цінних бумаг?

Чи зменшується фінансовий результат до оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів (виробничих та невиробничих)?

Чи враховуються витрати не пов'язані з господарською діяльністю платника податку при визначенні фінансового результату до оподаткування?

Чи можна врахувати в податковій звітності операції, не підтверджені документами?

Для податкової амортизації вартість основних засобів тa НМА визначаємо з урахуванням або без урахування переоцінки?

Чим підтверджуються витрати на розрахунково-касове обслуговування?

Як оподатковуються "перехідні доходи", якщо суми дебіторської заборгованості, що виникла при спрощеній системі погашаються після переходу підприємства на загальну систему?

 

Питання про податкові різниці та коригування

Чи може підприємство обирати - проводити коригування, чи ні?

Які є податкові різниці?

Як враховувати для оподаткування курсові різниці?

Чи відбувається коригування фінансового результату нa різниці з продажу корпоративних прав?

Чи зменшується фінансовий результат до оподаткування на суму амортизації основних засобів або нематеріальних активів (виробничих та невиробничих)?

Чи коригується фінансовий результат дo оподаткування на різниці з продажу основних засобів aбо нематеріальних активів?

Чи призводять курсові різниці до коригування фінансового результата?

Чи треба на знос малоцінних необоротних мaтеріальних активів проводити коригування фінансового результата?

Чи є коригування фінрезультату при купівлі товарів у нерезидентів?

Чи виникають податкові різниці на суму штрафу, пені та знижки?

!!! Ще декілька десятків роз'яснень стосовно різних ситуацій наведені на сторінці Податкові різниці > > >.

 

Питання про декларацію з податку на прибуток

Як відобразити у декларації аванси за дивідендами? [Додатково: Скачайте довідник "Дивіденди"]

Як робиться виправлення помилок у декларації з податку на прибуток?

Як відображати «закордонні» податки у додатку ЗП до декларації?

Який звітний період після переходу сільгоспвиробника зі сплати єдиного податку 4 групи на загальну систему?

БОНУС: Скачайте довідник по звітності


Питання про трансфертне ціноутворення

Що є контрольованими операціями?

Враховуючи змiни, внесенi Законом № 609, як з 2015 року розрахувати вартiсний критерiй контрольованих операцiй?

Чи враховуються при визначеннi вартiсного критерiю обсягу рiчного доходу платника податкiв для цiлей застосування трансфертного цiноутворення (п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу) iншi доходи, зокрема доходи вiд операцiйної (неоперацiйної) курсової рiзницi?

Якi показники рiчної фiнансової звiтностi мають враховуватись для визначення обсягу рiчного доходу вiд будь якої дiяльностi платника податкiв для цiлей застосування трансфертного цiноутворення?

У п.п. 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 Кодексу зазначено, що для розрахунку рiчного доходу платника податкiв та обсягу контрольованих операцiй з кожним контрагентом не враховуються непрямi податки. Якi саме податки вважаються непрямими?

Яким чином визначати обсяг контрольованих операцiй iз нерезидентами, держави яких було протягом 2015 року включено або виключено з перелiку держав (територiй), передбаченого п.п. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України?

Чи враховується кредит-нота при визначеннi вартiсного критерiю контрольованих операцiй?

Чи пiдпадають операцiї мiж пов'язаними особами — резидентами пiд визначення контрольованих операцiй?

Платник податкiв у 2015 роцi проводив господарську дiяльнiсть з придбання товарiв та послуг вiд пiдприємства, яке має мiсцезнаходження в АР Крим. Чи визнаються господарськi операцiї iз таким пiдприємством контрольованими та за яких умов?

Платник податкiв здiйснював протягом 2015 року продаж товарiв за договорами комiсiї. Комiсiонером у цих господарських операцiях була компанiя — нерезидент, зареєстрована у державi, яка не входила до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України. Чи визнаються такi господарськi операцiї контрольованими?

Чи вважаються контрольованими операцiї, що здiйснюються мiж резидентом i постiйним представництвом нерезидента — пов'язаної з таким резидентом особи?

Який порядок подання звiту про контрольованi операцiї, якщо такi операцiї у 2014-2015 роках здiйснював сiльгоспвиробник — платник податку на прибуток?

Як здiйснити самостiйне виправлення помилок, допущених у Звiтi про контрольованi операцiї за минулi звiтнi (податкові) перiоди та чи застосовуються при цьому штрафнi санкцiї, передбаченi п. 120.3 ст. 120 Кодексу?

Чи розповсюджується строк позовної давностi, визначений п. 102.1 ст. 102 Кодексу у разi проведення перевiрок контрольованих операцiї вiдповiдно до ст. 39 Кодексу на перiод 2013-2014 рокiв?

Як здiйснити самостiйне коригування цiни контрольованої операцiї та суми податкових зобов'язань, якщо цiна операцiї при реалiзацiї товару менше розрахованого дiапазону цiн зiставних операцiй?

Частиною 3 п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Кодексу встановлено що не є предметом документальної планової перевiрки питання трансфертного цiноутворення, визначенi ст. 39 Кодексу. Чи можуть контролюючi органи пiд час проведення документальної планової перевiрки перевiряти дотримання платником податкiв вимог п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу щодо обов'язку подання звiту про контрольованi операцiї?

Важливі сторінки:

r277101 Податкова накладна / r277102 Налоговая накладная,

r277103 Неоподатковуваний мінімум / r277104 Необлагаемый минимум,

r277105 Єдиний податок / r277106 Единый налог,

r277107 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r277108 ЕСВ (единый социальный взнос),

r277109 План рахунків бухгалтерського обліку / r277110 План счетов бухгалтерского учета,

r277111 Бухгалтерський облік / r277112 Бухгалтерский учет,

r277113 Основні засоби / r277114 Основные средства,

r277115 Компенсація за невикористану відпустку / r277116 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r277117 Фінансова звітність підприємства / r277118 Финансовая отчетность предприятия,

r277119 Баланс підприємства / r277120 Баланс предприятия,

r277121 Штатний розпис / r277122 Штатное расписание,

r277123 Індексація зарплати / r277124 Индексация зарплаты,

r277125 Розрахунок лікарняних / r277126 Расчет больничного,

r277127 Розрахунок відпускних / r277128 Расчет отпускных,

r277129 Лікарняні (лікарняний лист) / r277130 Больничные (больничный лист),

r277131 Класифікатор професій / r277132 Классификатор профессий,

r277133 Відпустка по догляду за дитиною / r277134 Отпуск по уходу за ребенком,

r277135 Допомога по вагітності та пологах / r277136 Пособие по беременности и родам,

r277137 Відпустка на дітей / r277138 Отпуск на детей,

r277139 Декретна відпустка по вагітності та пологах / r277140 Декретный отпуск по беременности и родам,

r277141 Табель обліку робочого часу / r277142 Табель учета рабочего времени,

r277143 Нарахування відпускних / r277144 Начисление отпускных,

r277145 Декларація про доходи / r277146 Декларация о доходах,

r277147 Графік відпусток, приклад / r277148 График отпусков, пример,

r277159 Трудовий договір, приклад / r277150 Трудовой договор, пример,

r277151 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r277152 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r277153 Єдиний податок - 3 група / r277154 Единый налог - 3 группа,

r277155 Єдиний податок - 2 група / r277156 Единый налог - 2 группа,

r277157 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r277158 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r277173 Наказ про відпустку, приклад / r277174 Приказ на отпуск, пример,

r277175 Заява на відпустку, приклад / r277176 Заявление на отпуск, пример,

r277177 Особова картка працівника, приклад / r277178 Личная карточка работника, пример,

r277179 Декларація платника єдиного податку / r277180 Декларация плательщика единого налога,

r277181 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r277182 Правила внутреннего трудового распорядка,

r277183 Форма №20-ОПП, r277184 ЄСВ ФОП,

r277185 Наказ про прийняття на роботу / r277186 Приказ о приеме на работу,

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2021 Бухоблік - buhoblik.org.ua