БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Звільнення працівника у випадку встановлення випробувального терміну або залишення на посаді

Реклама

Тема: Випробувальний термін (Испытательный срок).

Розглянемо різні варіанти подій упродовж випробування.

01. Працівник витримав випробування

Строк випробування закінчується. Працівник продовжує працювати. Вважається, що він витримав випробування згідно ч. 1 ст. 28 КЗпП.

Роботодавцю не треба видавати ані додатковий наказ (розпорядження) про прийняття цього працівника на роботу, ані наказ (розпорядження) про те, що працівник пройшов строк випробування. Не треба навіть повідомляти працівника про те, що він пройшов випробування.

Якщо працівник після закінчення строку випробування пропрацював хоча б один день, то його вже не можна звільнити як такого, що не витримав випробування. Наступного дня це вже буде порушенням трудового законодавства (дивіться Штрафи за порушення законодавства про працю).

02. Працівник не влаштував роботодавця

Якщо результати випробування виявилися незадовільними, роботодавець має право звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за 3 (календарних) дні.

Невідповідність може бути виявлена вже з першого дня проходження випробування. Роботодавець має право звільнити цього працівника до закінчення строку випробування.

Згідно ст. 28 КЗпП, працівника можна звільнити до закінчення строку випробування:

"У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні".

Звільнення в цьому випадку проводиться на підставі п. 11 ч. 1 ст. 40 КЗпП — встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку він прийнятий, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Щоб потім у суду не було причин відновити звільненого працівника на роботі з правом отримання компенсації за вимушений прогул, роботодавцю треба підтвердити факт його невідповідності посаді документально Збирайте та долучайте до особової справи:

01) письмові пояснення працівника про причини невиконання або несвоєчасного виконання доручених йому завдань із зазначенням причин та обставин, що перешкоджали виконанню;

02) акти, протоколи, доповідні (або службові) записки безпосереднього керівника працівника, в яких зазначені факти невиконання, неякісного або несвоєчасного виконання доручених завдань (дивіться приклад завдання);

03) можливо, висновки стосовно проходження випробування (див. приклад висновка).

Керівник підприємства не пізніше останнього дня строку випробування видає наказ (розпорядження) про розірвання трудового договору (дивіться Приклад наказу прo звільнення >>>). З наказом ознайомлюють працівника під підпис. Якщо договір укладався у письмовій формі, дивіться Приклад запису про розірвання трудового договору >>>.

Якщо він відмовляється від підписання наказу (розпорядження), складається акт про це.

У цьому випадку не треба отримувати від працівника заяву про звільнення або узгоджувати його звільнення з профспілковою організацією (згідно абзацу третьому ст. 431 КЗпП).

У графу 3 трудової книжки вносять запис, наприклад, з таким формулюванням:

"Звільнений у зв'язку зі встановленою невідповідністю займаній посаді (виконуваній роботі) протягом строку випробування, згідно п. 11 ч. 1 ст. 40 та ст. 28 КЗпП України".

Дивіться Приклад оформлення запису у трудовій книжці прo звільнення >>>.

Примітка. Раніше Мінсоцполітики у листі №65/06/186-14 від 16.04.2014 роз'яснювало, що у цьому випадку при звільненні треба посилатися у наказі про звільнення та у записі в трудовій книжці на статтю 28 КЗПП. Але це було у 2014 році. А у 2016 році Законом №1367-VIII від 17.05.2016 було додано пункт 11 до статті 40 КЗпП, що стосується саме нашого випадку: "11) встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування"

Тому можете у трудовій книжці та у наказі про звільнення посилатися тільки на цей новий пункт 11 статті 40 КЗпП, не згадуючи статтю 28 КЗпП.

Також дивіться Відображення звільнення у звіті з ЄСВ та Формі 1-ДФ.

03. Інші особливості звільнення

Впродовж строку випробування працівник може бути звільнений за іншими підставами (прогул, поява на робочому місці в нетверезому вигляді, розкрадання та інші), бо на такого працівника в період випробування поширюється в повному обсязі законодавство про працю.

Працівник має право звільнитися за власним бажанням, письмово попередивши про це роботодавця за два тижні на загальних підставах (згідно ст. 38 КЗпП) впродовж всього випробувального терміну.

За наявності поважних причин, зазначених у ч. 1 ст. 38 КЗпП, роботодавець зобов'язаний звільнити випробовуваного в строк, про який працівник просить.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням у визначений ним строк, якщо роботодавець не дотримується законодавства про працю та умов колективного або трудового договору (згідно ч. 3 ст. 38 КЗпП).

Звільнення за результатами випробування вважається звільненням за ініціативою роботодавця. Це означає, що, за цією підставою працівника не можна звільнити в період тимчасової непрацездатності або відпустки (згідно ч. 3 ст. 40 КЗпП), за винятком випадку повної ліквідації роботодавця.

Під відпусткою маються на увазі не лише щорічні, але й інші відпустки, що надаються працівникам як зі збереженням, так і без збереження заробітку (згідно п. 17 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.92 р. № 9).

У день звільнення треба видати працівникові трудову книжку (читайте Видача трудової книжки при звільненні / Выдача трудовой книжки при увольнении) та провести з ним остаточний розрахунок (виплатити зарплату, компенсацію за невикористану відпустку тощо).

Якщо працівник у день звільнення не працював, треба розрахуватися з ним не пізніше наступного дня після пред'явлення ним вимоги про розрахунок.

Вихідна допомога при звільненні за результатами випробування не виплачується.

Додатково: Повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh040749 Трудовой договор / buh040750 Трудовий договір.

buh040703 Индексация зарплаты / buh040704 Індексація зарплати.

buh040701 Сроки выплаты зарплаты / buh040702 Строки виплати зарплати.

buh040711 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh040712 Компенсація за невикористану відпустку.

buh040705 Штатное расписание / buh040706 Штатний розпис.

buh040701 Табель учета рабочего времени / buh040702 Табель обліку робочого часу.

buh040709 Расчет отпускных / buh040710 Розрахунок відпускних.

buh040701 Больничные / buh040702 Лікарняні.

buh040721 Классификатор профессий, Украина / buh040722 Класифікатор професій.

buh040709 Пособие по беременности и родам / buh040710 Допомога по вагітності та пологах.

buh040743 Декретный отпуск / buh040744 Декретна відпустка.

buh040757 Уведомление о приеме на работу / buh040758 Нова форма повідомлення про прийняття на роботу.

buh040717 Правила внутреннего трудового распорядка / buh040718 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh040741 Сменный график работы / buh040742 Змінний графік роботи.

buh040743 Работа в ночное время / buh040744 Робота в нічний час.

buh040771 Выходное пособие / buh040772 Вихідна допомога.

buh040773 Личная карточка работника / buh040774 Особова картка працівника.