БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Загальні вимоги до складання та подання Приміток (Форми №5)

Реклама

Загальні вимоги до складання та подання Приміток (Форми №5)

Форма № 5, з огляду на її назву та приписи ст. 13 Закону про бухоблік, є річною формою звітності. Отже, її складають лише раз на рік за звітний період — календарний рік. Як і у випадку з іншими фінансовими звітами, перший звітний період для складання Приміток до фінансової звітності новоствореним підприємством може бути меншим за 12 місяців, але не більшим ніж 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, буде період із початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Показники у формі № 5 наводяться в тисячах гривень без десяткових знаків. На імперативності цього твердження неодноразово наголошував Мінфін України (див. листи від 14.04.2006 р. № 31-34000-20-25/7725 (додаток 2), від 21.01.2009 р. № 31-34020-01-16/1329).

Окремо слід зазначити, що згідно з НПСБО 1 (п. 4 р. III) та МСБО 1 «Подання фінансової звітності» (§ 38), у примітках має наводитися порівняльна інформація за попередній рік. Таких даних форма № 5 здебільшого не містить (винятком є хіба що основні засоби, нематеріальні активи, забезпечення, резерви та біологічні активи — щодо них у Примітках таки передбачено наведення показників на початок звітного року). Зрозуміло, аби забезпечити «повноцінну» порівнянність (співставність) даних фінзвітності її користувачам, доведеться подавати Примітки як за звітний, так і за попередній роки. Проте стосуватиметься це передусім таких користувачів звітності, як власники й інвестори підприємства, адже органам статистики та податкової служби подавати Примітки за попередній рік не потрібно (лише за звітний).

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh022903 Финансовая отчетность / buh022904 Фінансова звітність підприємства

buh022903 Бухгалтерский учет / buh022904 Бухгалтерський облік

buh022913 Учетная политика / buh022914 Облікова політика

buh022905 Баланс предприятия (Форма №1) / buh022906 Баланс підприємства (Форма №1)

buh022913 Отчет о финансовых результатах / buh022914 Звіт про фінансові результати

buh022915 Отчет о движении денежных средств / buh022916 Звіт про рух грошових коштів

buh022917 Отчет о собственном капитале / buh022918 Звіт про власний капітал

buh022919 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh022920 Фінансовий звіт малого підприємства

buh022921 Примечания к финансовой отчетности / buh022922 Примітки до фінансової звітності

buh022907 Годовой отчет / buh022908 Річний звіт

buh022909 Квартальный отчет / buh022910 Квартальний звіт

buh022905 Бухгалтерские проводки / buh022906 Бухгалтерські проводки

buh022915 Приказ об учетной политике / buh022916 Наказ про облікову політику

buh022911 Электронная отчетность / buh022912 Електронна звітність

buh022919 План счетов бухгалтерского учета / buh022920 План рахунків бухгалтерського обліку

buh022901 Учет основных средств / buh022902 Облік основних засобів

buh022923 Должностная инструкция бухгалтера / buh022924 Посадова інструкція бухгалтера

buh022961 Календарь бухгалтера / buh022962 Календар бухгалтера.