БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розділ 1. Облік надходження запасів

Реклама

[Наказ Міністерства фінансів №2 від 10 січня 2007 року Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів]

Завантажте: Довідник "Бухгалтерські проводки"

N з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Придбано запаси з послідуючою оплатою:

- отримано від постачальників - платників податку на додану вартість (ПДВ) за вартістю без ПДВ

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
281 "Товари на складі",
282 "Товари в торгівлі"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

641 "Розрахунки за податками"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- отримано від постачальників - неплатників ПДВ за вартістю у сумі зобов'язання перед постачальниками
Сформовано торгову націнку товарів

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
281 "Товари на складі",
282 "Товари в торгівлі"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

282 "Товари в торгівлі"

285 "Торгова націнка"

2

Придбано запаси у випадку здійснення попередньої оплати:

- здійснено авансовий платіж за запаси

371 "Розрахунки за виданими авансами"

31 "Рахунки в банках"

- на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

64 "Розрахунки за податками і платежами"

644 "Податковий кредит"

- отримано запаси від постачальників - платників податку на додану вартість за вартістю без ПДВ - визнано зобов'язання перед постачальником на суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
281 "Товари на складі",
282 "Товари в торгівлі",
644 "Податковий кредит"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Сформовано торгову націнку товарів

282 "Товари в торгівлі"

285 "Торгова націнка"

Проведено закриття рахунків обліку розрахунків з постачальниками за сплаченими та отриманими запасами

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

371 "Розрахунки за виданими авансами"

3

Придбано і оприбутковано запаси через підзвітних осіб за вартістю без ПДВ

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

визначено за законодавством суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

641 "Розрахунки за податками"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

4

Оприбутковано товари, повернуті від покупців (способом сторно)

902 "Собівартість реалізованих товарів"

281 "Товари на складі",
282 "Товари в торгівлі"

Зменшено дохід від реалізації на суму продажної вартості

704 "Вирахування з доходу"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Зменшено суму надмірно нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ за операцією (способом сторно)

704 "Вирахування з доходу"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

Відновлено списану суму торгової націнки повернутих товарів (способом сторно)

285 "Торгова націнка"

282 "Товари в торгівлі"

5

Оприбутковано запаси, отримані у вигляді благодійних внесків (гуманітарної допомоги), цільового фінансування

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
28 "Товари"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

6

Оприбутковано безоплатно отримані запаси

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
28 "Товари"

718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів"

7

Оприбутковано запаси отримані від учасника (засновника) підприємства

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
28 "Товари"

46 "Неоплачений капітал"

8

Зараховано до складу первісної вартості запасів:
- витрати із страхування, митні збори, мито, суми непрямих податків, інші витрати

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
64 "Розрахунки за податками й платежами",
685 "Розрахунки з іншими кредиторами",
65 "Розрахунки за страхуванням"

- транспортно-заготівельні витрати за вартістю без ПДВ за умови відстрочки платежу

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

- визначено за законодавством суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

641 "Розрахунки за податками"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

9

Зараховано фінансові витрати, що підлягають включенню до собівартості кваліфікаційного активу

20 "Виробничі запаси"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

10

Оприбутковано запаси, раніше не враховані на балансі, а також надлишки запасів, виявлених при інвентаризації

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва",
28 "Товари"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

11

Виявлено нестачі і псування запасів при прийманні вантажу з вини постачальника або транспортної організації

374 "Розрахунки за претензіями"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

12

Пред'явлено суму претензії до постачальника на величину різниці між сумою попередньої оплати та сумою, вказаною в одержаних документах

374 "Розрахунки за претензіями"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

13

Оприбутковано відходи виробництва

20 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

14

Оприбутковано виробничі запаси (матеріали), напівфабрикати, готову продукцію тощо, виготовлені на підприємстві

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

23 "Виробництво"

15

Оприбутковано запаси, отримані від ліквідації об'єктів основних засобів

20 "Виробничі запаси"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

16

Оприбутковано запаси, отримані внаслідок здійснення обміну неподібними активами за бартерною угодою:

- визнано дохід від реалізації покупцям запасів (інших активів) за справедливою вартістю

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

70 "Доходи від реалізації",
71 "Іншій операційний дохід"

- нарахована сума податкового зобов'язання з ПДВ за операцією

70 "Доходи від реалізації",
71 "Іншій операційний дохід"

641 "Розрахунки за податками"

- списано балансову вартість переданих запасів (інших активів)

90 "Собівартість реалізації",
94 "Інші витрати операційної діяльності"

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
25 "Напівфабрикати",
26 "Готова продукція",
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва",
28 "Товари"

- оприбутковано запаси за справедливою вартістю

20 "Виробничі запаси",
21 "Поточні біологічні активи",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- визначено за законодавством суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

641 "Розрахунки за податками"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- залік заборгованості за розрахунками

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpmf0002d3103 Финансовая отчетность / rpmf0002d3104 Фінансова звітність підприємства

rpmf0002d3103 Бухгалтерский учет / rpmf0002d3104 Бухгалтерський облік

rpmf0002d3113 Учетная политика / rpmf0002d3114 Облікова політика

rpmf0002d3105 Баланс предприятия (Форма №1) / rpmf0002d3106 Баланс підприємства (Форма №1)

rpmf0002d3113 Отчет о финансовых результатах / rpmf0002d3114 Звіт про фінансові результати

rpmf0002d3115 Отчет о движении денежных средств / rpmf0002d3116 Звіт про рух грошових коштів

rpmf0002d3117 Отчет о собственном капитале / rpmf0002d3118 Звіт про власний капітал

rpmf0002d3119 Отчет субъекта малого предпринимательства / rpmf0002d3120 Фінансовий звіт малого підприємства

rpmf0002d3121 Примечания к финансовой отчетности / rpmf0002d3122 Примітки до фінансової звітності

rpmf0002d3105 Бухгалтерские проводки / rpmf0002d3106 Бухгалтерскі проводки

rpmf0002d3115 Приказ об учетной политике / rpmf0002d3116 Наказ про облікову політику

rpmf0002d3119 План счетов бухгалтерского учета / rpmf0002d3120 План рахунків бухгалтерського обліку

rpmf0002d3101 Учет основных средств / rpmf0002d3102 Облік основних засобів