БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку запасів

Реклама

Тема: buh020872 Бухгалтерська довідка / buh020871 Бухгалтерская справка

Таблиця 04. Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку запасів

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

01

Визначення первісної вартості запасів, придбаних за плату

п. 9 ПСБО 9

01

Порядок розподілу сум транспортно-заготівельних витрат у ситуації, коли їх ураховують на окремому субрахунку

п. 9 ПСБО 9

02

Розрахунок суми вибулих запасів при використанні методів середньозваженої собівартості, нормативних витрат, ціни продажу

п. п. 16, 18, 19, 21, 22 ПСБО 9

03

Визначення чистої вартості реалізації запасів, якщо облік ведуть виходячи з цієї вартості

п. 24 – 28 ПСБО 9

04

Вартість товарно-матеріальних активів, які отримані при ліквідації об'єкта основних засобів [дивіться додатково Проводки: учет ликвидации обїекта основных средств при разборке силами подрядчика с продажей материалов, полученных при разборке]

п. 44 Методрекомендацій № 561, п. 2.12 Методрекомендацій № 2

05

Розрахунок торгової націнки на товари, що надійшли та вибули (при їх обліку за методом ціни продажу)

п. 22 ПБО 9

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh020803 Финансовая отчетность / buh020804 Фінансова звітність підприємства

buh020803 Бухгалтерский учет / buh020804 Бухгалтерський облік

buh020813 Учетная политика / buh020814 Облікова політика

buh020805 Баланс предприятия (Форма №1) / buh020806 Баланс підприємства (Форма №1)

buh020813 Отчет о финансовых результатах / buh020814 Звіт про фінансові результати

buh020815 Отчет о движении денежных средств / buh020816 Звіт про рух грошових кошті

buh020817 Отчет о собственном капитале / buh020818 Звіт про власний капітал

buh020819 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh020820 Фінансовий звіт малого підприємства

buh020821 Примечания к финансовой отчетности / buh020822 Примітки до фінансової звітності

buh020807 Годовой отчет / buh020808 Річний звіт

buh020809 Квартальный отчет / buh020810 Квартальний звіт

buh020805 Бухгалтерские проводки / buh020806 Бухгалтерські проводки

buh020815 Приказ об учетной политике / buh020816 Наказ про облікову політику

buh020811 Электронная отчетность / buh020812 Електронна звітність

buh020819 План счетов бухгалтерского учета / buh020820 План рахунків бухгалтерського обліку

buh020801 Учет основных средств / buh020802 Облік основних засобів

buh020823 Должностная инструкция бухгалтера / buh020824 Посадова інструкція бухгалтера

buh020861 Календарь бухгалтера / buh020862 Календар бухгалтера.