БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №2 наказу про облікову політику

Реклама

Цей приклад наказу для мікро-підприємства складено в безкоштовному онлайн-конструкторі облікової політики. Як працює цей онлайн-конструктор, з розглядом кожного пункту наказу прооблікову політику, дивіться у відео: Як скласти наказ про облікову політику?

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прибуткові справи"

НАКАЗ № 2

про облікову політику підприємства

01.01.2020 р

м. Київ

На виконання Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку

НАКАЗУЮ:

1. Загальні положення

1.1. При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності застосовувати національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України.

2. Запаси

2.1. Застосовувати при вибутті запасів метод середньозваженої собівартості для оцінки їх вибуття.

Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів проводити на дату операції.

2.2. Вести облік транспортно-заготівельних витрат на окремому субрахунку зі списанням при вибутті запасів із застосуванням середнього відсотка.

2.3. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.

3. Необоротні активи

3.1. Застосовувати прямолінійний метод амортизації основних засобів із передбачених пунктом 26 ПСБО 7, а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первісною вартістю.

3.2. Застосовувати для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів такий метод амортизації: у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, та решта 50% вартості у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

Для інших необоротних матеріальних активів застосовувати прямолінійний метод амортизації.

3.3. Застосовувати прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

3.4. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включати матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання (експлуатації) понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) вартістю не більше 20000,00 гривень.

3.5. Підприємство обліковує необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості.

3.6. Первісне визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу проводиться на дату, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови, наведені в пункті 1 р. II ПСБО 27.

4. Резерви і забезпечення

4.1. Підприємство не нараховує резерв сумнівних боргів.

4.2. Стосовно забезпечень різних видів приняти наступні рішення.

Підприємство не створює забезпечення на оплату відпусток працівникам підприємства.

Підприємство не створює забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань.

Підприємство не створює забезпечення на реструктуризацію, виконання зобов’язань при припиненні діяльності.

Підприємство не створює забезпечення на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів.

Підприємство не створює забезпечення на передбачену законодавством рекультивацію (відновлення) порушених земель.

5. Доходи і витрати

5.1. Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться шляхом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

5.2. Підприємство використовує тільки рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

5.3. Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом визнається методом співвідношення обсягу завершеної частини робіт і їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі.

6. Інші положення

6.1. Встановити такі кількісні критерії суттєвості інформації:

• для інформації про господарські операції та події, пов'язані із змінами у складі (рухом) активів, зобов'язань, власного капіталу — у розмірі до 3% вартості всіх активів, усіх зобов'язань і власного капіталу відповідно;
• для окремих видів доходів і витрат — 2% чистого прибутку (збитку) підприємства;
• для визначення подібності активів — 5 % справедливої вартості об'єктів обміну;
• для статей Балансу — 5 % суми підсумку Балансу;
• для статей Звіту про фінансові результати — 5 % суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

6.2. Стосовно підходів до класифікації пов'язаних сторін прийняти наступні рішення.

Затвердити перелік пов'язаних осіб підприємства згідно з додатком №1 до цього наказу.

Оцінка активів або зобов'язань в операціях пов'язаних сторін здійснюється методом порівнюваної неконтрольованої ціни.

6.3. Стосовно періодичності та об'єктів проведення інвентаризації прийняти наступні рішення.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити щорічно інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до діючого Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого Міністерством фінансів України.

6.4. Підприємство подає пакет звітності, передбачений Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність".

6.5. Включати до складу витрат у день настання події:

• суми ПДВ, не підтверджені зареєстрованими постачальниками податковими накладними, після спливу 1095 днів з дати складання податкової накладної;

• компенсуючі податкові зобов'язання з ПДВ за товарами / послугами, первісно придбаними для оподатковуваних операцій, при подальшому використанні в негосподарській/пільговій діяльності.

 

Директор ___________________________ В. В. Міліонерченко

 

Головний бухгалтер ___________________________ М. А. Обліковченко

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh056704 Фінансова звітність підприємства / buh056703 Финансовая отчетность

buh056702 Бухгалтерський облік / buh056701 Бухгалтерский учет

buh056714 Облікова політика / buh056713 Учетная политика

buh056706 Баланс підприємства (Форма №1) / buh056705 Баланс предприятия (Форма №1)

buh056714 Звіт про фінансові результати / buh056713 Отчет о финансовых результатах

buh056716 Звіт про рух грошових коштів / buh056715 Отчет о движении денежных средств

buh056718 Звіт про власний капітал / buh056717 Отчет о собственном капитале

buh056720 Фінансовий звіт малого підприємства / buh056719 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh056722 Примітки до фінансової звітності/ buh056721 Примечания к финансовой отчетности

buh056706 Бухгалтерські проводки / buh056705 Бухгалтерские проводки

buh056716 Наказ про облікову політику / buh056715 Приказ об учетной политике

buh056720 План рахунків бухгалтерського обліку / buh056719 План счетов бухгалтерского учета

buh056702 Облік основних засобів / buh056701 Учет основных средств

buh056724 Посадова інструкція бухгалтера / buh056723 Должностная инструкция бухгалтера

buh056762 Календар бухгалтера / buh056761 Календарь бухгалтера