БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розділ 4. Позабалансовий облік запасів

Реклама

[Наказ Міністерства фінансів №2 від 10 січня 2007 року Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів]

Завантажте: Довідник "Бухгалтерські проводки"

N з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

34

Отримано від замовника давальницьку сировину на переробку

На позабалансовому рахунку 022 "Матеріали, прийняті для переробки" здійснюється запис про надходження давальницької сировини

35

Списано вартість переробленої давальницької сировини

На позабалансовому рахунку 022 "Матеріали, прийняті для переробки" здійснюється запис про вибуття давальницької сировини

36

Прийнято запаси на відповідальне зберігання

На позабалансовому рахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні" здійснюється запис про надходження запасів на відповідальне зберігання

37

Списано вартість запасів після їх повернення власнику

На позабалансовому рахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні" здійснюється запис про вибуття запасів, повернених власнику

38

Отримано товари за договорами комісії (консигнації), поруки та іншими подібними за змістом цивільно-правовими договорами

На позабалансовому рахунку 024 "Товари, прийняті на комісію" здійснюється запис про надходження товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки та інших подібних за змістом цивільно-правових договорів

39

Списано вартість товарів після виконання умов договорів комісії (консигнації), поруки та інших подібних за змістом цивільно-правових договорів

На позабалансовому рахунку 024 "Товари, прийняті на комісію" здійснюється запис про вибуття товарів після виконання умов договорів комісії (консигнації), поруки та інших подібних за змістом цивільно-правових договорів

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpmf0002d3403 Финансовая отчетность / rpmf0002d3404 Фінансова звітність підприємства

rpmf0002d3403 Бухгалтерский учет / rpmf0002d3404 Бухгалтерський облік

rpmf0002d3413 Учетная политика / rpmf0002d3414 Облікова політика

rpmf0002d3405 Баланс предприятия (Форма №1) / rpmf0002d3406 Баланс підприємства (Форма №1)

rpmf0002d3413 Отчет о финансовых результатах / rpmf0002d3414 Звіт про фінансові результати

rpmf0002d3415 Отчет о движении денежных средств / rpmf0002d3416 Звіт про рух грошових коштів

rpmf0002d3417 Отчет о собственном капитале / rpmf0002d3418 Звіт про власний капітал

rpmf0002d3419 Отчет субъекта малого предпринимательства / rpmf0002d3420 Фінансовий звіт малого підприємства

rpmf0002d3421 Примечания к финансовой отчетности / rpmf0002d3422 Примітки до фінансової звітності

rpmf0002d3405 Бухгалтерские проводки / rpmf0002d3406 Бухгалтерскі проводки

rpmf0002d3415 Приказ об учетной политике / rpmf0002d3416 Наказ про облікову політику

rpmf0002d3419 План счетов бухгалтерского учета / rpmf0002d3420 План рахунків бухгалтерського обліку

rpmf0002d3401 Учет основных средств / rpmf0002d3402 Облік основних засобів

rpmf0002d3465 Облік товарів / rpmf0002d3466 Учет товаров

rpmf0002d3467 Облік реалізації товарів / rpmf0002d3468 Учет продажи товаров