БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Хто складає фінансову звітність відповідно до МСФЗ?

Реклама

Згідно ч. 2 ст. 121 Закону про бухоблік та п. 2 Порядку №419 подання фінансової звітності, складати фінансову звітність відповідно до МСФЗ зобов'язані:

01) підприємства, які становлять суспільний інтерес, тобто:

01.1) емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;

01.2) банки;

01.3) страховики;

01.4) недержавні пенсійні фонди, крім тих, які належать до малих підприємств або мікропідприємств;

01.5) інші фінансові установи, крім тих, які належать до малих підприємств або мікропідприємств;

01.6) великі підприємства;

02) публічні акціонерні товариства;

03) підприємства, що провадять діяльність у видобувних галузях [суб'єкти господарювання, які здійснюють види діяльності, зазначені в розділах 05 — 08 секції В «Добувна промисловість і розроблення кар'єрів» КВЕД-2010; стосовно цього був лист Мінфіну і Держстату № 35230-06-5/6959, № 04.3-07/22-18 від 14.03.2018];

04) підприємства, що здійснюють господарську діяльність за такими видами:

04.1) надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД-2010);

04.2) недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД-2010);

04.3) допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД-2010), крім допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД-2010).


Всі інші підприємства, що не не перелічені вище, мають право самостійно прийняти рішення стосовно застосування МСФЗ для складання фінансової звітності.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh054004 Фінансова звітність підприємства / buh054003 Финансовая отчетность

buh054002 Бухгалтерський облік / buh054001 Бухгалтерский учет

buh054014 Облікова політика / buh054013 Учетная политика

buh054006 Баланс підприємства (Форма №1) / buh054005 Баланс предприятия (Форма №1)

buh054014 Звіт про фінансові результати / buh054013 Отчет о финансовых результатах

buh054016 Звіт про рух грошових коштів / buh054015 Отчет о движении денежных средств

buh054018 Звіт про власний капітал / buh054017 Отчет о собственном капитале

buh054020 Фінансовий звіт малого підприємства / buh054019 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh054022 Примітки до фінансової звітності/ buh054021 Примечания к финансовой отчетности

buh054006 Бухгалтерські проводки / buh054005 Бухгалтерские проводки

buh054016 Наказ про облікову політику / buh054015 Приказ об учетной политике

buh054020 План рахунків бухгалтерського обліку / buh054019 План счетов бухгалтерского учета

buh054002 Облік основних засобів / buh054001 Учет основных средств

buh054024 Посадова інструкція бухгалтера / buh054023 Должностная инструкция бухгалтера

buh054062 Календар бухгалтера / buh054061 Календарь бухгалтера