БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розділ 3. Облік вибуття запасів

Реклама

[Наказ Міністерства фінансів №2 від 10 січня 2007 року Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів]

Завантажте: Довідник "Бухгалтерські проводки"

N з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

19

Реалізовано (продано) запаси:
- списано собівартість реалізованих запасів

901 "Собівартість реалізованої готової продукції",
902 "Собівартість реалізованих товарів",
943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва",
28 "Товари"

- отримано дохід від реалізації запасів

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",
37 "Розрахунки з різними дебіторами"

701 "Дохід від реалізації готової продукції",
02 "Дохід від реалізації товарів",
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

- нарахована сума податкового зобов'язання з ПДВ за операцією

701 "Дохід від реалізації готової продукції",
702 "Дохід від реалізації товарів",
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками" (за умови відстрочки платежу),
643 "Податкові зобов'язання" (за умови попередньої оплати)

20

Списано суму торгової націнки, що припадає на реалізовані товари або способом сторно

285 "Торгова націнка",
282 "Товари в торгівлі"

282 "Товари в торгівлі",
285 "Торгова націнка"

21

Витрачено запаси у виробництво для підприємств, що не використовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами"

23 "Виробництво"

20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
21 "Поточні біологічні активи",
25 "Напівфабрикати"

підприємств, що використовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами"

80 "Матеріальні витрати"

20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
21 "Поточні біологічні активи",
25 "Напівфабрикати"

22

Витрачено запаси для виправлення виробничого браку

24 "Брак у виробництві"

20 "Виробничі запаси",
25 "Напівфабрикати"

23

Списано собівартість остаточного браку

24 "Брак у виробництві"

23 "Виробництво"

24

Витрачено запаси (крім підприємств, що використовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами") для:

- загальновиробничих потреб підприємства
- загальногосподарських потреб підприємства
- забезпечення збуту продукції
- виконання досліджень та розробок

91 "Загальновиробничі витрати",
92 "Адміністративні витрати",
93 "Витрати на збут",
941 "Витрати на дослідження і розробки"

20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

- утримання об'єктів житлово-комунального господарства і об'єктів соціально-культурного призначення

949 "Інші витрати операційної діяльності"

25

Витрачено запаси для використання в процесі капітального будівництва або поліпшення, модернізації, модифікації основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

26

Відпущено зі складу запаси у переробку стороннім організаціям

206 "Матеріали, передані в переробку"

201 "Сировина й матеріали"

27

Витрачено запаси для підготовки та освоєння нових видів продукції, технологій, виробництв та агрегатів (пускові витрати)

39 "Витрати майбутніх періодів"

20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
25 "Напівфабрикати"

28

Виявлено нестачі та втрати від псування запасів в результаті інвентаризації

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва",
28 "Товари"

Одночасно зарахована на позабалансовий рахунок балансова вартість списаних сум нестачі та втрат від псування запасів до прийняття рішення про конкретних винуватців

На позабалансовому рахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" здійснюється запис про збільшення сум невідшкодованих нестач і втрат від псування запасів

29

Визнано дохід в сумі, що належить до відшкодування винними особами нестач та втрат від псування запасів

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

нарахована сума податків та платежів за операцією

716 "Відшкодування раніше списаних активів"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

Одночасно списані з позабалансового рахунку суми нестач та втрат від псування запасів, що належать до відшкодування винуватцями

На позабалансовому рахунку 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей" здійснюється запис про зменшення сум невідшкодованих нестач і втрат від псування

30

Передано запаси як внесок до статутного капіталу іншого підприємства:

- собівартість фінансової інвестиції, що вказана у статутних документах

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

- списано собівартість переданих запасів

943 "Собівартість реалізованих виробничих запаси"

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва",
28 "Товари"

- визнано дохід від реалізації переданих запасів

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

701 "Дохід від реалізації готової продукції",
702 "Дохід від реалізації товарів",
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

- нарахована сума податкового зобов'язання ПДВ за операцією

701 "Дохід від реалізації готової продукції",
702 "Дохід від реалізації товарів",
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

- проведено закриття рахунків

68 "Розрахунки за іншими операціями"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

31

Безоплатно передані запаси

949 "Інші витрати операційної діяльності"

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
28 "Товари"

нарахована сума податкового зобов'язання ПДВ за операцією

949 "Інші витрати операційної діяльності"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

32

Списано за розрахунком розподілену величину транспортно-заготівельних витрат (у разі їх узагальнення на окремому субрахунку обліку запасів)

15 "Капітальні інвестиції",
23 "Виробництво",
24 "Брак у виробництві",
90 "Собівартість реалізації",
91 "Загальновиробничі витрати",
92 "Адміністративні витрати",
93 "Витрати на збут",
94 "Інші витрати операційної діяльності"

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
28 "Товари"

33

Списано втрати запасів, понесені внаслідок надзвичайних подій

99 "Надзвичайні витрати"

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва",
28 "Товари"

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpmf0002d1103 Финансовая отчетность / rpmf0002d1104 Фінансова звітність підприємства

rpmf0002d1103 Бухгалтерский учет / rpmf0002d1104 Бухгалтерський облік

rpmf0002d1113 Учетная политика / rpmf0002d1114 Облікова політика

rpmf0002d1105 Баланс предприятия (Форма №1) / rpmf0002d1106 Баланс підприємства (Форма №1)

rpmf0002d1113 Отчет о финансовых результатах / rpmf0002d1114 Звіт про фінансові результати

rpmf0002d1115 Отчет о движении денежных средств / rpmf0002d1116 Звіт про рух грошових кошті

rpmf0002d1117 Отчет о собственном капитале / rpmf0002d1118 Звіт про власний капітал

rpmf0002d1119 Отчет субъекта малого предпринимательства / rpmf0002d1120 Фінансовий звіт малого підприємства

rpmf0002d1121 Примечания к финансовой отчетности / rpmf0002d1122 Примітки до фінансової звітності

rpmf0002d1107 Годовой отчет / rpmf0002d1108 Річний звіт

rpmf0002d1109 Квартальный отчет / rpmf0002d1110 Квартальний звіт

rpmf0002d1105 Бухгалтерские проводки / rpmf0002d1106 Бухгалтерскі проводки

rpmf0002d1115 Приказ об учетной политике / rpmf0002d1116 Наказ про облікову політику

rpmf0002d1111 Электронная отчетность / rpmf0002d1112 Електронна звітність

rpmf0002d1119 План счетов бухгалтерского учета / rpmf0002d1120 План рахунків бухгалтерського обліку

rpmf0002d1101 Учет основных средств / rpmf0002d1102 Облік основних засобів