БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Приклад №08 заповнення табеля обліку робочого часу

Реклама

Тема: buh024731 Заповнення табеля робочого часу / buh024732 Заполнение табеля рабочего времени.

Приклад 08.

У працівниці хворіла дитина з 20 по 30 березня. Вона надала листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною з 20 по 26 вересня та довідку за формою з 27 по 29 березня.

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ за березень 2019 року

№ з
/
п

Та-бель-ний но-мер

Стать (ч/ж)

П. І. Б.,
посада

Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин)

Відпрацьовано за місяць

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Х

днів

годин

всього

з них:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

над-уро-чно

ніч-них

вечі-рніх

вихід-них, свят-кових

. . .

6

006

ж

Ластівка О. М., економіст

Р

-

-

Р

Р

Р

Р

Х

-

-

Р

Р Р

Р

Р

Х

12

95

-

8

-

-

8

8

8

7

Х

-

-

8

8 8

8

8

Х

-

- Р Р ТН ТН ТН ТН ТН ТН ТН НН НН НН - -
- - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 - -

Права частина тебелю:

Всьо-
го
нея-
вок

з причин за місяць

Оклад, тарифна ставка, грн.

основна
та додат-
кова від-
пустки

від-
пустки у зв'язку з нав-
чанням, творчі, в обов. порядку та інші

від-
пустки без збере-
ження заро-
бітної плати за згодою сторін

відпу-
стки без збере-
ження з/п на період припи-
нення вико-
нання робіт

пере-
вод на непов-
ний робо-
чий день (тиж-
день)

тим-
часо-
вий пере-
вод на інше під-
при-
ємство

про-
стої

про-
гули

страй-
ки

тим-
часова непра-
цездат-
ність

інші

годи-ни

коди
8 - 10

коди 11-15, 17, 22

коди 18

коди 19

коди 20

коди 21

коди 23

коди 24

коди 25

коди 26 - 27

коди 28 - 30

дні

дні/год.

дні/год.

дні/год.

дні/год.

дні/год.

дні/год.

дні/год.

дні/год.

дні/год.

дні/год.

дні/год.

дні/год.

64 26, 27 9900,00
10 7/40, 3/24

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh024701 Табель учета рабочего времени / buh024702 Табель обліку робочого часу.

buh024703 Суммированный учет рабочего времени / buh024704 Підсумований облік робочого часу.

buh024705 Штатное расписание / buh024706 Штатний розпис.

buh024717 Правила внутреннего трудового распорядка / buh024718 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh024725 Сменный график работы / buh024726 Змінний графік роботи.

buh024727 Работа в ночное время / buh024728 Робота в нічний час.

buh024741 Индексация зарплаты / buh024742 Індексація зарплати.

buh024743 Декретный отпуск / buh024744 Декретна відпустка.

buh024757 Уведомление о приеме на работу / buh024758 Приклад заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу.

buh024721 Классификатор профессий (Украина) / buh024722 Класифікатор професій.

buh024709 Расчет отпускных / buh024710 Розрахунок відпускних.

buh024711 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh024712 Компенсація за невикористану відпустку.

buh024715 Расчет больничного / buh024716 Розрахунок лікарняних.

buh024751 График сменности / buh024752 Графік змінності.

buh024754 Бланк табеля робочого часу