БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад договору про надання поворотної фінансової допомоги

Нижче наведено приклад договору про надання поворотної фінансової допомоги юридичної особи з фізичною особою.

Примітка. Якщо фінансову допомогу підприємству хоче надати директор, то треба щоб від імені підприємства договір підписав хтось згідно довіреності (не важливо хто це буде, не обов'язково щоб це був працівник підприємства), а не директор. Дивіться:

Приклад Довіреності на укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги

Приклад Договору з ДИРЕКТОРОМ про надання поворотної фінансової допомоги

Договір № _______

про надання поворотної фінансової допомоги

м. Одеса

“____” ________ 2017р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “XXXXXXXXXXXX” надалі назване “Позичальник” в особі директора ПІБ-2, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ПІБ-2, надалі названий “Позикодавець”, з іншого боку, а разом - сторони, уклали даний Договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ТА ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

1.1.Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов’язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

2. УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

2.1. Поворотна фінансова допомога надається частинами в національній валюті України в межах суми 49000 (сорок дев’ять тисяч) гривень. Перша частина поворотної фінансової допомоги в розмірі 9000 (дев’ять тисяч) надається Позикодавцем не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати підписання цього Договору.

2.2. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на без нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

2.3. Поворотна фінансова допомога надається на протязі 4 (чотирьох) років з дати підписання цього Договору шляхом внесення грошових коштів до каси Позичальника, або перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позичальника з особового або іншого рахунку Позикодавця.

3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню за вимогою Позикодавця протягом 15 календарних днів, починаючи з дня вимоги.

3.2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом видачі грошових коштів Позикодавцю з каси Позичальника або шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок Позикодавця в установі банку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

5.1. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів.

5.2. В разі недосягнення згоди зацікавлена сторона передає спір на розгляд судового органу за підсудністю, підвідомчістю та в порядку які передачені чинним законодавством України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

6.1. Позикодавець має право вимагати повного дострокового повернення наданої поворотної фінансової допомоги, письмово попередивши про це Позичальника за 15 робочих днів.

6.2. Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу Позикодавцю.

7. ФОРС-МАЖОР.

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові (учбові), страйки, національні та еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, виникаючі після заключення даного Договору.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до "___"__________ 2020 року. Договір може бути скасовано за домовленістю сторін у порядку, перед­ба­че­но­му чинним законодавством.

8.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами.

8.3. Цей Договір укладено на двох сторінках українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

8.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

8.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

8.6. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з цим Договором, втрачають юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Позичальник

_____________________ ____________________

_____________________ ____________________

_____________________ ____________________

Позикодавець

_________________ _________________

паспорт______________ _____________

виданий______________ ____________

що проживає __________ ____________

ІПН_______________ ______________

Підпис ____________________ ПІБ-1

М. П.

Підпис ____________________ ПІБ-2