БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад заповнення картки обліку основних засобів при пооб'єктному обліку

Тема: Інвентарна картка обліку основних засобів (Инвентарная карточка учета основных средств).

ТОВ "Машиністи"

___________________________

(найменування юридичної особи)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 13.09.2016 р. № 818

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 98765432

Інвентарна картка № 1234 обліку об'єкта основних засобів

Токарний верстат BD-X7 для токарної обробки невеликих виробів з металу

________________________________________

(повна назва об'єкта і його призначення)


Коротка індивідуальна характеристика об'єкта:

Інвентарний

(номенклатурний)

номер

Синтетичний

рахунок,

субрахунок

Рік випуску (побудови)

Паспорт, модель, тип, марка

Заводський

номер

Місцезнаходження

об'єкта

Матеріально відповідальна особа

000401234

104.18

2017

BD-X7

B933815

Цех № 1

Крук А. М.

Дата, номер акта введення в експлуатацію

Дата, номер акта приймання- передачі*

Первісна вартість

Ліквідаційна вартість

Вартість, яка амортизується

Строк корисного використання

Знос

Примітка

01.02.18, акт №18

41000,00

5000,00

36000,00

10

Прямолінійний метод амортизаціїОзнаки, що характеризують об’єкт

Пристосування і приладдя, що належать до об’єкта основних засобів

Дорогоцінні метали

назва

назва

назва

назва

назва

вид

маса

Діаметр обточування над станиною 180 мм, діаметр обточування над супортом 110 мм, відстань між центрами 370 мм

3-х кулачковий патрон Ø80 мм

4-х позиційний різцетримач

Нерухомий центр МК-2

-

-

-з/п

Дата

відображення

господарської

операції

Зміст операції

Первісна

(переоцінена)

вартість

Ліквідаційна

вартість

Вартість, яка амортизується

Знос

Строк

корисного

використання*Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів.

**Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів від суб’єктів державного сектору.


Зміни в характеристиці об'єкта після проведення робіт з реконструкції (реставрації), модернізації, добудови, дообладнання та часткової ліквідації тощо.


Інформація про знос:

Дата введення в експлуатацію об'єкта 01.02.2018 Дата виведення з експлуатації об'єкта _________
Дата введення в експлуатацію об'єкта _________ Дата виведення з експлуатації об'єкта _________з/п

Період, за який нарахована амортизація

Кількість місяців корисного використан­ня (експлуа­тації)

Сума

аморти­

зації

з/п

Період, за який нарахована амортизація

Кількість місяців корисного використан­ня (експлуа­тації)

Сума

аморти­

зації

з/п

Період, за який нарахована амортиза­ція

Кількість місяців корисного використан­ня (експлуа­тації)

Сума

аморти­

зації

1

лютий 2018

1

300,00

2

березень 2018

1

300,00

3

квітень 2018

1

300,00
Інформація про рух об'єкта:

Внутрішнє переміщення

з/п

дата

назва, номер документа

місцезнаходження об’єкта після переміщення

матеріально відповідальна особаДата

Назва, номер документа

Причина вибуття
Картку заповнив __________________ Бухгалтер Обліковченко І. М. «01» лютого 2018 р.

(підпис) (посада, ініціали та прізвище)


Відмітка про відкриття нової інвентарної картки обліку об'єкта основних засобів № _______

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp067501 Учет основных средств / rp067502 Облік основних засобів

rp067503 Группы основных средств / rp067504 Групи основних засобів

rp067505 Амортизация основных средств / rp067506 Амортизація основних засобів

rp067507 Ремонт основных средств / rp067508 Ремонт основних засобів

rp067509 Переоценка основных средств / rp067510 Переоцінка основних засобів

rp067511 Продажа основных средств / rp067512 Продаж основних засобів

rp067513 Приобретение основных средств / rp067514 Придбання основних засобів

rp067515 Ликвидация основных средств / rp067516 Ліквідація основних засобів

rp067517 Проводки - основные средства / rp067518 Проводки по основним засобам

rp067519 Дооценка основных средств / rp067520 Дооцінка основних засобів

rp067521 Методы амортизации / rp067522 Методи амортизації