БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку необоротних активів

Реклама

Тема: buh020572 Бухгалтерська довідка / buh020571 Бухгалтерская справка

Таблиця 01. Випадки використання бухгалтерської довідки в обліку необоротних активів

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

01

Розрахунок сум амортизації необоротних активів

ПСБО 7, ПСБО 8

02

Обставини, на підставі яких витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів (модернізація, модифікація, добудування, дообладнання, реконструкція тощо) чи ремонтом або включені до первісної вартості об'єкта основних засобів, або кваліфіковані як витрати звітного періоду

п. п. 14, 15 ПСБО 7

03

Розрахунок індексу переоцінки необоротних активів і суми уцінки (дооцінки)

п. п. 16 – 20 ПСБО 7, п. п. 19 – 23 ПСБО 8

04

Розподіл сум дооцінки при вибутті раніше переоцінюваних об'єктів необоротних активів

п. 21 ПСБО 7, п. 24 ПСБО 8

05

Розрахунок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, при їх вибутті

Пункт 14 ПБО 7

06

Розрахунок:

втрат від зменшення корисності об'єктів основних засобів, нематеріальних активів;

суми вигід від відновлення корисності об'єкта основних засобів, нематеріальних активів.

п.п. 31, 32 ПБО 7, п.п. 32, 33 ПБО 8, ПБО 28
07

Розрахунок суми збільшення первісної вартості нематеріальних активів у зв'язку з їх удосконаленням і підвищенням можливостей та терміну використання, які сприяють збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід

п. 18 ПБО 8
08

Розрахунок фінрезультату від вибуття об'єктів нематеріальних активів

п. 35 ПБО 8

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh020501 Учет основных средств / buh020502 Облік основних засобів

buh020503 Группы основных средств / buh020504 Групи основних засобів

buh020505 Амортизация основных средств / buh020506 Амортизація основних засобів

buh020507 Ремонт основных средств / buh020508 Ремонт основних засобів

buh020509 Переоценка основных средств / buh020510 Переоцінка основних засобів

buh020511 Продажа основных средств / buh020512 Продаж основних засобів

buh020513 Приобретение основных средств / buh020514 Придбання основних засобів

buh020515 Ликвидация основных средств / buh020516 Ліквідація основних засобів

buh020517 Проводки - основные средства / buh020518 Проводки по основним засобам

buh020519 Дооценка основных средств / buh020520 Дооцінка основних засобів

buh020521 Методы амортизации / buh020522 Методи амортизації

buh020523 Инвентарная карточка учета основных средств / buh020524 Інвентарна картка обліку основних засобів

buh020503 Финансовая отчетность / buh020504 Фінансова звітність підприємства

buh020503 Бухгалтерский учет / buh020504 Бухгалтерський облік

buh020513 Учетная политика / buh020514 Облікова політика

buh020505 Баланс предприятия (Форма №1) / buh020506 Баланс підприємства (Форма №1)

buh020513 Отчет о финансовых результатах / buh020514 Звіт про фінансові результати

buh020515 Отчет о движении денежных средств / buh020516 Звіт про рух грошових коштів

buh020517 Отчет о собственном капитале / buh020518 Звіт про власний капітал

buh020519 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh020520 Фінансовий звіт малого підприємства

buh020521 Примечания к финансовой отчетности / buh020522 Примітки до фінансової звітності

buh020505 Бухгалтерские проводки / buh020506 Бухгалтерські проводки

buh020515 Приказ об учетной политике / buh020516 Наказ про облікову політику

buh020519 План счетов бухгалтерского учета / buh020520 План рахунків бухгалтерського обліку

buh020523 Должностная инструкция бухгалтера / buh020524 Посадова інструкція бухгалтера

buh020561 Календарь бухгалтера / buh020562 Календар бухгалтера.