Найчастіші питання / відповіді...
 

Про першу інвентаризацію резерву відпусток, якщо раніше резерв відпусток не створювався на  підприємстві

Тема: Резерв відпусток (Резерв отпусков), Інвентаризація резерву відпусток (Инвентаризация резерва отпусков).

Згідно п. 4 ПСБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» помилки, допущені при складанні фінансових звітів у попередніх роках, виправляються шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) [детальніше це розглянуто у темі Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та звітності / Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности].

Згідно п. 4.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88, помилки в облікових регістрах за минулий звітний період поточного року виправляються способом сторно. Внесенням цих даних до облікового регістру в місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку. Довідка про виправлення помилок має містити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущено помилку. Вона підписується працівником, який склав довідку, а після її перевірки — головним бухгалтером.

Підприємство, не створюючи резерву відпусток у попередні роки, не збільшувало витрати, а тому отримувало більший прибуток.

Маємо два принципи, які не зовсім між собою узгоджуються:

01) Економічна суть формування резерву відпусток полягає в тому, щоб рівномірно розподілити витрати на їх оплату протягом року між звітними періодами для рівномірного формування собівартості товарів (робіт, послуг) та витрат. Суми створених забезпечень визнаються витратами (згідно п. 13 ПСБО 11) у момент їх створення.

02) При цьому мета створення забезпечення — відобразити в балансі неминучі витрати, яких підприємство внаслідок минулих подій може зазнати в майбутньому, щоб власник як користувач фінансової звітності орієнтувався в реальному стані підприємства. Згідно п. 14 ПСБО 11, забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена.

БОНУС: Скачайте довідник "Відпускні + Кoмпенсація відпустки" плюс Довідник "Бухгалтерські проводки"

Щоб відповідати одразу двом з перелічених принципів, можливо перше нарахування резерву двома проводками:

01) частина резерву, що відноситься до звітного календарного року (на кінець якого ви вперше формуєте резерв відпусток), відноситься на дебет витрат, куди віднесено витрати на оплату праці відповідних працівників у кореспонденції з рахунком 471;

02) невикористані відпустки минулих років не відносяться до звітного періоду, але є зобов'язанням, що призведе до вибуття активів підприємства в майбутньому, тому друга частина резерву нараховується за Дт 44 Кт 471.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua