БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Таблиця. Обчислення стажу роботи при наданні щорічної відпустки (згідно ст. 9 Закону про відпустки)

Реклама

Скачайте цю Таблицю в PDF-форматі >>>

Таблиця. Обчислення стажу роботи при наданні щорічної відпустки (згідно ст. 9 Закону про відпустки)

№ з/п

Час, що зараховується до стажу роботи

Коментар

Щорічна основна відпустка

01

Час фактичної роботи протягом робочого року, за який надається відпустка

зараховується також час роботи на умовах неповного робочого часу, оскільки вона не спричиняє за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (ст. 56 КЗпП)

02

Час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) і заробітна плата повністю або частково

зараховується у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, викликаного незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу

 

03

Час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога з державного соціального страхування

не зараховується період частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

04

Час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у зв'язку з наданням відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25 і 26 Закону про відпустки)

Не зараховується період відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а у випадку якщо дитина хвора на цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний) — до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлена категорія «дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

Якщо відпустка без збереження зарплати надається більшої тривалості, ніж передбачено ст. 25 і 26 Закону про відпустки, то наднормативна частина відпустки не включається до стажу роботи для надання щорічної основної відпустки.

05

Час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше 10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних закладів

-

06

Час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб, звільнених у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників

07

Час, за який працівник, переведений на інше підприємство, не використав щорічну основну відпустку за попереднім місцем роботи

обов'язковою умовою є неотримання працівником грошової компенсації за невикористану відпустку

08

Інші періоди роботи, передбачені законодавством

Щорічні додаткові відпустки

09

Час фактичної роботи зі шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади

виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, наведеному в додатку 2 до постанови КМУ №1290 від 17.11.97 р. (в редакции постанови КМУ № 679 від 13.05.2003 р.)

10

Час щорічних основної і додаткових відпусток за роботу зі шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці

11

Час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів

12

Час, за який працівник, переведений на інше підприємство, не використав щорічні додаткові відпустки за попереднім місцем роботи

обов'язковою умовою є неотримання працівником грошової компенсації за невикористану відпустку

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh044701 Расчет отпускных / buh044702 Розрахунок відпускних.

buh044703 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh044704 Компенсація за невикористану відпустку.

buh044705 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh044706 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh044707 Пример расчета отпускных / buh044708 Приклад розрахунку відпускних.

buh044711 Выплата отпускных / buh044712 Виплата відпускних.

buh044731 Резерв отпусков / buh044732 Резерв відпусток.

buh044733 Учет отпускных / buh044734 Облік відпускних.

buh044781 График отпусков / buh044782 Графік відпусток.

buh044783 Ежегодный отпуск / buh044784 Щорічна відпустка.

buh044785 Учебный отпуск / buh044786 Навчальна відпустка.

buh044787 Отпуск за свой счет / buh044788 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh044737 Отпуск по уходу за ребенком / buh044738 Відпустка по догляду за дитиною.

buh044739 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh044740 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh044765 Приказ на отпуск / buh044766 Наказ про відпустку .

buh044767 Заявление на отпуск / buh044768 Заява на відпустку.

buh044743 Декретный отпуск по беременности и родам / buh044744 Декретна відпустка по вагітності та пологах.