БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №3 наказу про облікову політику (мале підприємство)

Реклама

Цей приклад наказу для малого підприємства складено в безкоштовному онлайн-конструкторі облікової політики. Процес розробки саме цього прикладу наказу записано у відео: Як скласти наказ про облікову політику малого підприємства?

Умови цього прикладу (яку діяльність веде підприємство та ін.) дивіться у міні-презентації до відео >>.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Легкі гроші"

НАКАЗ № 1

про облікову політику підприємства

01.01.2021 р

м. Київ

На виконання Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

НАКАЗУЮ:

1. Загальні положення

1.1. При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності застосовувати національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України.

2. Запаси

2.1. Застосовувати при вибутті запасів метод середньозваженої собівартості для оцінки їх вибуття.

Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів проводити на дату операції.

2.2. Вести облік транспортно-заготівельних витрат на окремому субрахунку зі списанням при вибутті запасів із застосуванням середнього відсотка.

2.3. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.

3. Необоротні активи

3.1. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації, строк корисного використання та ліквідаційну вартість, установлені і затверджені наказом по підприємству.

3.2. Застосовувати для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів такий метод амортизації: в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.

Для інших необоротних матеріальних активів застосовувати прямолінійний метод амортизації.

3.3. Застосовувати прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

3.4. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включати матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання (експлуатації) понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) вартістю не більше 20000,00 гривень.

3.5. Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу.

При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів одразу включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках.

3.6. Первісне визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу проводиться на дату, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови, наведені в пункті 1 р. II ПСБО 27.

3.7. За наявності ознак, за яких об'єкт основних засобів може бути віднесеним і до операційної нерухомості, і до інвестиційної нерухомості, підприємство використовує натуральний критерій. Якщо більша частина (понад 50%) площі використовується як інвестиційна нерухомість, то такий об'єкт основних засобів обліковується як інвестиційна нерухомість. Якщо результат розрахунку становить менше або дорівнює 50%, такий об'єкт основних засобів обліковуємо як операційну нерухомість.

4. Резерви і забезпечення

4.1. Підприємство нараховує резерв сумнівних боргів.

4.2. Стосовно забезпечень різних видів приняти наступні рішення.

Величина резерву сумнівних боргів визначається із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості (прямий метод).

Підприємство створює забезпечення на оплату відпусток працівникам підприємства.

Підприємство створює забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань. Забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань створюється у розмірі 2 % доходу від реалізації продукції.

Підприємство не створює забезпечення на реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності.

Підприємство не створює забезпечення на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів.

Підприємство не створює забезпечення на передбачену законодавством рекультивацію (відновлення) порушених земель.

5. Доходи і витрати

5.1. Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться шляхом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

5.2. Підприємство використовує тільки рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

5.3. Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом визнається методом співвідношення обсягу завершеної частини робіт і їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі.

5.4. Стосовно переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу прийняти наступні рішення.

Вважати всі загальновиробничі витрати постійними.

Загальновиробничі витрати розподіляють з використанням такої бази розподілу: прямі матеріальні витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції.

5.5. Стосовно переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) прийняти наступні рішення.

Затвердити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) згідно з додатком №1 до цього наказу.

6. Інші положення

6.1. Встановити такі кількісні критерії суттєвості інформації:

• для інформації про господарські операції та події, пов'язані із змінами у складі (рухом) активів, зобов'язань, власного капіталу — у розмірі до 3% вартості всіх активів, усіх зобов'язань і власного капіталу відповідно;
• для окремих видів доходів і витрат — 2% чистого прибутку (збитку) підприємства;
• для визначення подібності активів — 5 % справедливої вартості об'єктів обміну;
• для статей Балансу — 5 % суми підсумку Балансу;
• для статей Звіту про фінансові результати — 5 % суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

6.2. Стосовно підходів до класифікації пов'язаних сторін прийняти наступні рішення.

Затвердити перелік пов'язаних осіб підприємства згідно з додатком №2 до цього наказу.

Оцінка активів або зобов'язань в операціях пов'язаних сторін здійснюється методом порівнюваної неконтрольованої ціни.

6.3. Стосовно періодичності та об'єктів проведення інвентаризації прийняти наступні рішення.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити щорічно інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до діючого Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого Міністерством фінансів України.

6.4. Підприємство подає пакет звітності, передбачений Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність".

6.5. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємства не складають окремий баланс.

6.6. Курсові різниці на дату здійснення господарської операції визначають у межах здійсненої операції.

6.7. Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

6.8. Включати до складу витрат у день настання події:

• суми ПДВ, не підтверджені зареєстрованими постачальниками податковими накладними, після спливу 1095 днів з дати складання податкової накладної;

• компенсуючі податкові зобов'язання з ПДВ за товарами / послугами, первісно придбаними для оподатковуваних операцій, при подальшому використанні в негосподарській/пільговій діяльності.

 

Директор ___________________________ І. П. Багатогрошовченко

 

Головний бухгалтер ___________________________ О. Г. Хитрук

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh058904 Фінансова звітність підприємства / buh058903 Финансовая отчетность

buh058902 Бухгалтерський облік / buh058901 Бухгалтерский учет

buh058914 Облікова політика / buh058913 Учетная политика

buh058906 Баланс підприємства (Форма №1) / buh058905 Баланс предприятия (Форма №1)

buh058914 Звіт про фінансові результати / buh058913 Отчет о финансовых результатах

buh058916 Звіт про рух грошових коштів / buh058915 Отчет о движении денежных средств

buh058918 Звіт про власний капітал / buh058917 Отчет о собственном капитале

buh058920 Фінансовий звіт малого підприємства / buh058919 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh058922 Примітки до фінансової звітності/ buh058921 Примечания к финансовой отчетности

buh058906 Бухгалтерські проводки / buh058905 Бухгалтерские проводки

buh058916 Наказ про облікову політику / buh058915 Приказ об учетной политике

buh058920 План рахунків бухгалтерського обліку / buh058919 План счетов бухгалтерского учета

buh058902 Облік основних засобів / buh058901 Учет основных средств

buh058924 Посадова інструкція бухгалтера / buh058923 Должностная инструкция бухгалтера

buh058962 Календар бухгалтера / buh058961 Календарь бухгалтера