БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №2 бухгалтерської довідки

Реклама

Тема: buh021672 Бухгалтерська довідка / buh021671 Бухгалтерская справка, buh021673 Виправлення помилок в обліку / buh021674 Исправление ошибок в учете.

Приклад 2.

У березні 2021 року виявлено, що у вересні 2020 року вартість сертифікату відповідності, виданого органами Держстандарту терміном на 5 років, у сумі 30000 грн. списана на витрати в тому ж місяці, а не оприбуткована як нематеріальний актив з поступовим нарахуванням амортизації. Підприємство проаналізувало помилку, прийняло рішення про її виправлення: нарахувати амортизацію із застосуванням прямолінійного методу. Підприємство є платником податку на прибуток. Умовно приймемо, що до виправлення помилки прибуток обліковий (бухгалтерський) і прибуток поточний (податковий) у 2021 році рівні.

ТОВ "Мрії працівників"

БУХГАЛТЕРСЬКА Д0ВІДКА

до Журналу 7 за лютий 2021 р.

м. Одеса

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Прийнято до обліку нематеріальний актив (сертифікат)

127

441

30000 грн.

2

Нараховано знос за 2020 рік (500 грн. * 3 місяці)

441

133

1500 грн.

Сума щомісячної амортизації дорівнює 500 грн. (30000 грн. / 60 міс.)

3

Нараховано відстрочені податкові зобов'язання з податку на прибуток [прімітка: читайте додатково Облік податку на прибуток / Учет налога на прибыль]

441

54

5130 грн.

Після виявлення в обліку тимчасової різниці в сумі 28500 грн. (30000 - 1500) обліковий прибуток виявиться вищим поточного прибутку. Отже, виникає відстрочений податок у вигляді зобов'язання (рахунок 54) на суму 5130 грн. (28500 * 18%)

Виконавець - бухгалтер

_______________ Обліковченко О. М.

(підпис)

Головний бухгалтер

_______________ Головбухова Т. К.

(підпис)

«25» березня 2021 р.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh021603 Финансовая отчетность / buh021604 Фінансова звітність підприємства

buh021603 Бухгалтерский учет / buh021604 Бухгалтерський облік

buh021613 Учетная политика / buh021614 Облікова політика

buh021605 Баланс предприятия (Форма №1) / buh021606 Баланс підприємства (Форма №1)

buh021613 Отчет о финансовых результатах / buh021614 Звіт про фінансові результати

buh021615 Отчет о движении денежных средств / buh021616 Звіт про рух грошових коштів

buh021617 Отчет о собственном капитале / buh021618 Звіт про власний капітал

buh021619 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh021620 Фінансовий звіт малого підприємства

buh021621 Примечания к финансовой отчетности / buh021622 Примітки до фінансової звітності

buh021605 Бухгалтерские проводки / buh021606 Бухгалтерські проводки

buh021615 Приказ об учетной политике / buh021616 Наказ про облікову політику

buh021619 План счетов бухгалтерского учета / buh021620 План рахунків бухгалтерського обліку

buh021601 Учет основных средств / buh021602 Облік основних засобів

buh021623 Должностная инструкция бухгалтера / buh021624 Посадова інструкція бухгалтера

buh021661 Календарь бухгалтера / buh021662 Календар бухгалтера.