БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі підприємства - Приклад №1

Реклама

Тема: Ліміт каси (Лимит кассы), Розрахунок ліміту каси.

Додаток 1
до наказу №18 від 12.06.2018


Порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі підприємства

1. Ліміт каси ТОВ «Ліміт» встановлюється на підставі розрахунку середньоденної видачі готівки з каси за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти.

2. В розрахунку ліміту не враховуються виплати, пов'язані з оплатою праці та дивіденди. До виплат, пов'язаних з оплатою праці згідно з пп. 1 п. З Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 належать виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також інші виплати, що не належать до цього фонду згідно з розділом 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004. № 5.

3. Розрахунок ліміту здійснюється шляхом ділення сум видачі готівки з каси за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти на кількість робочих днів в цьому періоді. Отриманий показник підлягає округленню у меншу сторону до цілої одиниці (гривні).

Директор _________________ Міліардерченко О. Б.


Головний бухгалтер ___________________ Головбухова Н. М.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh009703 Финансовая отчетность / buh009704 Фінансова звітність підприємства

buh009703 Бухгалтерский учет / buh009704 Бухгалтерський облік

buh009713 Учетная политика / buh009714 Облікова політика

buh009705 Баланс предприятия (Форма №1) / buh009706 Баланс підприємства (Форма №1)

buh009713 Отчет о финансовых результатах / buh009714 Звіт про фінансові результати

buh009715 Отчет о движении денежных средств / buh009716 Звіт про рух грошових коштів

buh009717 Отчет о собственном капитале / buh009718 Звіт про власний капітал

buh009719 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh009720 Фінансовий звіт малого підприємства

buh009721 Примечания к финансовой отчетности / buh009722 Примітки до фінансової звітності

buh009705 Бухгалтерские проводки / buh009706 Бухгалтерські проводки

buh009715 Приказ об учетной политике / buh009716 Наказ про облікову політику

buh009719 План счетов бухгалтерского учета / buh009720 План рахунків бухгалтерського обліку

buh009701 Учет основных средств / buh009702 Облік основних засобів

buh009723 Должностная инструкция бухгалтера / buh009724 Посадова інструкція бухгалтера

buh009761 Календарь бухгалтера / buh009762 Календар бухгалтера.