БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Приклади проводок за дебетом субрахунку 281 "Товари на складі"

Реклама

Тема: Рахунок 28 "Товари" (Счет 28 "Товары"), Облік товарів (Учет товаров).

Додатково: Довідник "Бухгалтерські проводки", Міні-довідник бухгалтера >>


Дт 281 Кт 152
Придбаний актив, спочатку запланований до експлуатації в процесі власної операційної діяльності, переводиться до статті товарів як такий, що підлягає перепродажу на сторону.

Дт 281 Кт 201 Переведення сировини / матеріалів, спочатку призначених для виробничого споживання, в категорію товарів в зв'язку з рішенням продати їх без додаткової обробки / переробки.

Дт 281 Кт 281 Передача товарів від однієї матеріально-відповідальної особи іншій (з одного складу на інший).

Дт 281 Кт 372 Списання заборгованості підзвітних осіб за авансовими звітами на придбання товарів (хоча можете відобразити ці суми спочатку Дт 281 Кт 631, а потім Дт 631 Кт 372).

Дт 281 Кт 402 Внесення пайовиком свого пайового внеску товарно-матеріальними запасами, кваліфікованими при оприбуткуванні як товари.

Дт 281 Кт 422 Відображаються додаткові вкладення засновників у вигляді товарно-матеріальних запасів (в даному випадку - товарів).

Дт 281 Кт 46 Погашення засновником (учасником) заборгованості перед підприємством за внесками до статутного капіталу шляхом внесення активів, які підприємство має намір використовувати в якості товарів (тобто для продажу).

Дт 281 Кт 48 Оприбутковано товари, отримані у вигляді благодійних внесків (гуманітарної допомоги), цільового фінансування [дивіться Цільове фінансування (Целевое финансирование) та Облік у неприбуткових організаціях (Учет в неприбыльных организациях)]

Дт 281 Кт 631 або Кт 632 Надходження активів, придбаних з метою їх використання в обороті в якості товарів: відповідно, від вітчизняного постачальника [Кт 631] або іноземного постачальника [Кт 632, детальніше - Облік імпорту товарів].
Окремий випадок з двома такими проводками (на суму вартості торару та суми комісійеої винагороди) - Облік купівлі товарів за договором комісії.
Дивіться відео для новачків Купівля товарів неплатником ПДВ та продовження ціього відеоуроку - Купівля товарів платником ПДВ:

[третя частина цього уроку- Аналітичний облік купівлі та продажу товарів >> (із використанням програми ведення бухобліку).]

Дт 281 Кт 633 або Кт 682 Надходження товарів від дочірнього підприємства.

Дт 281 Кт 641 або Кт 685 Нарахування митного збору і мита на ввезення зараховуються до первісної вартості отриманих товарів. Включення до первісної вартості придбаних товарів податків або обов'язкових платежів, оподаткуванням якими супроводжуються такі витрати. Проводка можлива лише у випадках, коли ці податки і платежі не підлягають відшкодуванню.

Дт 281 Кт 655 Зараховано до складу первісної вартості товарів витрати із страхування. Таку проводку наведено у Pозділі 1 "Облік надходження запасів" з Методрекомендацій Мінфіна №2. У темі Облік страхування майна (Учет страхования имущества) не наведено саме таку проводку (там розглянуто лише приклади зі страхуванням проданих товарів та готової продукції), але у пункті 01 "Куди відносяться витрати зі страхування" там з посиланням на .

Дт 281 Кт 685 Нарахування винагороди гаранту за товарним кредитом (в бухобліку принципала).

Дт 281 Кт 718 Оприбуткування товарів, отриманих підприємством безоплатно [наприклад, таку проводку наведено у Pозділі 1 "Облік надходження запасів" з Методрекомендацій Мінфіна №2].

Дт 281 Кт 719 Оприбуткування товарних надлишків, виявлених при інвентаризації товарів на складі [додатково: Облік результатів інвентаризації запасів] або відновлення попередньої ціни товару (тобто проведена дооцінка в рамках попереднього зниження ціни) [дивіться Облік уцінки товарів].

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh0666dt28104 Фінансова звітність підприємства / buh0666dt28103 Финансовая отчетность

buh0666dt28102 Бухгалтерський облік / buh0666dt28101 Бухгалтерский учет

buh0666dt28114 Облікова політика / buh0666dt28113 Учетная политика

buh0666dt28106 Баланс підприємства (Форма №1) / buh0666dt28105 Баланс предприятия (Форма №1)

buh0666dt28114 Звіт про фінансові результати / buh0666dt28113 Отчет о финансовых результатах

buh0666dt28116 Звіт про рух грошових коштів / buh0666dt28115 Отчет о движении денежных средств

buh0666dt28118 Звіт про власний капітал / buh0666dt28117 Отчет о собственном капитале

buh0666dt28120 Фінансовий звіт малого підприємства / buh0666dt28119 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh0666dt28128 Спрощений фінансовий звіт / buh0666dt28127 Упрощенный финансовый отчет

buh0666dt28122 Примітки до фінансової звітності/ buh0666dt28121 Примечания к финансовой отчетности

buh0666dt28132 Бухгалтерські проводки / buh0666dt28131 Бухгалтерские проводки

buh0666dt28134 Наказ про облікову політику / buh0666dt28133 Приказ об учетной политике

buh0666dt28135 План рахунків бухгалтерського обліку / buh0666dt28136 План счетов бухгалтерского учета

buh0666dt28130 Облік основних засобів / buh0666dt28129 Учет основных средств

buh0666dt28124 Посадова інструкція бухгалтера / buh0666dt28123 Должностная инструкция бухгалтера

buh0666dt28172 Календар бухгалтера / buh0666dt28171 Календарь бухгалтера

buh0666dt28108 Облік зарплати / buh0666dt28107 Учет зарплаты

buh0666dt28110 Облік лікарняних / buh0666dt28109 Учет больничных

buh0666dt28126 Облік податку на прибуток / buh0666dt28125 Учет налога на прибыль

buh0666dt28112 Акт звірки / buh0666dt28111 Акт сверки

buh0666dt28114 Бухгалтерська довідка / buh0666dt28113 Бухгалтерская справка

buh0666dt28158 Основи бухгалтерського обліку / buh0666dt28157 Основы бухгалтерского учета

buh0666dt28159 Дебет і кредит рахунку / buh0666dt28160 Дебет и кредит счета.

buh0666dt28152 Бухгалтерський облік для початківців / buh0666dt28151 Бухгалтерский учет для начинающих

buh0666dt28161 Подвійний запис / buh0666dt28162 Двойная запись.

buh0666dt28154 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh0666dt28153 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh0666dt28163 Оборотно-сальдова відомість / buh0666dt28164 Оборотно-сальдовая ведомость

buh0666dt28156 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh0666dt28155 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh0666dt28165 Курс бухгалтерського обліку / buh0666dt28166 Курс бухгалтерского учета.