Найчастіші питання / відповіді...
 

Лист ДПАУ N 5915/6/26-5117 від 26.10.2000

Упоминается обычно как "Письмо №5915/6/26-5117".

Есть упоминания на страницах:

Ниже приведен текст письма на украинском и русском языках.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т N 5915/6/26-5117 від 26.10.2000

ДПА України розглянула лист Ліги страхових організацій України від 25.09.2000 року N 276/III-5 щодо правомірності запитів податкових органів та повідомляє наступне.

Право на звернення до суб'єктів підприємницької діяльності про отримання інформації від них передбачене п.2 ст.11 Закону України від 05.02.98 N 83/98-ВР "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" із змінами і доповненнями, яким встановлено, що органи державної податкової служби у встановленому законом порядку мають право одержувати безоплатно: від підприємств, установ, організацій, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, від громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та від громадян - довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності - про розрахункові, валютні та інші рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, в тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб'єктів підприємницької діяльності, та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів в порядку, визначеному законодавством, входити в будь-які інформаційні системи, зокрема комп'ютерні, для визначення об'єкта оподаткування.

Крім того, підрозділи податкової міліції ДПА України, до яких відноситься також Управління з боротьби з приховуванням неоподатковуваних доходів, і відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом, в своїй діяльності користуються правами, передбаченими Законом України "Про міліцію".

Пунктом 3 Указу Президента України від 22.06.2000 N 813/2000 "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподатковуваних доходів, а також відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом" передбачено, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк України, Рада міністрів АР Крим, місцеві державні адміністрації, підприємства, установи і організації сприяють спеціальним підрозділам з боротьби з приховуванням неоподатковуваних доходів, а також відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом, в їх діяльності і своєчасно у встановленому порядку надають їм відповідну інформацію.

Виходячи з вищенаведених і передбачених законодавством прав, та з метою виконання п.3 названого Указу, підрозділи податкової міліції можуть пропонувати механізм сприяння та отримання для цього від підприємств, установ і організацій (за їх погодженням) відповідної інформації, документів та інших матеріалів, які свідчать про приховування неоподатковуваних доходів і відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом.

У зв'язку з тим, що УПМ ДПА в Дніпропетровській області порушило вищевказані вимоги та встановило односторонній порядок отримання інформації, ДПА України зобов'язало відкликати листи N 5268/10/26 від 30.08.2000 і N 6026/5/26-12 від 01.09.2000 та попередила інші податкові органи про необхідність дотримання ними законодавства та вимог ДПА України.

Перший заступник начальника податкової міліції -
начальник Головного управління податкової міліції ДПА України В.Д.Чалий

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ

ПИСЬМО N 5915/6/26-5117 от 26.10.2000

О правомерности запросов налоговых органов ГНА Украины рассмотрела письмо Лиги страховых организаций Украины от 25.09.2000 года N 276/III-5 о правомерности запросов налоговых органов и сообщает следующее.

Право на обращение к субъектам предпринимательской деятельности о получении информации от них предусмотрено п.2 ст. 11 Закона Украины от 05.02.98 N 83/98-ВР ( 83/98-ВР ) "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной налоговой службе в Украине" с изменениями и дополнениями, которым установлено, что органы государственной налоговой службы в установленном законом порядке имеют право получать бесплатно: от предприятий, учреждений, организаций, включая Национальный банк Украины и его учреждения, коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, от граждан - субъектов предпринимательской деятельности и от граждан - справки, копии документов о финансово-хозяйственной деятельности, полученных доходах, расходах предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности - о расчетных, валютных и других счетах, информацию о наличии и обращении средств на этих счетах, в том числе о непоступлении в установленные сроки валютной выручки от субъектов предпринимательской деятельности, и другую информацию, связанную с вычислением и уплатой налогов, других платежей в порядке, определенном законодательством, входить в любые информационные системы, в частности компьютерные, для определения объекта налогообложения.

Кроме того, подразделения налоговой милиции ГНА Украины, к которым относится также Управление по борьбе с укрывательством необлагаемых налогом доходов, и отмыванием доходов, полученных незаконным путем, в своей деятельности пользуются правами, предусмотренными Законом Украины "О милиции" ( 565-12 ).

Пунктом 3 Указа Президента Украины от 22.06.2000 N 813/2000 "О дополнительных мерах по усилению борьбы с укрывательством необлагаемых налогом доходов, а также отмыванием доходов, полученных незаконным путем" предусмотрено, что министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Национальный банк Украины, Совет министров АР Крым, местные государственные администрации, предприятия, учреждения и организации содействуют специальным подразделениям по борьбе с укрывательством необлагаемых налогом доходов, а также отмыванием доходов, полученных незаконным путем, в их деятельности и своевременно в установленном порядке предоставляют им соответствующую информацию.

Исходя из вышеприведенных и предусмотренных законодательством прав, и с целью выполнения п.3 названного Указа ( 813/2000 ), подразделения налоговой милиции могут предлагать механизм содействия и получения для этого от предприятий, учреждений и организаций (по их согласованию) соответствующей информации, документов и других материалов, которые свидетельствуют об укрывательстве необлагаемых налогом доходов и отмывания доходов, полученных незаконным путем.

В связи с тем, что УПМ ГНА в Днепропетровской области нарушило вышеуказанные требования и установило односторонний порядок получения информации, ГНА Украины обязало отозвать письма N 5268/10/26 от 30.08.2000 и N 6026/5/26-12 от 01.09.2000 и предупредила другие налоговые органы о необходимости соблюдения ими законодательства и требований ГНА Украины.

Первый заместитель начальника налоговой милиции -
начальник Главного управления налоговой милиции ГНА Украины В.Д.Чалый

Важливі сторінки:

r008603 Один неоподаткований мінімум / r008604 50 необлагаемых минимумов, Украина,

r008605 Єдиний податок / r008606 Единый налог,

r008607 ЄСВ це що? / r008608 Размер ЕСВ,

r008609 План рахунків (№291) / r008610 План счетов (Украина), скачать,

r008611 Бухгалтерський облік / r008612 Бухгалтерский учет,

r008613 Основні засоби / r008614 Основные средства,

r008615 Компенсація за невикористану відпустку / r008616 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r008619 Баланс підприємства / r008620 Баланс предприятия,

r008621 Штатний розпис / r008622 Штатное расписание,

r008623 Індексація заробітної плати / r008624 Индексация заработной платы,

r008625 Розрахунок лікарняних / r008626 Расчет больничного,

r008627 Як рахують відпускні / r008628 Расчет отпускных,

r008629 Лікарняні (лікарняний лист) / r008630 Больничные (больничный лист),

r008631 Класифікатор професій, чинний / r008632 Классификатор профессий, Украина,

r008633 Відпустка по догляду за дитиною / r008634 Отпуск по уходу за ребенком,

r008635 Допомога по вагітності та пологах / r008636 Пособие по беременности и родам,

r008637 Додаткова оплачувана відпустка на дітей / r008638 Дополнительный отпуск на детей до 15 лет,

r008639 Скільки триває декретна відпустка? / r008640 Входят ли праздничные дни в отпуск по беременности и родам?,

r008641 Як заповнити табель обліку робочого часу? / r008642 Пример заполнения табеля учета рабочего времени, Украина,

r008643 Нарахування відпускних / r008644 Начисление отпускных,

r008645 Декларація про доходи / r008646 Декларация о доходах,

r008647 Графік відпусток затверджує ... / r008648 График отпусков, Украина,

r008659 Трудовий договір, приклад / r008650 Трудовой договор, пример,

r008651 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r008652 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r008653 Єдиний податок - 3 група / r008654 Единый налог - 3 группа,

r008655 Єдиний податок - 2 група / r008656 Единый налог - 2 группа,

r008657 Порядок заповнення об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ / r008658 Объединенная отчетность по НДФЛ и ЕСВ,

r008673 Наказ про відпустку, приклад / r008674 Приказ на отпуск, пример,

r008675 Заява на відпустку, приклад / r008676 Заявление на отпуск, пример,

r008677 Особова картка працівника, приклад / r008678 Личная карточка работника, пример,

r008679 Декларація платника єдиного податку / r008680 Декларация плательщика единого налога,

r008681 Правила внутрішнього трудового розпорядку, зразок / r008682 Правила внутреннего трудового распорядка, образец,

r008683 Отчет 20-опп, r008684 ЄСВ ФОП,

r008685 Наказ про прийняття на роботу / r008686 Приказ о приеме на работу,

r008685 Новий ДСТУ 4163 2020.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua