БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Лист ДФС від 14.04.2016 р. № 13362/7/99-99-19-02-02-17 Питання застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення

Державна фiскальна служба України у зв’язку з численними зверненнями платникiв щодо застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного цiноутворення, надає вiдповiдi на деякi запитання.

У листi використовуються такi скорочення:

Податковий кодекс України — Кодекс;

Цивiльний кодекс України — ЦКУ;

Господарський кодекс України — ГКУ;

Закон України вiд 06.04.1991 № 959-XII «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» — Закон № 959;

Закон України вiд 23.05.2005 № 2709-IV «Про мiжнародне приватне право» — Закон № 2709;

Закон України вiд 04 липня 2013 року № 408-VII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо трансфертного цiноутворення» — Закон № 408;

Закон України вiд 12.08.2014 № 1636-VII «Про створення вiльної економiчної зони «Крим» та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України» — Закон № 1636;

Закон України вiд 28.12.2014 № 72-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним цiноутворенням» — Закон № 72;

Закон України вiд 17.07.2015 № 609-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо трансферного цiноутворення» — Закон № 609;

Порядок розрахунку дiапазону цiн (рентабельностI) та медiани такого дiапазону для цiлей трансфертного цiноутворення, затверджений постановою КМУ вiд 04.06.2015 № 381, — Порядок № 381;

Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 15 «Дохiд», затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 № 290, — П(с)БО 15;

Методичнi рекомендацiї щодо заповнення форм фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2013 № 433, — Методичнi рекомендацiї № 433.

Запитання 1: Враховуючи змiни, внесенi Законом № 609, як у 2015 роцi розрахувати вартiсний критерiй контрольованих операцiй?

Вiдповiдь: З 01.01.2015 року до 12.08.2015 року вiдповiдно до п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу для визнання господарських операцiй контрольованими мали одночасно виконуватись такi умови:

- загальний обсяг доходу платника податкiв та/або його пов’язаних осiб вiд усiх видiв дiяльностi, що враховується пiд час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток пiдприємств, перевищує 20 млн. гривень за вiдповiдний податковий (звiтний) календарний рiк;

- обсяг групи таких господарських операцiй платника податкiв та/або його пов’язаних осiб з одним контрагентом перевищує 1 млн. гривень (без урахування податку на додану вартiсть) або 3 вiдсотки доходу, що враховується пiд час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток пiдприємств, платника податкiв за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

З урахуванням змiн, внесених Законом № 609 (набрав чинностi з 13 серпня 2015 року), згiдно з п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу для визнання господарських операцiй контрольованими необхiдним є одночасне виконання наступних умов:

- рiчний дохiд платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 50 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк;

- обсяг таких господарських операцiй платника податкiв з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 5 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

Разом з цим, пунктом 2 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону № 609 визначено, що формування звiту про контрольованi операцiї та у випадках, передбачених Податковим кодексом України, документацiї з трансфертного цiноутворення за господарськi операцiї, здiйсненi у 2015 роцi, здiйснюється на пiдставi та з урахуванням норм цього Закону.

Таким чином, для всiх господарських операцiй, передбачених п.п. 39.2.1.1-39.2.1.3 i п.п. 39.2.1.5 ст. 39 Кодексу, та здiйснених платниками податкiв з 01 сiчня по 31 грудня 2015 року, вартiсний критерiй визначається вiдповiдно до норм п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу, у редакцiї Закону № 609.

Запитання 2: Чи враховуються при визначеннi вартiсного критерiю обсягу рiчного доходу платника податкiв для цiлей застосування трансфертного цiноутворення (п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу) iншi доходи, зокрема доходи вiд операцiйної (неоперацiйної) курсової рiзницi?

Вiдповiдь: Вiдповiдно до п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу господарськi операцiї, передбаченi п.п. 39.2.1.1-39.2.1.3 i п.п. 39.2.1.5 п.п. 39.2.1 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такi умови:

рiчний дохiд платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 50 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк;

обсяг таких господарських операцiй платника податкiв з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 5 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

Згiдно з п. 7 П(с)БО 15, визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами:

дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);

iншi операцiйнi доходи;

фiнансовi доходи;

iншi доходи.

Кодексом не встановлено окремий порядок розрахунку вартiсного критерiю рiчного доходу платника податкiв для цiлей трансфертного цiноутворення. В той же час для цiлей п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу до рiчного доходу вiд будь-якої дiяльностi, визначеного за правилами бухгалтерського облiку, включається дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi доходи, фiнансовi доходи та iншi доходи. Отже, для цiлей ст. 39 Кодексу розрахунок рiчного доходу здiйснюється вiдповiдно до вимог, встановлених п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу.

Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй № 433, дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць вiдображається у статтi «Іншi операцiйнi доходи» (ряд. 2120 Звiту про фiнансовi результати), а дохiд вiд неоперацiйних курсових рiзниць вiдображається у статтi «Іншi доходи» (ряд. 2240 Звiту про фiнансовi результати).

Отже, дохiд вiд операцiйної та неоперацiйної курсової рiзницi враховується для обчислення рiчного доходу платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi для цiлей трансфертного цiноутворення.

Запитання 3: Якi показники рiчної фiнансової звiтностi мають враховуватись для визначення обсягу рiчного доходу вiд будь якої дiяльностi платника податкiв для цiлей застосування трансфертного цiноутворення (п.п. 39.2.1.7 ст. 39 ПКУ)?

Вiдповiдь: Враховуючи, що п.п. 39.2.1.7 ст. 39 Кодексу визначено, що до обсягу рiчного доходу не включаються непрямi податки, обсяг рiчного доходу платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi для цiлей трансфертного цiноутворення, розраховуються як сумарне значення наступних показникiв «Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). Форма № 2»:

чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (ряд. 2000),

iншi операцiйнi доходiв (ряд. 2120),

дохiд вiд участi в капiталi (ряд. 2200),

iншi фiнансовi доходи (ряд. 2220),

iншi доходи (ряд. 2240).

Запитання 4: У п.п. 39.2.1.7 п. 39.2 ст. 39 Кодексу зазначено, що для розрахунку рiчного доходу платника податкiв та обсягу контрольованих операцiй з кожним контрагентом не враховуються непрямi податки. Якi саме податки вважаються непрямими?

Вiдповiдь: Непрямi податки це податки на товари i послуги, що встановлюються як надбавка до цiн на товари або тарифи на послуги i не залежать вiд доходiв платникiв податкiв. В Українi використовуються три види непрямих податкiв: податок на додану вартiсть, акцизний податок i мито.

Правове регулювання справляння цих податкiв викладено насамперед у Податковому та Митному кодексах України:

податок на додану вартiсть — роздiл V Кодексу;

акцизний податок — роздiлi VІ Кодексу;

мито — роздiл IX Митного кодексу України.

Запитання 5: Яким чином визначати обсяг контрольованих операцiй iз нерезидентами, держави яких було протягом 2015 року включено або виключено з перелiку держав (територiй), передбаченого п.п. 39.2.1.2 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України?

Вiдповiдь: Вiдповiдно до п.п. 39.2.1.2 ст. 39 Кодексу для цiлей нарахування податку на прибуток пiдприємств контрольованими є господарськi операцiї, що впливають на об’єкт оподаткування платника податкiв, однiєю iз сторiн яких є нерезидент, зареєстрований у державi (на територiї), що включена до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Операцiї з контрагентом, зареєстрованим у державi (на територiї), включенiй до зазначеного перелiку, визнаються контрольованими з дати включення держави (територiї) до такого перелiку.

Протягом 2015 року дiяло декiлька затверджених розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдних перелiкiв, а саме:

перелiк держав (територiй), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 i бiльше вiдсоткових пунктiв нижчi, нiж в Українi, затверджений розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2013 року № 1042 (дiяв до 14.05.2015);

перелiк держав (територiй), якi вiдповiдають критерiям, установленим п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.05.2015 року № 449-р (термiн дiї з 14.05.2015 до 16.09.2015);

перелiк держав (територiй), якi вiдповiдають критерiям, установленим п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.09.2015 року № 977-р (дiє з 16.09.2015).

З урахуванням положень п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, для визнання господарських операцiй платника податкiв з контрагентами-нерезидентами контрольованими, застосовується затверджений Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiк держав (територiй), чинний на час здiйснення таких господарських операцiй, за умови дотримання вартiсного критерiю, встановленого п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Для визначення обсягу господарських операцiй платника податкiв з кожним контрагентом, передбаченого п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (бiльше 5 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк), враховуються тiльки обсяг господарських операцiй з таким контрагентом, здiйснених пiд час, коли вiдповiдна країна була включена до вищезазначених перелiкiв держав (територiй).

При цьому обсяг рiчного доходу платника податкiв вiдповiдно до п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу розраховується за весь податковий (звiтний) рiк.

Таким чином, для платника податкiв, рiчний дохiд якого вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку, в цiлому за 2015 рiк перевищує 50 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв), контрольованими операцiями згiдно з п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу будуть визнаватись виключно господарськi операцiї, здiйсненi з нерезидентом в перiод, коли вiдповiдна держава (територiя) була включена до вищезазначених перелiкiв, за умови, що обсяг таких операцiй перевищує 5 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв). Інформацiя про цi контрольованi операцiї має бути вiдображена у звiтi про контрольованi операцiї.

Приклад. Пiдприємство протягом 2015 року здiйснювало господарськi операцiї з нерезидентом з Австрiйської Республiки (далi — Австрiя), яку було включено до перелiку держав (територiй) з 14.05.2015 року (розпорядження КМУ вiд 14.05.2015 р. № 449-р) та виключено з 01.08.2015 року (розпорядження КМУ вiд 01.07.2015 р. № 677-р).

Якщо загальний обсяг господарських операцiй з нерезидентом, зареєстрованим в Австрiї, не перевищує 5 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв), здiйснених у перiод з 14.05.2015 по 31.07.2015 року, то усi операцiї, проведенi з контрагентом iз Австрiї у 2015 роцi, не визнаються контрольованими.

У разi, якщо загальний обсяг господарських операцiй з нерезидентом Австрiї, здiйснених в перiод з 14.05.2015 по 31.07.2015 року, перевищує 5 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв), то у разi перевищення обсягу рiчного доходу 50 млн. грн. пiд визначення контрольованих потрапляють операцiї з таким нерезидентом, здiйсненi у перiод з 14.05.2015 по 31.07.2015 року. Такi операцiї пiдлягають вiдображенню у Звiтi про контрольованi операцiї.

Іншi господарськi операцiї (проведенi в перiоди з 01.01.2015 року по 13.05.2015 року та з 01.08.2015 року по 31.12.2015 року) не пiдпадають пiд дiю положень ст. 39 Кодексу.

Запитання 6: Чи враховується кредит-нота при визначеннi вартiсного критерiю контрольованих операцiй?

Вiдповiдь: Вiдповiдно до ч. 3 ст. 31 Закону № 2709 зовнiшньоекономiчний договiр, хоч би однiєю стороною якого є юридична особа України, укладається у письмовiй формi незалежно вiд мiсця укладення, якщо iнше не встановлене законом або мiжнародним договором України. Порядок укладення зовнiшньоекономiчного договору згiдно з Положенням про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) затверджено наказом Мiнекономiки вiд 06 вересня 2001 року № 201 (далi — Положення № 201).

Згiдно з частиною першою ст. 32 Закону № 2709 змiст правової угоди може регулюватися правом, яке обране сторонами, якщо iнше не передбачене законом. Тобто, якщо у зовнiшньоекономiчному договорi вказано обране сторонами право (право України, країни нерезидента або третьої країни), угода регулюється саме ним.

Якщо ж такої умови у зовнiшньоекономiчному договорi немає, за умовчанням застосовуватиметься право країни продавця-нерезидента (ч. 3 ст. 32, ч. 1 ст. 44 Закону № 2709), вiдповiдно до якого i регулюватимуться умови надання кредит-ноти.

Умова щодо цiни i загальної вартостi договору (контракту) є обов’язковою умовою зовнiшньоекономiчного договору (п. 1.6 Положення № 201), у зв’язку з чим умови щодо можливостi змiни суми компенсацiї товару за договором слiд вказати у такому договорi. Водночас, факт надання знижки (кредит-ноти) можливо оформити у виглядi додаткової угоди до конкретного договору, суму компенсацiї вартостi товарiв по якому було зменшено.

Оскiльки базою для визначення вартiсного критерiю контрольованих операцiй є договiрна (контрактна) цiна товару, а кредит-нота змiнює визначену договором з нерезидентом вартiсть поставлених товарiв, то при визначеннi вартiсного критерiю контрольованих операцiй обсяг контрольованих операцiй обраховується за договiрною (контрактною) цiною такого товару з урахуванням змiн згiдно з наданою нерезидентом кредит-нотою.

Запитання 7: Чи пiдпадають операцiї мiж пов’язаними особами — резидентами пiд визначення контрольованих операцiй?

Вiдповiдь: Господарськi операцiї вважаються контрольованими, якщо здiйснюються, зокрема, мiж пов’язаними особами, одна з яких є нерезидентом. Господарськi операцiї з пов’язаними особами — резидентами не пiдпадають пiд визначення контрольованих.

Запитання 8: Платник податкiв у 2015 роцi проводив господарську дiяльнiсть з придбання товарiв та послуг вiд пiдприємства, яке має мiсцезнаходження в АР Крим. Чи визнаються господарськi операцiї iз таким пiдприємством контрольованими та за яких умов?

Вiдповiдь: Особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України визначено Законом 1636.

Згiдно iз п. 5.2 ст. 5 Закону № 1636 взаємовiдносини мiж особами, якi мають податкову адресу на територiї ВЕЗ «Крим», та особами, якi мають податкову адресу на iншiй територiї України, є контрольованими операцiями згiдно iз ст. 39 Кодексу.

Засади визначення операцiй контрольованими встановлено п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Так, вiдповiдно до п.п. 39.2.1.1 та п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операцiями визнаються:

а) господарськi операцiї, що впливають на об’єкт оподаткування сторiн (сторони) таких операцiй, що здiйснюються платниками податкiв з пов’язаними особами — нерезидентами;

б) зовнiшньоекономiчнi господарськi операцiї з продажу товарiв через комiсiонерiв — нерезидентiв.

в) господарськi операцiї, що впливають на об’єкт оподаткування платника податкiв, однiєю iз сторiн яких є нерезидент, зареєстрований у державi (на територiї), що включена до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Разом з цим, вiдповiдно до п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу такi господарськi операцiї будуть визнано контрольованими у разi, якщо додатково одночасно виконуються наступнi умови:

рiчний дохiд платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 50 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк;

обсяг таких господарських операцiй платника податкiв з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 5 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

Юридична особа, яка має податкову адресу (мiсцезнаходження) на територiї ВЕЗ «Крим», прирiвнюються з метою оподаткування до нерезидента (п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636). Територiю ВЕЗ «Крим» не включено до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Отже господарськi операцiї з особою, яка має податкову адресу на територiї ВЕЗ «Крим», будуть визнанi контрольованими згiдно iз статтею 39 Кодексу тiльки у випадках, якщо така особа є пов’язаною iз платником податкiв вiдповiдно до норм п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, або якщо така особа є комiсiонером у зовнiшньоекономiчних господарських операцiях з продажу товарiв, з одночасним дотриманням критерiїв, встановлених п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Запитання 9: Платник податкiв здiйснював протягом 2015 року продаж товарiв за договорами комiсiї. Комiсiонером у цих господарських операцiях була компанiя — нерезидент, зареєстрована у державi, яка не входила до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України. Чи визнаються такi господарськi операцiї контрольованими?

Вiдповiдь: Згiдно з п.п. б) п.п. 39.2.1.1 та п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цiлей нарахування податку на прибуток пiдприємств контрольованими операцiями є зовнiшньоекономiчнi господарськi операцiї з продажу товарiв через комiсiонерiв — нерезидентiв, якщо одночасно виконуються такi умови:

- рiчний дохiд платника податкiв вiд будь-якої дiяльностi, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 50 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк;

- обсяг таких господарських операцiй платника податкiв з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського облiку, перевищує 5 мiльйонiв гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк.

Вiдповiдно до п.п. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Кодексу не вважаються продажем товарiв операцiї з надання товарiв у межах договорiв комiсiї (консигнацiї), поруки, схову (вiдповiдального зберiгання), доручення, довiрчого управлiння, оперативного лiзингу (оренди), iнших цивiльно-правових договорiв, якi не передбачають передачi прав власностi на такi товари.

Взаємовiдносини, якi виникають мiж сторонами за договором комiсiї, регламентуються главою 69 ЦКУ. Частиною 1 ст. 1011 ЦКУ встановлено, що за договором комiсiї одна сторона (комiсiонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комiтента) за плату вчинити один або кiлька правочинiв вiд свого iменi, але за рахунок комiтента. Істотними умовами договору комiсiї, за якими комiсiонер зобов’язується продати або купити майно, є умови про це майно та його цiну (ч. 3 ст. 1012 ЦКУ). Комiтент повинен виплатити комiсiонеровi плату в розмiрi та порядку, що встановленi у договорi комiсiї (ч. 1 ст. 1013 ЦКУ). Якщо розмiр комiсiйної винагороди не визначений — воно виплачується виходячи зi звичайних цiн за такi послуги (ч. 3 ст. 1013 ЦКУ). Пiсля вчинення правочину за дорученням комiтента комiсiонер повинен надати комiтентовi звiт i передати йому все одержане за договором комiсiї (ч. 1 ст. 1022 ЦКУ).

Згiдно до ст. 377 ГКУ зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю суб’єктiв господарювання є господарська дiяльнiсть, яка в процесi її здiйснення потребує перетинання митного кордону України майном, (зазначеним у ч. 1 ст. 139 ГКУ), та/або робочою силою. Статтею 1 Закону № 959 визначено, що зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть — це дiяльнiсть суб’єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi, побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її межами.

Враховуючи вищезазначене, пiдпункт б) п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу застосовується у разi, коли за дорученням платника податкiв — комiтента комiсiонер-нерезидент здiйснив зовнiшньоекономiчнi господарськi операцiї з продажу товарiв, тобто здiйснив в iнтересах комiтента правочин з третьою особою, яка є iноземним суб’єктом господарської дiяльностi, пiд час якого вiдбулось перетинання товаром митного кордону України.

У разi дотримання вартiсного критерiю, встановленого п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, контрольованими операцiями для платника податкiв в такому разi є господарськi операцiї з продажу комiтентом товарiв третiй особi за допомогою комiсiонера. Стороною контрольованої операцiї, iнформацiя про яку має бути розкрито у Звiтi про контрольованi операцiї, є особа — покупець товарiв, якiй комiтент продав свої товари за допомогою комiсiонера. Предметом контрольованої операцiї є товари, що є об’єктом купiвлi — продажу.

Для застосування п.п. б) п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу не важливо в якiй державi зареєстрований нерезидент — комiсiонер (тобто чи входить держава (територiя) до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України), та чи є нерезидент-комiсiонер пов’язаною особою платника податкiв.

У разi, якщо нерезидент — комiсiонер є пов’язаною особою з платником податкiв та/або зареєстрований в державi (на територiї), що включена до перелiку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, а сума комiсiйної винагороди перевищує 5 млн. гривень (за вирахуванням непрямих податкiв) за вiдповiдний податковий (звiтний) рiк, то для платника податкiв — комiтента контрольованими операцiями також будуть визнаватись господарськi операцiї з отримання послуг за договором комiсiї. В такому випадку стороною контрольованої операцiї є нерезидент — комiсiонер, а iнформацiя про цi операцiя також має бути вiдображена у Звiтi про контрольованi операцiї.

Запитання 10: Чи вважаються контрольованими операцiї, що здiйснюються мiж резидентом i постiйним представництвом нерезидента — пов’язаної з таким резидентом особи?

Вiдповiдь: У разi якщо господарськi операцiї в обсягах, визначених у п.п. 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, здiйснюються резидентом з постiйним представництвом нерезидента — пов’язаної особи чи постiйним представництвом нерезидента, що має юрисдикцiю у державi (на територiї), що включена до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, такi операцiї для резидента визнаватимуться контрольованими за умови досягнення ним обсягу рiчного доходу бiльше як 50 млн. гривень.

Резидент, який протягом звiтного перiоду здiйснював контрольованi операцiї з постiйним представництвом нерезидента — пов’язаної особи з таким резидентом чи постiйним представництвом нерезидента, що має юрисдикцiю у державi (на територiї), що включена до перелiку держав (територiй), затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, зобов’язаний в установлений термiн подати звiт про контрольованi операцiї.

При цьому для постiйного представництва нерезидента такi операцiї не вважаються контрольованими.

Запитання 11: Чи визнаються господарськi операцiї сiльськогосподарського товаровиробника — платника єдиного податку четвертої групи з реалiзацiї продукцiї на експорт контрольованими вiдповiдно до ст. 39 Кодексу?

Вiдповiдь: Засади визначення операцiй контрольованими встановлено п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Зокрема п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу встановлено, що для цiлей нарахування податку на прибуток пiдприємств контрольованими операцiями є господарськi операцiї, що впливають на об’єкт оподаткування сторiн (сторони) таких операцiй, що здiйснюються платниками податкiв з пов’язаними особами — нерезидентами.

Одночасно у п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу зазначається, що господарською операцiєю для цiлей трансфертного цiноутворення є всi види операцiй, договорiв або домовленостей, документально пiдтверджених або непiдтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств платника податкiв, зокрема операцiї з товарами, такими як сировина, готова продукцiя тощо.

Отже, визнання господарських операцiй контрольованими здiйснюється для цiлей нарахування податку на прибуток пiдприємств у разi, якщо вони впливають (можуть впливати) на об’єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств платника податкiв.

В той же час, згiдно п.п. 297.1 ст. 297 Кодексу, платники єдиного податку, до яких належить й сiльськогосподарський товаровиробник, що є платником єдиного податку четвертої групи, звiльняються вiд обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звiтностi з податку на прибуток пiдприємств.

Господарськi операцiї такого сiльгоспвиробника iз реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї на експорт не впливають та не можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток пiдприємств, та як платник звiльнений вiд обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звiтностi з цього податку.

Таким чином, господарськi операцiї сiльськогосподарського товаровиробника, здiйсненi ним пiд час перебування на спрощенiй системi оподаткування, не визнаються контрольованими вiдповiдно до ст. 39 Кодексу.

Запитання 12: Який порядок подання звiту про контрольованi операцiї, якщо такi операцiї у 2014-2015 роках здiйснював сiльгоспвиробник — платник податку на прибуток?

Вiдповiдь: Для цiлей податкового контролю за трансфертним цiноутворенням звiтним перiодом є календарний рiк, який починається з першого календарного дня податкового (звiтного) року i закiнчується останнiм календарним днем податкового (звiтного) року.

Для виробникiв сiльськогосподарської продукцiї на вiдмiну вiд iнших платникiв податку на прибуток рiчний податковий перiод починається з 1 липня поточного звiтного року i закiнчується 30 червня наступного звiтного року.

Оскiльки для сiльгоспвиробникiв критерiї для визначення контрольованих операцiй змiнено всерединi звiтного перiоду, то для такої категорiї платникiв податку звiтування про здiйсненi контрольованi операцiї проводиться у такому порядку.

У разi якщо виробники сiльськогосподарської продукцiї, рiчний податковий перiод яких починається з 1 липня 2014 року i закiнчується 30 червня 2015 року, протягом 2014 року здiйснювали операцiї, що вiдповiдно до положень Кодексу, що дiяли до 1 сiчня 2015 року, пiдпадали пiд визначення контрольованих, такi платники податку зобов’язанi в установленому порядку подати звiт про здiйсненi контрольованi операцiї у перiод з 01.01.2014 по 31.12.2014 у термiн до 1 травня 2015 року.

Крiм того, у разi здiйснення протягом 2015 року операцiй, якi вiдповiдно до положень Кодексу, у редакцiї, чиннiй з 1 сiчня 2015 року, пiдпадали пiд визначення контрольованих, такий сiльгоспвиробник зобов’язаний подати звiт про контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, за 2015 рiк у термiн до 1 травня 2016 року.

Запитання 13: Як здiйснити самостiйне виправлення помилок, допущених у Звiтi про контрольованi операцiї за минулi звiтнi (податковI) перiоди та чи застосовуються при цьому штрафнi санкцiї, передбаченi п. 120.3 ст. 120 Кодексу?

Вiдповiдь: У разi самостiйного виявлення платником помилок, що мiстяться у ранiше поданому Звiтi, платник зобов’язаний подати уточнюючий Звiт, про що робиться вiдмiтка у графi 1 заголовної частини Звiту.

Уточнюючий Звiт включає всю iнформацiю з ранiше поданого Звiту (всi додатки разом з iнформацiєю до додаткiв) iз виправленням помилкових даних.

Якщо платник виявив контрольованi операцiї, якi були не задекларованi у Звiтi, то такий платник сплачує штраф у розмiрi 1 вiдсотка суми контрольованих операцiй, незадекларованих у поданому Звiтi, але не бiльше 300 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, за всi незадекларованi контрольованi операцiї.

Із врахуванням вимог п. 50.2 ст. 50 Кодексу платник податкiв пiд час проведення документальних планових та позапланових перевiрок не має права подавати уточнюючi Звiти за будь-який звiтний (податковий) перiод.

Запитання 14: Чи розповсюджується строк позовної давностi, визначений п. 102.1 ст. 102 Кодексу у разi проведення перевiрок контрольованих операцiї вiдповiдно до ст. 39 Кодексу на перiод 2013-2014 рокiв?

Вiдповiдь: Термiн, протягом якого контролюючий орган, має право самостiйно визначити суму грошових зобов’язань платника податкiв, визначено п. 102.1 ст. 102 Кодексу.

З 01.01.2015 року Законом № 72 внесено змiни до п. 102.1 ст. 102 Кодексу, вiдповiдно до яких у разi проведення перевiрки контрольованої операцiї вiдповiдно до ст. 39 Кодексу контролюючий орган, має право самостiйно визначити суму грошових зобов’язань платника не пiзнiше закiнчення 2555 дня, що настає за останнiм днем граничного строку подання податкової декларацiї, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларацiя була надана пiзнiше, — за днем її фактичного подання.

З урахуванням Рiшення Конституцiйного Суду України у справi № 1-рп/99 вiд 09.02.1999 (справа про зворотну дiю в часi законiв та iнших нормативно-правових актiв), зазначенi норми розповсюджуються й на контрольованi операцiї, здiйсненi у 2013 та 2014 звiтнi роки.

Запитання 15: Як здiйснити самостiйне коригування цiни контрольованої операцiї та суми податкових зобов’язань, якщо цiна операцiї при реалiзацiї товару менше розрахованого дiапазону цiн зiставних операцiй?

Вiдповiдь: Вiдповiдно до п.п. 39.3.2.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу якщо цiна в контрольованiй операцiї перебуває в межах дiапазону, вважається, що така цiна вiдповiдає принципу «витягнутої руки». А якщо поза межами дiапазону — використовується медiана дiапазону цiн.

Використання медiани дiапазону цiн (рентабельностI) полягає у розрахунку податкових зобов’язань платника податкiв виходячи iз цiни (показника рентабельностI) який дорiвнює значенню медiани такого дiапазону.

Формулу та порядок розрахунку дiапазону цiн (рентабельностI) та медiани такого дiапазону наведено у Порядку № 381 (далi — Постанова № 381).

У разi, якщо при реалiзацiї товару цiна в контрольованої операцiї менше мiнiмального значення дiапазону — вона не вiдповiдає принципу «витягнутої руки», тому податкове зобов’язання з податку на прибуток повинно бути збiльшено на рiзницю мiж договiрною цiною та значенням медiани, розрахованої згiдно Постанови № 381.

Згiдно п.п. 39.5.4.1 та п.п. 39.5.4.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу у разi застосування платником податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй умов, що не вiдповiдають принципу «витягнутої руки», платник податкiв має право самостiйно провести коригування цiни контрольованої операцiї i сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що пiдлягає сплатi до бюджету.

Самостiйне коригування є коригуванням платником податкiв цiни контрольованої операцiї, за результатами якого розрахована цiна вiдповiдає принципу «витягнутої руки», навiть якщо така цiна вiдрiзняється вiд фактичної цiни, встановленої пiд час здiйснення контрольованої операцiї.

Зазначене самостiйне коригування платник вiдображає в додатку ТЦ до Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств.

Приклад. Договiрна цiна при реалiзацiї товару складає 1 000,00 грн/т Розрахованi вiдповiдно до Постанови № 381 значення дiапазону цiн склали: мiнiмальне значення — 1 150 грн/т, максимальне значення — 1 400 грн/т, медiана дiапазону цiн — 1 300,00 грн/т. Обсяг реалiзацiї товару 2 000 тон. Сума податку на прибуток, яку платник повинен додатково сплатити складає (1 300,00-1 000,00) × 2 000 т × 18% (податок на прибуток) = 108 000,00 гривень.

Запитання 16: Частиною 3 п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Кодексу встановлено що не є предметом документальної планової перевiрки питання трансфертного цiноутворення, визначенi ст. 39 Кодексу. Чи можуть контролюючi органи пiд час проведення документальної планової перевiрки перевiряти дотримання платником податкiв вимог п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу щодо обов’язку подання звiту про контрольованi операцiї?

Вiдповiдь: Законом № 408 в Українi з 01.09.2013 запроваджено податковий контроль за трансфертним цiноутворенням.

Згiдно з п.п. 14.1.2511п. 14.1 ст. 14 Кодексу (у редакцiї Закону № 408) трансфертне цiноутворення — це система визначення звичайної цiни товарiв та/або результатiв робiт (послуг) в операцiях, визнаних вiдповiдно до статтi 39 Кодексу контрольованими. Визначення цiни пiд час здiйснення контрольованих операцiй проводиться за методами, встановленими п. 39.3 ст. 39 Кодексу, з метою перевiрки правильностi, повноти нарахування та сплати податку на прибуток пiдприємств та податку на додану вартiсть (п.п. 39.1.2 п. 39.1 ст. 39 Кодексу у редакцiї Закону № 408).

Податковий контроль за визначенням цiн у контрольованих операцiях здiйснюється шляхом монiторингу цiн у контрольованих операцiях, а також проведення перевiрок платникiв податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв та зборiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй (п. 39.5 ст. 39 Кодексу у редакцiї Закону № 408).

Перевiрки платникiв податкiв з питань повноти нарахування i сплати податкiв та зборiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй є окремим видом документальних позапланових перевiрок, що мають спецiальнi пiдстави для проведення, окремий термiн перевiрки, особливостi проведення та документування результатiв перевiрки (п.п. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу).

З огляду на це Законом № 408 доповнено п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Кодексу нормою, вiдповiдно до якої питання трансфертного цiноутворення, визначенi ст. 39 Кодексу, не є предметом документальної планової перевiрки.

Таким чином, Кодексом заборонено включати до плану документальної планової перевiрки та перевiряти пiд час її проведення питання визначення цiни у контрольованих операцiях та правильнiсть, повноту нарахування й сплату податку на прибуток пiдприємств та податку на додану вартiсть, пов’язанi iз застосуванням звичайних цiн.

Законом № 72 внесено суттєвi змiни з питань трансфертного цiноутворення, зокрема викладено у новiй редакцiї ст. 39 Кодексу.

В нацiональне законодавство iмплементовано принцип «витягнутої руки», викладений у ч. 1 ст. 9 Модельної конвенцiї ОЕСР та який є основним мiжнародним стандартом для трансфертного цiноутворення (п. 39.1 ст. 39 Кодексу у редакцiї, що дiє з 01.01.2015). Одночасно з Кодексу вилучено п.п. 14.1.2511п. 14.1 ст. 14 Кодексу — визначення поняття «трансфертне цiноутворення».

У новiй редакцiї ст. 39 поняття «звичайна цiна» виключено та змiнено на термiн «умови, що вiдповiдають принципу «витягнутої руки». Платники податкiв, якi здiйснюють контрольованi операцiї, повиннi визначати обсяг оподатковуваного прибутку вiдповiдно до принципу «витягнутої руки» шляхом спiвставлення умов контрольованих операцiй з умовами, що застосовуються мiж непов’язаними особами у зiставних неконтрольованих операцiях.

У зв’язку iз змiнами, внесеними Законом № 72, з 1 сiчня 2015 року питаннями трансфертного цiноутворення є встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки», яке проводиться за методами, визначеними п. 39.3 ст. 39 Кодексу, з метою перевiрки правильностi, повноти нарахування та сплати податку на прибуток пiдприємств та податку на додану вартiсть (п.п. 39.1.4 п. 39.1 ст. 39 Кодексу).

Контроль за дотримання платником податкiв вимог п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу щодо обов’язку подання звiту про контрольованi операцiї, тобто контроль за поданням (несвоєчасним поданням) звiту про контрольованi операцiї або не включенням до поданого звiту окремих контрольованих операцiй, не є питанням встановлення вiдповiдностi умов контрольованої операцiї принципу «витягнутої руки» та повноти нарахування й сплати податкiв пiд час здiйснення контрольованих операцiй.

Таким чином обмеження, встановлене абзацом третiм п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 Кодексу, не застосовується до перевiрки дотримання платником податку вимог п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу щодо обов’язку подання звiту про контрольованi операцiї.

Начальникам головних управлiнь ДФС в областях, м. Києвi та Мiжрегiонального головного управлiння ДФС — Центрального офiсу з обслуговування великих платникiв довести зазначений лист до вiдома платникiв податку i пiдпорядкованих органiв ДФС для використання в роботi.

Голова Р. М. Насiров

Популярные и важные страницы:

rp000101 Сборник "Налог на прибыль" / rp000102 Добірка "Податок на прибуток".

rp000103 Сборник "Декларация по налогу на прибыль" / rp000104 Добірка "Декларація з податку на прибуток".

rp000105 Сборник "Бухгалтерский учет" / rp000106 Добірка "Бухгалтерський облік".

rp000107 Сборник "Финансовая отчетность" / rp000108 Добірка "Фінансова звітність".

rp000109 Сборник "Учетная политика" / rp000110 Добірка "Облікова політика".

rp000111 Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль / rp000112 Питання щo часто ставляться пpо податок на прибуток.

Получайте новости: