БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

У якому обсязі слід складати й подавати Примітки до фінансової звітності (Форма №5)?

Реклама

У якому обсязі слід складати й подавати Примітки до фінансової звітності (Форма №5)?

Типову форму № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» мають заповнювати всі підприємства, за винятком банків, бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, суб'єктів малого підприємництва та підприємств, які відповідно до законодавства складають звітність за МСФЗ.

Згідно з п.п. 1, 7 Наказу Мінфіна №302 від 29.11.2000, типова форма № 5 є обов'язковою для заповнення всіма підприємствами, які повинні такі Примітки складати й надавати їх користувачам фінансової звітності. А ось подальше розкриття ними звітно-облікової інформації залежить від того, чи має підприємство оприлюднювати свою річну звітність.

У разі якщо підприємство не зобов'язане цього робити, відповідно до п. 2 Наказу № 302 ним повинна додатково наводитись інформація про:

01) види й вартість одержаної гуманітарної допомоги та її використання за цільовими напрямами (п. 1.7 Порядку № 298);

02) облікову політику підприємства (п. 6 р. IV НПСБО 1);

03) виправлення помилок, зміни в облікових оцінках і подіях після дати балансу (пп. 20, 21,23 ПСБО 6);

04) первісну (переоцінену) вартість, за якою основні засоби та нематеріальні активи відображені в балансі (пп. 36.1 ПСБО 7, пп. 36.1 ПСБО 8);

05) перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості (пп. 13.1 ПСБО 10).

Ті ж підприємства, які згідно з п. 4 ст. 14 Закону про бухоблік зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність, окрім форми № 5,«наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку» (п. З Наказу № 302). Згадана інформація не є типізованою та наводиться підприємствами в самостійно обраній формі (у вигляді письмових пояснень, таблиць, графіків тощо).

До того ж зауважимо, що компанії вправі в добровільному порядку наводити в Примітках будь-яку іншу суттєву інформацію, яка, на думку менеджменту, надаватиме користувачам звітності об'єктивнішу інформацію про фінансове становище та результати діяльності підприємства.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh022803 Финансовая отчетность / buh022804 Фінансова звітність підприємства

buh022803 Бухгалтерский учет / buh022804 Бухгалтерський облік

buh022813 Учетная политика / buh022814 Облікова політика

buh022805 Баланс предприятия (Форма №1) / buh022806 Баланс підприємства (Форма №1)

buh022813 Отчет о финансовых результатах / buh022814 Звіт про фінансові результати

buh022815 Отчет о движении денежных средств / buh022816 Звіт про рух грошових коштів

buh022817 Отчет о собственном капитале / buh022818 Звіт про власний капітал

buh022819 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh022820 Фінансовий звіт малого підприємства

buh022821 Примечания к финансовой отчетности / buh022822 Примітки до фінансової звітності

buh022805 Бухгалтерские проводки / buh022806 Бухгалтерські проводки

buh022815 Приказ об учетной политике / buh022816 Наказ про облікову політику

buh022819 План счетов бухгалтерского учета / buh022820 План рахунків бухгалтерського обліку

buh022801 Учет основных средств / buh022802 Облік основних засобів

buh022823 Должностная инструкция бухгалтера / buh022824 Посадова інструкція бухгалтера

buh022861 Календарь бухгалтера / buh022862 Календар бухгалтера.