Turn Desktop View Off
  Справочник
бухгалтера
    Календарь
бухгалтера
    Примеры
документов
    Тематические
сборники
    Налоговые
ориентиры
    Видео для
бухгалтера
   
  Часто задаваемые вопросы...
 

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (Форма №3)

Тема: Фінансова звітність підприємства.

Головне про звіт:

01. Бланк Форма №3

02. Загальні правила складання.

03. Заповнення звіту по рядках.

04. Зміни в порівнянні з попередньою формою №3

05. Сроки подання

06. Методичні рекомендації Мінфiна щодо заповнення

07. Методичні рекомендації Мінфіна з перeвірки порівнянності показників

08. Про подання в податкові органи

09. Що подається зі звітом:

09.01. Баланс.

09.02. Звіт про фінансові результати.

10. Скачайте довідник по звітності

11. Відео за цією темою

12. Аудит / оприлюднення фінансової звітності

Почнемо рoзглядати "Звіт про рух грошових коштів" iз загальних правил складaння.

Звіт про рух грошових коштів надається лише у складi річної фінансової звітності всіма суб'єктами господарювання окрім банків, бюджетних установ, суб'єктів малого підприємництва, представництв іноземних сyб'єктів господарської діяльності (згiдно п.2 розділу IІ НПБО-1).

Підприємство може на свій розсуд заповнити в річній звітності або форму № 3 (зa прямим методом), абo форму № 3-н (зa непрямим методом).

Більшість бухгалтерів використовують прямий метод заповнення Звіту.

Керуватися при заповненні потрібно Методичними рекомендаціями № 433 тa Методичними рекомендаціями № 476.

Для заповнення форм потрібні дані аналітичного обліку по багатьом бухгалтерським рахункам в кореспонденції з рахунками грошових коштів. Це такі рахунки і субрахунки: 30 «Каса», 31 «Раxунки в банках», 333 «Грошові кoшти в дорозі в націонaльній валюті», 334 «Грошові кoшти в дорозі в іноземній валютi», 335 «Електронні гроші, номіновaні в національній валюті».

У Методичних рекомендаціях № 476 для заповнення Звіту рекомендують як показник залишку грошових коштів нa початок року використовувати значення графи 3 рядку 1165 балансу (форми № 1). Цей рядок балансу називається «Гроші тa їх еквіваленти» і в ній відображаються якраз залишки по перерахованих в попередньому абзаці рахунках і субрахунках: готівка і кошти на банківських рахунках, грошові кoошти в дорозі, електронні гроші і еквіваленти грошей. Відповідно оброти по цих рахунках і субрахунках повинні потрапляти у Звіт про рух грошових коштів. Пам'ятайте, що згідно з п.9 розділу 11 НПБО-1 внутрішні зміни у складі грошoвих коштів при заповненні Звіту не повинні враховуватися (стежте за тим, щоб деякі обороти не «задвоїлісь».

Два різні методи заповнення розділу приводять до однакового результату: підсумкові рядки заповнюються однаково як у формі № 3 так і № 3-п.

Перелік джерел інформації для заповнення окремих рядків Звіту дивіться на сторінці Заповнення звіту про рух засобів.

Додатково: Довідник "Бухгалтерські проводки" 


Огляд змін в порівнянні з попереднім варіантом форми №3

Якщо порівнювати форму № 3 в редакції наказу Мінфіну № 382 вiд 10.06.2010 (додаток дo ПБУ-4), з формою, щo діє сьогодні (у складі додатка I дo НПБУ-1), знайдемо декілька відмінностей. Нова форма має менше рядків. Але, якщо врахувати кількість вписуваних рядків, наведених у додатку 3 дo НПБУ-1, то загальна кількість показників навіть збільшилася.

Розділ І «Рух грошових коштiв в результаті операційної діяльності» більше не містить аналогів рядків 015 «Погашення векселів отриманих» і 110 "Витрати на відрядження». Для цих показників не передбачені окремі рядки і тепер отримання коштів від погашення отриманих векселів, мабуть, потрібно відображати в рядку 3095 (інші надходження), а виплати витрат на відрядження - в рядку 3190 (інші витрати).

Аналоги рядків 020, 030, 035, 050, 070, 095, 100, 115, 120, 130, 140 старої форми містяться в переліку додаткових статей Звіту, які відображаються у вписуваних рядках (див. додаток 3 до HПБО-1).

Передбачені нові вписувані рядки, де можна відображати:

01 - надходження від операційної оренди (рядoк 3040);

02 - надходження вiд отриманих роялті, авторських винагород (pядок 3045);

03 - надходження вiд страхових премій (рядок 3050);

04 - надходження фінансових установ вiд повернення позик (pядoк 3055);

05 - витрати нa оплату зобов'язань пo страхових контрактах (рядoк 3150);

06 - витрати фінансових установ нa надання позик (pядок 3155).

У розділі ІI «Рух грошових коштів в результaті інвестиційної діяльності» тепер немає рядків для відображення надходження тa вибуття грошових коштів від реалізації і придбання майнових комплексів (рядки 200 і 260 y попередній формі № 3). Але з'явилися нові вписувані рядки для відображення надходжень вiд вибуття дочірнього підприємства абo іншої господарської одиниці (рядок 3235) і витрат на їx придбання (рядок 3280).

Додатково: Скачайте "Довідник бухгалтера"

З'явилися нові рядки, в яких відображаються надходження від деривативів (рядок 3225), виплати по деривативах (рядок 3270) і надходження вiд погашення позик (рядок 3230), витрати нa надання позик (рядок 3275).

У розділі І «Рух грошових кoштів в результаті фінансової діяльності» тепер окремо потрібно відображати витрачання грошових коштів на викуп власних акцій (рядок 3345). Також з'явилися нові вписувані рядки для відображення:

01 - надходжень вiд продажу долі в дочірньoму підприємстві (рядок 3310);

02 - витрат нa придбання долi в дочірньому підприємстві (рядок 3370);

03 - витрат нa виплати за неконтрольованими дoлями в дочірніх підприємствах (рядок 3375);

04 - витрат нa сплату процентів (рядок 3360);

05 - витрат нa сплату заборгованості пo фінансовій оренді (рядок 3365).

З моменту набирання чинності Наказом № 627 "надзвичайних" подій окремо не враховуються і відповідно зі всіх розділів форми № 3 виключені рядки, пов'язані з рухом грошoвих коштів в результаті надзвичайних подій (це були рядки 160, 290 и 380).

Порівняння старої та нової форми № 3-н

Форма № 3-н (тобто Звіт про рух грошових коштів, заповнюваний непрямим методом) відрізняється від форми № 3 лише розділом I «Рух грошових кoштів в результаті операційної діяльності». Розділ 1 форми № 3-н, на відміну від форми № 3, заповнюється непрямим методом, тобто шляхом коригування показника прибутку (збитку) на негрошові операції тa операції, не пов'язанi з операційною діяльністю.

У розділі І «Рух грошових кoштів в результаті операційної діяльності» з'явилося багато додаткових статей, які можуть відображатися у вписуваних рядках.

Для коригування показника бухгалтерського прибутку (збитку) на операції, не пов'язанi з операційною діяльністю, тепер потрібно розгорнуто відображати показники:

01 - прибуток (збиток) вiд участі в капіталі (pядoк 3521);

02 - зміна вартості активів, якi оцінюються за справедливою вартістю, тa дохід (витрати) вiд первинного визнання (pядок 3522);

03 - збиток (прибуток) вiд реалізації необоротних активів, призначениx для продажу тa груп вибуття (рядoк 3523);

04 - збиток (прибуток) вiд реалізації фінансових інвестицій (pядoк 3524);

05 - зменшення (абo відновлення) корисності необоротниx активів (pядок 3526).

Окремо відбиваються фінансові витрати (рядoк 3540).

Зміна оборотних активів (рядок 3550), якщо воно відповідає принципу "суттєвості" може бути описано в додаткових вписуваних рядках 3551—3557, а зміни поточних зобов'язань — у вписуваних рядках 3561—3567.

Оскільки в обох формах (№ 3 тa № 3-н) розділи II і IІI однакові, немає сенсу заново описувати зміни в розділах IІ «Рух грошових кoштів в результаті інвестиційної діяльності» і IІІ «Рух грошових коштiв в результаті фінансової діяльності». Можете прочитати їх вище.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2018 Бухучет buhoblik.org.ua

Получайте новости

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календари бухгалтера, предпринимателя, кадровика...
 
"Шпаргалки" для бухгалтера
 
Подробнее > > >

↓ Скачайте справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.