БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розділ 2. Переоцінка запасів

Реклама

[Наказ Міністерства фінансів №2 від 10 січня 2007 року Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів]

Завантажте: Довідник "Бухгалтерські проводки"

N з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

17

Списано суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації

946 "Втрати від знецінення запаси"

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва",
28 "Товари"

18

Відновлено раніше списану величину вартості запасів внаслідок зростання їх чистої вартості реалізації

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва",
28 "Товари"

71 "Інший операційний дохід

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpmf0002d1103 Финансовая отчетность / rpmf0002d1104 Фінансова звітність підприємства

rpmf0002d1103 Бухгалтерский учет / rpmf0002d1104 Бухгалтерський облік

rpmf0002d1113 Учетная политика / rpmf0002d1114 Облікова політика

rpmf0002d1105 Баланс предприятия (Форма №1) / rpmf0002d1106 Баланс підприємства (Форма №1)

rpmf0002d1113 Отчет о финансовых результатах / rpmf0002d1114 Звіт про фінансові результати

rpmf0002d1115 Отчет о движении денежных средств / rpmf0002d1116 Звіт про рух грошових кошті

rpmf0002d1117 Отчет о собственном капитале / rpmf0002d1118 Звіт про власний капітал

rpmf0002d1119 Отчет субъекта малого предпринимательства / rpmf0002d1120 Фінансовий звіт малого підприємства

rpmf0002d1121 Примечания к финансовой отчетности / rpmf0002d1122 Примітки до фінансової звітності

rpmf0002d1107 Годовой отчет / rpmf0002d1108 Річний звіт

rpmf0002d1109 Квартальный отчет / rpmf0002d1110 Квартальний звіт

rpmf0002d1105 Бухгалтерские проводки / rpmf0002d1106 Бухгалтерскі проводки

rpmf0002d1115 Приказ об учетной политике / rpmf0002d1116 Наказ про облікову політику

rpmf0002d1111 Электронная отчетность / rpmf0002d1112 Електронна звітність

rpmf0002d1119 План счетов бухгалтерского учета / rpmf0002d1120 План рахунків бухгалтерського обліку

rpmf0002d1101 Учет основных средств / rpmf0002d1102 Облік основних засобів