Найчастіші питання / відповіді...
 

Конкретний приклад наказу про облікову політику бюджетної установи

Теми: Бухгалтерський облік (Бухгалтерский учет в Украине), Организация бухгалтерского учета, Облікова політика бюджетної установи, зразок (Учетная политика бюджетного учреждения), Наказ про облікову політику бюджетної установи, приклад (Приказ об учетной политике бюджетного учреждения).

Спочатку наведено текст наказу, а потім - текст Положення про облікову політику з додатками.

 

Затверджено

наказом Головного управління юстиції

у Луганській області

від « 14 » січня 2013 р. № 53-В

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про облікову політику

 

1. Загальні положення

1.1. Питання організації бухгалтерського обліку та звітності в Головному управлінні юстиції у Луганській області регламентується наступними нормативно-правовими документами:

- Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 р. №2456-VI;

- Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. №2755- VI;

- Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік;

- Законом України від 16.07.1999 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- Законом України від 01.06.2010 р. №2289-VI «Про здійснення державних закупівель»;

- постановою КМУ від 28.02.2002 р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

- постановою КМУ від 21.09.1998 р. №1482 «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності»;

постановою КМУ від 08.11.2007 р. №1314 «Про затвердження списання об'єктів державної власності»;

- постановою КМУ від 04.04.2001 р. №332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державним органам, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевого бюджетів»;

- наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2011 р. №1223 «Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету»;

- наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. №309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»;

- наказом Головного управління Держказначейства України, Міністерства фінансів України від 10.12.1999 р. №114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»;

- наказом Держказначейства України від 10.07.2000 р. №61 «Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ»;

- наказом Держказначейства України від 27.07.2000 р. №68 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання»;

- наказом Держказначейства України від 06.10.2000 р. №100 «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання»;

- наказом Держказначейства України від 26.12.2003 р. №242 «Про затвердження Інструкції щодо обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ»;

- наказом Держказначейства України від 17.07.2000 р. №64 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ»;

- наказом Головного управління Держказначейства України, Держкомстату України від 02.12.1997 р. №125/70 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції щодо їх складання»;

- наказом Головного управління Держказначейства України від 30.10.1998 р. №90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ»;

- наказом Держказначейства України від 08.12.2000 р. №125 «Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ»;

- наказом Держказначейства України від 18.12.2000 р. №130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання»;

- наказом Держказначейства від 27.05.2005 р. №96 «Про внесення змін до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті»;

- наказом Держказначейства України від 08.05.2001 р. №73 «Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув»;

- іншими нормативними документами.

1.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової та бюджетної звітності здійснюється відповідно до вимог, встановлених Міністерством фінансів України.

1.3. Організація ведення бухгалтерського обліку в Головному управлінні юстиції у Луганській області покладається на Фінансове управління Головного управління юстиції у Луганській області (далі – фінансове управління). Фінансове управління очолює начальник, який призначається на посаду наказом начальником Головного управління юстиції у Луганській області . Права та обов'язки начальника фінансового управління та всіх працівників визначаються Законом України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», Положеннями про фінансове управління та його відділи, затвердженими посадовими інструкціями.

1.4. Право першого підпису на платіжних документах, первинних облікових документах, реєстрах бухгалтерського обліку, відповідних звітах тощо надається:

- начальнику Головного управління юстиції у Луганській області;

- заступникам начальника Головного управління юстиції у Луганській області;

Право другого підпису на вищевказаних документах надається:

- начальнику фінансового управління Головного управління юстиції у Луганській області;

- заступнику начальника фінансового управління – начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності ;

2. Організація бухгалтерського обліку.

2.1. Загальні принципи обліку:

Головне управління юстиції у Луганській області веде бухгалтерський облік за Планом рахунків, встановленим наказом Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 р. №114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

У межах своєї основної діяльності фінансується з Державного бюджету України.

Джерелом формування спеціального фонду кошторису є інші власні надходження.

Головне управління юстиції у Луганській області може одержувати матеріальні цінності та грошові кошти як інші власні надходження відповідно до чинного законодавства, що зараховуються в доходи спеціального фонду кошторису.

Бухгалтерський облік виконання кошторису здійснюється в розрізі джерел фінансування.

Діяльність Головне управління юстиції у Луганській області за всіма джерелами фінансування (загальний та спеціальний фонд кошторису) відображається в єдиному балансі.

Внутрішня звітність (меморіальні ордери, накопичувальні відомості тощо) формується окремо щодо кожного джерела фінансування. Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано за програми «Парус» та IS PRO.

Усі меморіальні ордери підлягають реєстрації у книзі «Журнал-головна». Облік у книзі «Журнал-головна» ведеться по субрахунках.

Аналітичний облік матеріальних цінностей, придбаних за рахунок різних джерел фінансування, ведеться в регістрах бухгалтерського обліку в розрізі джерел фінансування. Для окремого обліку активів та пасивів, сформованих за рахунок різних джерел фінансування, у плані рахунків бухгалтерського обліку для кожного рахунку запроваджується субрахунок шляхом додавання до номеру рахунку відповідного номеру джерела фінансування.

2.2. Облік операцій з грошовими коштами.

Кошти Головного управління юстиції у Луганській області обліковуються на реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі у Луганській області.

Нумерація платіжних документів єдина для всіх реєстраційних рахунків.

Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду бюджету застосовується меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) за формою №381 авт. (бюджет). За наявності декількох рахунків, відкритих Головним управлінням юстиції у Луганській області, кожний рахунок оформляється окремим меморіальним ордером, які нумеруються № 2-1, 2-2 тощо.

Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок Головного управління юстиції у Луганській області доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду застосовується меморіальний ордер №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» за формою №382 авт. (бюджет). Меморіальні ордери за кожним спеціальним реєстраційним (поточним) рахунком складаються окремо і нумеруються №3-1, №3-2.

Облік операцій в іноземній валюті здійснюється у національній валюті шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій в іноземній валюті. На кожне найменування валюти відкриваються окремі рахунки третього класу.

Інвентаризація реєстраційних, спеціальних реєстраційних, валютних та поточних рахунків здійснюється після отримання виписок з Державної казначейської служби України та інших банків.

2.3. Облік касових операцій

Облік касових операцій здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Первинні документи щодо касових операцій оформляються за такими формами: КО-1 «Прибутковий касовий ордер», КО-2 «Видатковий касовий ордер», КО-4 «Касова книга». У формі КО-2 обов'язковим є поле «Сума словами «Одержав»», яка заповнюється одержувачем від руки.

Облік операцій з отримання та видачі талонів на бензин та пально-мастильні матеріали здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів СРСР від 10.03.1987 р. №61. Облік даних операцій ведеться окремо від касових операцій з обліку коштів. Талони на бензин видаються водіям за розпорядженням керівника.

Грошові кошти, що надійшли за різними джерелами фінансування, обліковуються окремо. Кожний звіт касира заноситься до меморіального ордера №1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями» за формою №380 авт. (бюджет) по відповідних кореспондуючих рахунках одним рядком.

Нумерація прибуткових і видаткових касових ордерів, а також їх реєстрація здійснюється послідовно незалежно від джерела фінансування.

Видача з каси грошових коштів одного джерела фінансування на потреби іншого недопустима.

Інвентаризація каси проводиться один раз у місяць (на початку місяця за попередній місяць).

2.4. Оплата праці працівників Головного управління юстиції у Луганській області.

Оплата праці працівників Головного управління юстиції у Луганській області здійснюється відповідно до умов, передбачених Законами України: від 16.12.1993 р. №3723-ХІІ «Про державну службу», від 24.03.1995 р. №108/95-ВР «Про оплату праці»; постановами Кабінету Міністрів України: від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 13.12.1999 р. №2288 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», від 30.06.2005 р. №510 «Про оплату праці керівних працівників державних органів», від 15.06.1994 р. № 414 «Про види, розмір і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» та іншими нормативно-правовими актами.

Підставою для нарахування заробітної плати є такі первинні документи: табелі обліку робочого часу, кадрові накази про призначення та звільнення працівників, накази на відпустку, лікарняні листи, тощо. Безпосередньо преміювання працівників здійснюється відповідно до «Положення про преміювання та матеріальне забезпечення працівників Головного, районних, міських та міськрайонного управлінь юстиції, їх відділів, державних нотаріальних контор області». Облік розрахунків з оплати праці здійснюється в меморіальному ордері №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за формою №405 авт. (бюджет).

На суму нарахованої заробітної плати здійснюється нарахування єдиного соціального внеску в розмірі 36,3% до Пенсійного фонду України. До меморіального ордера додаються документи, які є підставою для нарахування заробітної плати.

2.5. Відрядження та облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться згідно з Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. №59.

Головне управління юстиції у Луганській області при направленні працівника у відрядження забезпечує його грошовими коштами (авансом) у межах сум, необхідних для оплати проїзду, наймання житлового приміщення, добових у розмірах, що відповідають нормам, установленим постановою КМУ від 02.02.2011 р. №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляється у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

Видача готівки під звіт та оплата витрат на господарські потреби допускається тільки після складання та підписання «Акт придбання матеріальних цінностей» додаток 53 до наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2011 р. №1223 «Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету».

Нумерація документів (звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт) здійснюється послідовно за всіма джерелами фінансування.

Рух підзвітних сум відображається в меморіальному ордері №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» за формою № 386 авт. (бюджет) позиційним способом. Облік операцій із розрахунків із підзвітними особами, які здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведеться в окремому ордері за такою ж формою.

2.6. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведеться окремо за кожним дебітором та кредитором в розрізі кодів економічної класифікації видатків позиційним методом – за кожною операцією, що підтверджена документом (платіжним дорученням, рахунком, договором, актом виконаних робіт, видатковими накладними тощо).

Операції за розрахунками з дебіторами та кредиторами, що здійснюються за рахунок спеціального фонду ведуться в окремому меморіальному ордері за даною формою.

Меморіальні ордери №4 «Накопичувальна відомість за розрахунків з іншими дебіторами», за формою 408 авт. (бюджет) та №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» за формою №409 авт. (бюджет) формуються щодо кожного джерела фінансування окремо.

Інвентаризацію розрахунків з дебіторами та кредиторами проводити щокварталу, розрахунків у порядку планових платежів – один раз на місяць.

2.7. Облік необоротних активів.

До основних засобів належать матеріальні активи, що використовуються багато разів безперервно у процесі виконання основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисної експлуатації яких становить понад один рік і вартості яких без ПДВ та інших платежів перевищує 1000 грн. за одиницю (комплект).

Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження і виготовлення, без податку на додану вартість, що відноситься на витрати установи, а об'єкти, які зазначали переоцінки, – за відновленою вартістю.

Вартість придбаних необоротних активів не збільшують, а відносять на фактичні витрати:

– витрати на наймання транспорту для перевезення необоротних активів;

– податки, збори, інші послуги та інші витрати, що сплачуються під час придбання необоротних активів;

– витрати на поточний та капітальний ремонт необоротних активів;

– при проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов'язаних із дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що спричинив заміну запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на витрати установи.

Облік необоротних активів, ведеться у повних гривнях без копійок. Сума копійок під час придбання необоротних активів списується на витрати установи.

Безоплатно отримані необоротні активи (у вигляді подарунка, безповоротної допомоги) приймаються комісією. Склад комісії затверджено наказом начальника Головного управління юстиції у Луганській області від 18 лютого 2013 року № 158-В «Про створення постійно діючої комісії для списання матеріальних цінностей.».

Для організації обліку та забезпечення контролю за збереженням необоротних активів кожному об'єкту (крім білизни, постільних речей, взуття, одягу, малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів) присвоюється восьмизначний інвентарний номер.

Присвоєні об'єктам необоротних активів інвентарні та номенклатурні номери зберігаються за ними на весь період їх перебування в Головному управлінню юстиції у Луганській області . Номери об'єктів, що вибули чи ліквідовані, не присвоюються іншим об'єктам, що надійшли протягом трьох років.

Аналітичний облік основних засобів ведеться в бухгалтерського обліку на інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних установах за формою №ОЗ-6 (бюджет). У картці аналітичного обліку додатково зазначається джерело фінансування, за рахунок якого було придбано цей об'єкт.

За місцем зберігання необоротні активи мають перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб. Головним управлінням юстиції у Луганській області укладається договір з матеріально-відповідальними особами про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Дані обліку об'єктів необоротних активів у матеріально відповідальних осіб мають відповідати даним обліку відділу бухгалтерського обліку.

У меморіальному ордері №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» за формою №438 авт. (бюджет) відображаються вибуття і переміщення необоротних активів.

Інвентаризація необоротних активів проводиться 1 раз на рік перед складанням річної фінансової звітності станом на 1 жовтня.

2.8. Облік матеріальних запасів та МШП.

До запасів установи належать оборотні матеріальні активи, витрачання яких планується здійснити протягом року.

До МШП належать предмети, термін корисної експлуатації яких становить менше року і вартість яких за одиницю (комплект) не перевищує 1000 грн. (без урахування ПДВ).

Аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду, ведеться окремо від запасів, придбаних за рахунок коштів загального фонду кошторису. При цьому застосовуються ті ж самі форми регістрів аналітичного обліку запасів, затверджені наказом Держказначейства від 18.12.2000 р. №130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання».

Облік запасів установи ведеться в кількісному та сумарному вимірі за найменуваннями запасів та в розрізі матеріально відповідальних осіб.

Головним управлінням юстиції у Луганській області укладається договір з матеріально-відповідальними особами про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, яким дозволено одержувати і видавати товарно-матеріальні цінності.

Для обліку та контролю за збереженням та використанням малоцінних необоротних активів присвоюється семизначний номенклатурний номер.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності на початку місяця звіряє свої записи про облік запасів за попередній місяць із записами, що ведуться матеріально відповідальними особами за місцями перебування запасів. Для цього матеріально відповідальними особами в зазначений строк надають до бухгалтерії прибуткові та видаткові документи з реєстром надання документів, складеним у двох примірниках. Один примірник реєстру після перевірки правильності оформлення первинних документів повертається матеріально відповідальній особі, а другий залишається у відділі бухгалтерського обліку центрального апарату Міністерства юстиції.

Відпуск запасів для використання або у зв'язку з іншим вибуттям проводиться за балансовою вартістю.

При передачі в експлуатацію МШП витрати списуються з бухгалтерського обліку відразу на зменшення фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах на підставі документів, що підтверджують їх використання: роздавальних відомостей, актів використання предметів при проведеному ремонті, актів на списання цінностей тощо. В експлуатації такі предмети (крім виготовлених із пластмаси, картону і паперу) перебувають на зберіганні осіб, відповідальних за їх експлуатацію, та обліковуються у книгах кількісного обліку.

Списання пально-мастильних матеріалів за подорожніми листами проводиться згідно з нормами, встановленими наказом Міністерства юстиції від 26.10.2010 р. №1062/7 «Про встановлення лінійних норм витрат палива».

Інвентаризація запасів та МШП проводиться 1 раз на рік перед складанням річної звітності, не раніше 1 жовтня.

У меморіальному ордері №13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» за формою №396 авт. (бюджет) відображаються витрачання матеріалів, а в меморіальному ордері №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» за формою №439 авт. (бюджет) – вибуття та переміщення МШП.

Інвентаризація малоцінних необоротних активів проводиться 1 раз на рік перед складанням річної фінансової звітності, не раніше 1 жовтня.

2.9. Позабалансовий облік.

До об'єктів позабалансового обліку належать:

- необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди;

- товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання;

- витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, які були списані на результати виконання кошторису;

- списана дебіторська заборгованість;

- бланки суворого обліку, що перебувають на зберігання і видаються під звіт.

До бланків суворої звітності відносяться: санаторно-курортні путівки, поштові марки, марковані конверти, талони на придбання пального, чекові книжки.

У меморіальному ордері №16 авт. (бюджет) «Накопичувальна відомість позабалансового обліку» ведеться облік надходження та вибуття в розрізі об'єктів позабалансового обліку.

3. Фінансова та бюджетна звітність.

Фінансова та бюджетна звітність Головного управління юстиції у Луганській області складається та подається відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. №44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» до таких державних органів, як:

Головне управління Державної казначейської служба України у Луганській області ;

Міністерство юстиції України.

Форми фінансової та бюджетної звітності встановлюється Міністерством фінансів України. Терміни подання її встановлюються Державною казначейською службою відповідно до постанови КМУ від 28.02.2000 р. №419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» та Міністерством юстиції України.

 

4. Документообіг Головного управління юстиції у Луганській області.

Документообіг Головного управління юстиції у Луганській області здійснюється відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». Для забезпечення упорядкованості руху, повноти, послідовності та своєчасності відображення записів в бухгалтерському обліку обробка первинних документів здійснюється згідно графіку документообігу (додаток до наказу №23/08-05 від «25» лютого 2013 р.) Первинні документи, оформлені неналежним чином, не підлягають прийняттю до обліку та повертаються контрагенту протягом двох днів.

Усі первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність складаються українською мовою, а документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку та складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований автентичний переклад на українську.

Меморіальні ордери —накопичувальні відомості формуються не пізніше 3 числа місяця, наступного за звітним. Обороти у книзі «Журнал-головна» формуються не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним.

Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти та баланси передаються до архіву. До передачі до архіву зазначені документи зберігаються в шафах Головного управління юстиції у Луганській області. Відповідальність за їх збереження покладається на начальника фінансового управління. Бланки суворої звітності знаходяться в сейфах або металевих шафах, що забезпечують їх зберігання. Строки зберігання документів затверджені наказом Головного архівного управління при КМУ від 20.07.98р. № 41 «Перелік типових документів та строки їх зберігання».

Підшивка первинних документів за звітний місяць, квартал, рік здійснюється по мірі їх накопичення особами, відповідальними за облік відповідних документів. Відповідальними за збереження первинних документів є особи, які здійснюють облік відповідних документів.

 

Додаток: Графік документообігу первинних документів.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua