БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Як виділяти сегменти

Реклама

Як виділяти сегменти

Підприємство має самостійно формувати сегменти на підставі своєї організаційної структури (п. 5 П(С)БО 29).

П(С)БО 29 називає два види сегментів:

1. Географічний сегмент включає окрему частину діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших:

01) економічними та політичними умовами регіону (під «регіоном» маємо на увазі географічний регіон);

02) взаємозв'язком між діяльністю в різних регіонах;

03) територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг);

04) характерними для регіону ризиками діяльності;

05) правилами валютного контролю й валютними ризиками в таких регіонах.


Залежно від сутності ризиків та організаційної структури підприємства, географічні сегменти поділяються на (п. 7 П(С)БО 29):

01) географічний виробничий сегмент (виділяють за місцем розташування виробництва продукції (робіт, послуг));

02) географічний збутовий сегмент (за місцем розташування основних ринків збуту та покупців продукції (товарів, робіт, послуг)).

Основою для виділення географічного сегмента може бути діяльність, яка ведеться в окремій області (областях) України, в окремій зарубіжній країні, у кількох зарубіжних країнах, у сталих регіональних угрупованнях країн. Підприємство самостійно визначає ступінь деталізації географічних регіонів, керуючись необхідністю розкриття суттєвої інформації.

2. Господарський сегмент включає окрему частину діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших:

01) видом продукції (товарів, робіт, послуг);

02) способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг);

03) характером виробничого процесу;

04) характерними для цієї діяльності ризиками;

04) категорією покупців.

Сегментом можна визнати окрему частину діяльності підприємства, лише якщо вона відповідає більшості з критеріїв визначення господарського й географічного сегментів.

Сегмент можуть визначати й за критерієм дотримання єдиного технологічного процесу, який може здійснюватися в декількох географічних регіонах, що обумовлено стадіями виробництва продукції, політикою післяпродажного обслуговування, умовами доставки товарів тощо. При визначенні сегментів ураховують ризики, які обумовлені особливостями ринку збуту продукції (товарів, робіт, послуг) у даному регіоні, валютні ризики, котрі виникають під час провадження діяльності у двох або більше країнах тощо.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh023603 Финансовая отчетность / buh023604 Фінансова звітність підприємства

buh023603 Бухгалтерский учет / buh023604 Бухгалтерський облік

buh023613 Учетная политика / buh023614 Облікова політика

buh023605 Баланс предприятия (Форма №1) / buh023606 Баланс підприємства (Форма №1)

buh023613 Отчет о финансовых результатах / buh023614 Звіт про фінансові результати

buh023615 Отчет о движении денежных средств / buh023616 Звіт про рух грошових коштів

buh023617 Отчет о собственном капитале / buh023618 Звіт про власний капітал

buh023619 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh023620 Фінансовий звіт малого підприємства

buh023621 Примечания к финансовой отчетности / buh023622 Примітки до фінансової звітності

buh023605 Бухгалтерские проводки / buh023606 Бухгалтерські проводки

buh023615 Приказ об учетной политике / buh023616 Наказ про облікову політику

buh023619 План счетов бухгалтерского учета / buh023620 План рахунків бухгалтерського обліку

buh023601 Учет основных средств / buh023602 Облік основних засобів

buh023623 Должностная инструкция бухгалтера / buh023624 Посадова інструкція бухгалтера

buh023661 Календарь бухгалтера / buh023662 Календар бухгалтера.