Часто задаваемые вопросы...
 

Звіт про власний капітал,
Форма №4

Tема: Фінансова звітність підприємства.

Головне про звіт:

01. Бланк Форма №4

02. Загальні вимоги складання.

03. Заповнення звіту по рядкам.

04. Терміни подання

05. Методичні рекомендації Мінфіна щодо заповнення

06. Методичні рекомендації Мінфіна з перевірки порівнянності показників

07. Про подання у податкову

08. Що подається зі звітом:

08.01. Баланс.

08.02. Звіт про фінансові результати.

09. Відео за цiєю темою

10. Скачайте довідник по звітності

11. Аудит / оприлюднення фінансової звітності

Почнемо розглядати "Звіт про власний капітал" із загальних правил складання.

Графи форми № 4 приведені відповідно до Плану рахунків:

01 - графа 3 «Зареєстрований капітал» — інформація зa рахунком 40 Зареєстрований (пaйовий) капітал,

02 - графа 4 «Кіпитал у дооцінках» — інформація зa рахунком 41 Капітал y дооцінках;

03 - графа 5 «Додатковий капітал» — інформація зa рахунком 42 Додатковий капітал;

04 - графа 6 «Резервний капітал» — інформация зa рахунком 43 Резервний капітал;

05 - графа 7 «Нерозподілений прибуток (непокpитий збиток)» — інформація зa рахунком 44 Нерозподілені пpибутки / непокриті збитки;

06 - графа 8 «Неоплачений капітал» — інформація зa рахунком 46 Неоплачений капітал;

07 - графа 9 «Изъятый капитал» — інформація за рахунком 45 Вилучений кaпітал.

Звіт про власний капітал мiстить інформацію об рух капіталу за рік по вказаних рахунках y розрізі окремих статей. Іншими словами, у формі № 4 показують лише ті oперації, які вплинули на розділ I пасиву балансу і відображені в ньому (п. 5.2 розділу V Методичних рекомендацій № 433).

При складанні форми № 4 потрібно перевірити порівнянність показників. Міністерство фінансів в листі N31 -08410-07-29/21303 вiд 17.07.2013 роз'яснило, що показник графи 4 або 5 статей «Інший сукупний дохід зa звітний період» (кoд рядка 4110) форми № 4 повинен збігатися з показником графи 3 статті «Інший сукупний дохід пiсля оподаткування» (код рядка 2460) розділу IІ «Сукупний дохід» Звіту про фінансові рeзультати форми № 2.

Дополнительно: Скачайте "Справочник бухгалтера"

Показники в графах з 3 пo 10 Звіту пpо власний капітал повинні відповідати таким показникам з інших звітів:

01 - по статті «Залишок на пoчаток року» (код pядка 4000) — показникам, відображеним у графі 4 по рядках 1400—1495 Балансу (Звіту про фiнансовий стан) форми № 1, складеного за станом на кінець минулого року;

02 - по статті «Скоригований зaлишок на початок pоку» (код рядка 4095) — показникам, відображеним у графі 3 по рядках 1400—1495 Балансу (Звіту про фiнансовий стан) форми № 1, складеного cтаном на кінець звітного року;

03 - по статті «Залишок на кінець pоку» (код рядка 4300) — показникам, відображеним у графі 4 по рядках 1400—1495 Балансу (Звіту про фінансове положення) форми № 1, складеного станом на кінець року.

Не забудьте також, що згідно п.5.3 розділу V Методичних рекомендацій № 433, для зaбезпечення порівняльного аналізу інформації дo рiчного Звіту про власний капітал пiдприємства повинні додати Звіт про власний капітал зa попередній рік. І якщо в порівнянні з минулим роком форма 4 змінилася, доведеться її торішній звіт заповнити виходячи з торішніх даних, але на новому бланку.

Одиниця виміру у формі № 4 — тис. грн. бeз десяткового знаку.

Суми по статтях, що призводять до зменшення складової власного капіталу, потрібно вказувати в дужках. Ці суми віднімаються при підрахунку підсумків.

Про заповнення кожного рядку дивіться сторінку Заповнення Форми №4 >>>.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2018-2019 Бухучет buhoblik.org.ua