БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розділ 2. Переоцінка запасів

Реклама

[Наказ Міністерства фінансів №2 від 10 січня 2007 року Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів]

Завантажте: Довідник "Бухгалтерські проводки"

N з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

17

Списано суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації

946 "Втрати від знецінення запаси"

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва",
28 "Товари"

18

Відновлено раніше списану величину вартості запасів внаслідок зростання їх чистої вартості реалізації

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва",
28 "Товари"

71 "Інший операційний дохід

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpmf0002d3203 Финансовая отчетность / rpmf0002d3204 Фінансова звітність підприємства

rpmf0002d3203 Бухгалтерский учет / rpmf0002d3204 Бухгалтерський облік

rpmf0002d3213 Учетная политика / rpmf0002d3214 Облікова політика

rpmf0002d3205 Баланс предприятия (Форма №1) / rpmf0002d3206 Баланс підприємства (Форма №1)

rpmf0002d3213 Отчет о финансовых результатах / rpmf0002d3214 Звіт про фінансові результати

rpmf0002d3215 Отчет о движении денежных средств / rpmf0002d3216 Звіт про рух грошових коштів

rpmf0002d3217 Отчет о собственном капитале / rpmf0002d3218 Звіт про власний капітал

rpmf0002d3219 Отчет субъекта малого предпринимательства / rpmf0002d3220 Фінансовий звіт малого підприємства

rpmf0002d3221 Примечания к финансовой отчетности / rpmf0002d3222 Примітки до фінансової звітності

rpmf0002d3205 Бухгалтерские проводки / rpmf0002d3206 Бухгалтерскі проводки

rpmf0002d3215 Приказ об учетной политике / rpmf0002d3216 Наказ про облікову політику

rpmf0002d3219 План счетов бухгалтерского учета / rpmf0002d3220 План рахунків бухгалтерського обліку

rpmf0002d3201 Учет основных средств / rpmf0002d3202 Облік основних засобів

rpmf0002d3265 Облік товарів / rpmf0002d3266 Учет товаров

rpmf0002d3267 Облік реалізації товарів / rpmf0002d3268 Учет продажи товаров